TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

2010. 05. 08.

Kosdi Tamás gondolatai a  Szent Koronáról.


ENIGMA - Beszélgetés Kosdi Tamással a Magyar Szent Korona titkairól

http://fixhd.tv/videotar/lejatszo/870

A MAGYAR SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEINEK KOZMIKUS ÉRTELMEZÉSE

1. rész

APOSTOL KÉPEK (8)
====================

Az apostolok mind égi azaz kozmikus tanácsnokok, akiknek a kezében lévő eszköz jelzi, hogy hivatalt visel és azt pontosan miként.

Az apostolok Jézus fölött állnak a koronán, azaz mig Jézus a pártán van, az apostolok a keresztpánton, térben kiemelkedve felette, mutatja hogy kozmikus értelemben APÁIK őneki. Jézus a Fiu. A Földön tanítványoknak ismertük meg őket, de a szellemeik mind őrei és nem tanítványai voltak Jézusnak a földön. Más a kozmikus szerep és a földi tudatszint.

Az apostolok szemei mindegyik befelé néz, utalva rá hogy létük mind szellemvilági, másvilági működésről szól. Munkájuk nem evilágban történik, amit képviselnek az nem evilági.

Az apostolok jobb kezében lévő tárgyak a földi cselekvés eszközei, a bal kézhez kötődő tárgyak a szellemi térben való működés elemei.

A kép hátterében a fej magasságban látható háttér és azok elemei, arra utalnak hogy a tanácstag mely szellem lényekért felelős. Fülöpnek és Tamásnak nincsenek alárendelt lényosztályai, ők csak erők, v. erőtér felett rendelkeznek.

A hajviselet - avagy arcszőrzet - a személy (minőség) egyéniségére tehet utalást.

Ahhoz hogy megértsük az apostol-ábrák kozmikus értelmezéseit, nem szabad földi keretek közötti eseményekre gondolni, azaz a tanítványok cselekedeteit és személyüket ehhez mellőzni célszerű.

Az apostolok ábrái emlékeztetik a mindenkori királyt, hogy kik a felettesei és egyben hogy ki mit csinál abban a rendszerben aminek földi végpontjában ő áll. A király egy kozmikus közigazgatási hierarchiában a földi végpont, a megtestesült Istenítélet, az Ige maga. De az ige működő, és nem statikus, ezért kell ismerni hogy ki és hogyan működteti az Egy Egészet.

Minden az Atyából indul ki, a Forrásból, de a Pantokrátor Krisztus kép - a Korona legtetején - nem az Atya, mert nadrágot hord. Az Atya megnyilvánulatlan lenne, és emiatt nem is ábrázolható. Ez egy alsóbb Istenség, de az általunk felfogható világ legtetején áll. Bizonyosan a teremtők és a teremtettek világa közötti határ felett él ő, ez pedig az 5-ik égben lehet az Öreg Isten világában. (4-ik a Hadúr, aki a Világügyelő is, 5-ik az Öreg Isten, 6-ik a Fiú Isten, 7-ik az Atya Isten)

Mivel a Pantokrátor kép nem a Teremtő Istent mutatja és ez egy magyar korona, a Pantokrátor kép nem lehet más mint a Magyarok Istene, aki egyben a szkíták istene is, de mellé téve, hogy nem minden szkíta lett magyar. 


1/A SZT. PÉTER (Felül)
----------------------------------------
Péternél a jobb kezében 1 nagy kulcs van, a balban 1 fehér iratfonat (papirusz?) és egy kisebb más zárhoz való kulcs a bal csuklóján.

A jobb kezében lévő egy igen nagy kulcs, templomhoz, vagy magához a világhoz avagy a túlvilági átjáróhoz való kulcs lehet.

A kis kulcs egy a nem látható tartományban való haladás kulcsa lehet. Alakja 4-szögből indul, tehát a 4 elem világából de nem a poláris világ felé, hanem a túlvilágra. Mivel nem fogja a kezében, hiszen a csuklójára van kötve, jelzi hogy nála van az eszköz és a jogkör, de nem cselekszik vele, amíg a Korona regnál. A Korona ezáltal kifejezi, hogy a szellemvilág átközvetítése és a Korona köré kódolása a dolga és csak mint lehetőség van nála a kulcs a "hazatéréshez".

A teljesen fehér irattekercs jelzi, hogy a Fény birodalmából őriz valamit Péter. A mutatóujja a szívére mutat, ezt az ismeretet a belső világunkba olvashatjuk, értelmezhetjük csak.

Péter tehát a kapuőr, a másvilági kulcsok (hozzáférések) apostola.


1/B SZT. ANDRÁS (Alul)
-------------------------------------------
András bal kezében könyv, jobb kezében semmi, de feltartja tenyerét. A könyv - a bal kéz okán - szellemi ismeret, kozmikus bölcsességet rejt, amelyet csak szívvel lehet olvasni = ezért mutat a könyvet tartó bal keze mutatóujja látványosan megnyúlva a szívére. (Ez a mű semmiképp nem lehet az Újszövetség - ahogy a Katolikus lexikon vallja) A szíve helyén egy bordó kristály van, ez a szív minőségére utal, s nem a fizikai szervre.

András is befelé néz tekintetével, tudása nem evilági, működése nem itt zajlik.

András ölében szerepel valami. Vízszintesen fehérrel van jelölve. Az apostolok közül Pál, János és Jakabnak van két piros csíkkal jelölt öve. Andrásnak is ott van a két piros csík, de ezen túl van egy harmadik piros csík és a fehér sáv. Ez a többlet jelzi hogy András ölében van valami, ami András attributuma. Egy tárgy, egy eszköz, mely nem fed fel sokat magából. Nem tudok könyvre asszociálni belőle, de a halotti lepelre sem (Gulyás M. Jutas véleménye.)

A jobb kéztartása árulkodó, feltartja ugyanis és nem fog benne semmit. DE a mutatóujja vége fekete. Ha nem zománchiba, akkor az csak alvadt vér nyoma lehet (az feketedik meg), jelezvén hogy a vérét adta valamihez, de a mutatóujjat megvágva ez egy vérszerződésre utal és nem barbár tettre. Azért tartja így fel a kezét mert így tudja mutatni a nyomát. Mivel a vér helye fekete, jelzi hogy egy múlt eseményt őriz, azaz egy korábbi vérszerződést.

Hogy milyen szerződéshez adhatta András a vérét az összefüggésben lehet a nehezen azonosítható fehér tárgyal az ölében. (Nem szó szerint András adta a vérét)

Mivel a fekete ujj a Korona készítés előtti szerződésnek nyoma, mely bizonyosan égi és földi köteléket jelölhet egy égi tanácstag kezén, András az a személy aki emlékezteti a mindenkori magyar királyt, egy vérrel megpecsételt szövetségre.

Az ölében lévő fehér sáv egy kőtábla lehet, melyen a szerződés pontjai vannak felirva.

András tehát a törvény és a szerződés apostola.


2/A SZT. PÁL (Felül)

---------------------------------
Pál az egyetlen apostol zománckép, amelyiknek a homlokán redők látszanak. A szakállal, az arca formájával, a kopaszodó hajával és ezekkel a homlokredőkkel, mely a bölcsesség és tudás arcjelei, megállapítható hogy Pál a legidősebb, azaz legvénebb tanácstag a Koronán és így a Földi dolgokban is, mivel a Korona az egész teremtett világ koronája. Emiatt a magyar király az egész teremtett világ királya.

Bal kezében egy elnyúlt irat, vagy tábla, de nem hiszem hogy könyv. Ez egy felírási tábla vagy iktatási tábla, amely a munkavégzéséhez kell, de - mivel a bal kéz - nem evilágban.

A jobb keze hüvelyk és mutatóujja összeér szándékosan, és bár nem látszik a nagyításban sem, valamit, ami apró és fontos a kezében tart, azaz a két ujja között. Lehet ez egy gyöngy, ami apró és minőségi esszenciára utal. Pál a legidősebb, ezáltal ő lehet a legbölcsebb is, ő már pontosan láthat valamilyen esszenciát, amire figyelmezteti a mindenkori magyar királyt.

Nem tudom mi lehet Pál jogköre, de alapvető fontosságú - már a megélt bölcsessége okán is - az aminek az esszenciáját erre a világra hozza és bocsátja rendelkezésére a magyar királynak.

(Erre még visszatérünk)
Pál attributuma és jelzője még nem meghatározható, nem kibontott.


2/B SZT. FÜLÖP (Alul)
----------------------------------------
Fülöp egy fiatal arcú tanácstag, akinek nincs a feje mellett lényosztály besorolva, vagyis ő még csak erők felett rendelkezik. Egy kisebb tárgy van a bal kezében, amire a jobb kezével rámutat, azaz visszautal.

Fülöp tárgya egy behajlott tárgy, így nem lehet könyv, sokkal inkább egy kristály, vagy egy más eszköz. Fülöp jobb keze mutatóujja erre mutat, vagyis ő ebben a világban is, vagy kifejezetten ebben a világban használja azt az eszközt amivel ő rendelkezik.

A bal keze mutatóujja egy alsóbb csakrára mutat s nem a szívcsakrára, s mivel oda ahova mutat egy vörös kő helye van, így ez a szívcsakra alatti csakrája lehet, ami a napfonat.

Az hogy Fülöp feje mellett erő indák vannak és a kezében egy kristály eszköz és az ujja alsóbb csakrára mutat ami a Földhöz inkább köt, mint a szellemvilághoz, egy technológiára utalhat, egy kundalinivel összefüggő tudásra, aminek Fülöp az Ura és a tan hordozója. Az uralkodás dolgában ugyanis nem elég a szellemi ismeret, hanem az alsóbb csakrák harmóniáján túl magának a kundalini energiának a megfelelő használata is.

Fülöp tehát a belső erő helyes használatának apostola.

ÖSSZEGZÉS 1-2:
Mivel Fülöp, Pállal van párban a Koronán, így a Pál-i esszencia is a király belső erejéhez kötődhet, magához a király lényéhez, semmint kozmikus vagy földi jogkörökhöz, mint András és Péter esetében láttuk.


3/A SZT. JÁNOS (Felül)
--------------------------------------
Mivel Tamás és Bertalan képe nem látható teljesen, így a 6 további ismert apostol kép alapján megállapítható hogy egyedül Jánosnak a jobb lábát hangsúlyosan megjelölte a zománcképet készítő mester. A láb megjelölése a Koronán egyedül a Pantokrátor - azaz a fenti értelmezésben, a Magyarok Isten - zománcképén látható.

András jobb combja és felső lábszára vérvörössel és szaggatottal körül van határolva. A jobb láb az előrelépés és a jövő jelölője.

András bal kezében egy már-már szokatlanul hosszúkás tábla, vagy könyv van, ami inkább egy szabályzatra utal, semmint könyvre. Jobb kezével erre mutat rá, vagyis a magyar királyt egy általa őrzött szabályzat pontjaira figyelmezteti és emlékezteti.

A tábla, ami a kezében van, 12 pöttyöt és középen 4 négyszöget mutat. Mivel a keze kitakar egy részt feltételezhető - de nem biztos - hogy ott is vannak még pöttyök, 1+2 férne el, de mivel az ábrázolás mindenhol szimbolikus és egyben konkrét így azt hiszem a 12-t akarták ábrázolni.

Nem tudok másra gondolni minthogy ez egy ültetésrend, azaz szakrális környezetben megadott szerkezeti felállás. Így Jánoshoz - látva hogy a jövőbe lépő lába meg van jelölve - a diplomácia attribútumát tudnám kötni.

Mivel a bal kezében van ez a struktúra, ezért ez egy égi, kozmikus rend szerinti felállás, amit a magyar Királynak be kell tartania idelenn is, hiszen a jobb kezével (evilági kezével) is ide utal vissza.

Ha ez egy testület működését jelenti, akkor ez a királyi tanács működése is lehet, amely egyben a jövőt is meghatározza, azaz dönt akár a diplomáciai kérdésekben, de az éggel összhangban meghozott földi stratégiai kérdésekről is. Ennek a szertartásrendnek a felelőse tehát János.


3/B BERTALAN (Alul)
----------------------------------
A zománcképe ismeretlen, de annyi kilátszik még belőle, hogy a fej melletti részen csak energia indák vannak, vagyis hozzá sincs lényosztály rendelve.

Fontos lehet hogy ő az egyetlen személy a keresztpánton, akinek nincs a neve előtt a SCS = Sanctus rövidítés. A Tanács tagja lehet de mivel sem lényosztály nem tartozik alá sem nem szent még égi értelemben (hiszen a korona nem római keresztény szentségekről szól) Bertalan egy "segitő" lehet (de egyben már tanácstag is), aki még csak nemrég óta viseli a tisztséget.

ÖSSZEGZÉS 1-3
Ha Péter és András a kozmikus és földi kereteket jelölő páros, és ha Pál és Fülöp a király személyére vonatkozó belső tulajdonságra utaló páros, akkor a harmadik párosban János és Bertalan a király közvetlen környezetének működését feltételezhetjük, úgy hogy nem ismerjük Bertalan jogkörét egyáltalán.


4/A SZT. JAKAB (felül)
-------------------------------------
Jakab jobb kezében jogar van, tehát ő már valamilyen hivatalt képvisel a földön is. A jobb kézben tartott jogara azt jelenti hogy a tisztség a Földön van jelen. Ujja is lefelé görbül, ami a kisujj esetében természetes módon nem lenne lehetséges, vagyis megerősíti azt, hogy a jogkör a Földön érvényes, a Földre vonatkozik.

Jakab bal kezében egy hosszúkás fehéres rongytekercs lehet. Lehet papirusz is. A Földi hivatalt amit a királynak kell működtetnie, és amit Jakab felügyel egy szintén égi megbizatáson alapszik. A papirusz vagy irattekercs azt jelzi hogy égi megbizatás és nem törvény, vagy szerződés. A megbizatások egyszeriek, illetve mindig megújulóak. Jakab hivatala is időszakosan megújul, feltehetőleg minden új király megválasztásával.

Jakab tehát a királyi hivatal, a kancellária képviselője. Pálcája a törvényre utal.


4/B SZT. TAMÁS (Alul)
------------------------------------
A Tamás zománckép alsó és középső része nem ismert, eltakarja a Dukász császár képe, ráadásul rá is van szögelve.

Tamás szeme is befelé néz, így hivatala nem evilági. Feje mellett erő indák vannak így hivatalához nincsenek lényosztályok rendelve.

Feltehetően Tamás is a királyi hivatal jelölője.


ÖSSZEGZÉS 1-4
Az apostolpárok feladatait tekintve így néznek ki:
1: Péter-András: KOZMIKUS ÉS FÖLDI KERETEK, ÁTJÁRHATÓSÁG, ÉGI TÖRVÉNY
2. Pál-Fülöp: KIRÁLY SZEMÉLYE, BELSŐ ERŐ FELHASZNÁLÁSA
3. János-Bertalan: KIRÁLY BELSŐ TANÁCSA A FÖLDÖN, HÁZIREND
4. Jakab-Tamás: KIRÁLYI KANCELLÁRIA, FÖLDI TÖRVÉNY HIVATAL,

 

A zománcképek fotói itt láthatóak:

http://www.minden-ami-magyar.hu/szk/korona.php?&w=800


Kozsdi Tamás, Buda 2010. május 9. vasárnap

 

Aki hírlevelet szeretne kapni Kozsdi Tamástól, hogy közvetlenül értesüljön az aktuális írásairól az alábbi címen jelentkezhet:

info.osemlekezet@gmail.com címre és egy valós teljes név és város (lakhely) megadásával automatikusan a hírlevélhez lehet kapcsolódni.

 
GONDOLATOK A KORONÁRÓL
-------------------------------------------------------
ma sokat olvastam és még többet elemeztem a zománcképeket. Hihetetlen dolgokra lehet akadni. A teljesség igénye nélkül mesélnék e témában.
 1. A Koronán 8 apostol képe van, de Jézusnak 12 apostola volt. Vajon miért?
 2. Az apostol képek közül csak Jánosnak a neve mellett van mindkét oldalt BINDU azaz a lóhere ami a forrást jelöli.
 3. Az apostolok mindegyikénél szerepel az SCS sanctus előtag, kivéve Bertalannál. Ő neki nem jár?
 4. Révai koronaőr elmondta, hogy a Dukász Mihály kép helyén Szűz Mária képe volt. Ezt támasztja alá a Máriás zászlók kutatásai is, melyről cikkeztünk anno az MVK hasábjain és számos máriás zászlón ott van a korona Máriával és a kezében a kis Jézussal.
 5. Jézus azaz a Fiú képén a kezében ott van a gyöngy, amiről beszéltünk a TH1-en, hogy az a szellemszikra atom.
 6. Péter kezében két kulcs van és a feje mellett két oroszlán a zománcokon. A két kulcs a Vatikánhoz került jogkört jelenthette, de nekik sajna, nemrég visszakerült oda ahova való volt. Pontosan december 5-6 körül került vissza amikor Pécsen jártam előadni... ezért is van a Pécsi előadás kitéve a hanganyagok közé kozsditamas.info
Ott már olyan frekvenciákat is át tudsz venni amit más előadásokon nem....

7. megállapítottam, hogy a Korona zománcképek cseréin nem problémáznék sokat. Ugyanis a Korona egy leképezett kód, amelyik időszakosan változik. Idő scanje szerintem 1700 éves, azaz szerintem is Atilla szülői v nagyszülői készíttették. Atilla mindenképp arra volt választva hogy Krisztus programját tovább vigye itt a Kárpátokban. Ezért lehettek a hunok ide rendelve Ázsia túl feléből. A történelmi leiratok szerint 397-ben kerültek a hunok kapcsolatba a Krisztus hittel Jeromos által. Ugye Atilla ekkor még nincs az élők sorában.
Biztos vagyok benne hogy a Korona zománcképei akár már a hunok kora után is változhattak és mire ideért újra a Nagy Károly által ellopott ékszer (ugye az ő anyja avar nő volt és Jutas szerint Károly itt kapott (vér)szemet a témára.) már megint egy új variációt készítenek el az ötvösök.

8. Én szerintem arra kell ma koncentrálni hogy mi ma az aktuális kód és nem arra hogy mi volt régen. Nagyon fontos rekonstruálni de a jövőnk szempontjából nem ez a legégetőbb. A kódot kell újra megtudni, aztán pedig azt leképezni a koronába. Ilyen egyszerűnek gondolom. A kódot közvetlenül lehet megkapni ha végigmentél az úton.

9. Ja az út: a Korona egy beavatási út, amin a mindenkori választottnak végig kell mennie. csuda izgalmas. Mert ha végig tud menni az ösvényen akkor a végén kijut az Atyához és akkor bingo övé a főhatalom, azaz az Atya földi képmása, és képviselője. Zománckép csere ide vagy oda, az út a szellemi ösvényeken megvan még... és azt kell végigjárni!

10. Nagyon cseles ám a két arkangyal képe. Mert az egyiken XMI van, ezt nevezik Mihálynak, de a másikon GABRINA van írva, és nem Gabriel. Jutas remekül rávilágít, hogy ez nem két angyal hanem egy és ugyanazon női alak van a képeken. Nézd csak meg. Jézus két oldalán UGYANAZ a nő szerepel a zománcokon. Elképesztő nem? Én ma sokat néztem tényleg ugyanaz. Hogy erre nem jött rá senki? Pedig ott van.

ITT MINDEN KÉPET MEGTALÁLSZ
http://www.minden-ami-magyar.hu/szk/korona.php?&w=800

Részlet (Szt. Mihály arkangyal)
Részlet (Gabriel arkangyal)
EZEKET nézd meg..

Ha ez egy nő, akkor miért van két kivetülése?
És miért Gabrina és mért XMI? Jutas szerint a MI X= szent, azaz MI SZENTÜNK van a képen azaz a Boldogasszony. Ezt nem tudom még bírálni.

11. Jutas remekül rávilágít, hogy a koronán NEM Pál azaz SAUL van ott ahol PAVLUS-t látunk, tehát semmi köze a zsidókeresztény vatikáni saulus vallásnak a magyar koronához. Egyébként sincs, de ez egy hamis átfedés csak. Bolondos próbálkozás. Kukába vele.

12. Fontos megemlítenem hogy Pap Gábor - minden tiszteletem az övé, de a Korona energetikájának lerajzolása és ügymenete hibás és nem fedi a működés logikáját. Úgy is mondhatnám hogy egy atomreaktor működését nem lehet leírni egy góliát elem működésével. Amúgy Pap Gábor rengeteget tett a magyar koronakutatás terén, de az energetikai rajza téves.

13. Fontosnak érzem hogy elmondjam, tuti biztos vagyok benne hogy a Magyar koronát sohasem tették a fejére senkinek!! Kossuth is megállapította hogy nem emberi fejre készítették. Arrol van szó szerintem hogy a feje FÖLÉ helyezték, és olyan széles a karimája, amivel a test vázát amolyan kapszula szerüen be tudja avatni, át tudja sugározni. A Koronát nem szabad a fejre rátenni. még annak is meg lehet a miértje hogy milyen magasról avatták be a királyt. Arról nem beszélve ha a Korona maga tényleg tudott levitálni... (de ez már sci-fi) Bárhogy is, nem szabad a jövőben senkinek a fejére tenni a Koronát, ez egy téves gyakorlat, amely az 1490 utáni deszakralizált figuráknak jó színdarab volt.

14. Csomor Lajos megállapítja hogy 4 arkangyalnak kellett lennie a Koronán, most csak 2 van. Ugye beszéltünk róla úgy 2 hete, hogy az 5d-ben láttam ahogy a 4 oltári szentség megjelent, ők voltak Rafael, Uriel, Gábriel és Fánuel. - Mihály nem volt ott. Arra jutottam hogy most azért nincs már ott, mert Mihály és Jézus egyé olvadt, azaz a jogköreik összeadódtak és a mostani Krisztus, azaz Fiú, azaz Király, ill. ahogy Csomor feltételezi az Ítélő Korona elbírója egy és ugyanaz a figura. Ha Mihály és a fiú egy lett, amit az Urantia könyve is vall, akkor nem is kell hogy megjelenjen külön. Tehát ha majd ötvöseink új koronát eszkábálnak akkor Mihálynak nem kell már rajta lenni. Viszont Fánuel új figura, keveset tudni róla. De megköti az ördögöt. Erre Jézusnak még nem volt szüksége, nem ez volt az ő projektje. de ma ma van és a kódnak az aktuális feladatokat kell hordoznia. Most pedig meg kell kötni az ördögöt, tehát Fánuelre szükség lesz a koronán.

15. A Hihetetlen újság májusi cikkében a szerző megemlíti hogy a több évtizedes amerikai tartózkodás során bizonyos hogy alaposan vizsgálták a Koronát, amit idehaza már nem engedtek meg, máig sem!!! Még Szvetnik Joachim is küzdött ezért, de elhessegették, aztán meghalt nagy betegségben... Tehát mi van akkor, és ez merő feltétlezés, hogy ha az amcsik úgy adták vissza a koronát hogy tutira ne tudjon az működni, lehet csak egy kis vmit mozdítottak el benne.... de szinte évszázadokra vissza  ugyanez lehetett a cél hogy a magyarok főkódját, időkódját, naptárának alapját, és ezáltal az egész világ mozgatórugóját elcseszni kicsit, hogy ők, azaz a magyarok már ne nyúlhassanak bele a játékba. De és itt jön a csel, a Koronát el lehet cseszni, lehet hinni hogy a játék sikerült, de a kódot először fejben (azaz szellemben) kell összerakni és ezt követi majd a tárgy. Ha fejben sikerül akkor a dolog már fut :) És mivel az oltári szentségeket én magam láttam 2 hete, és ezen a héten pedig Mihályi projekt is indult, azt hiszem nyugodtan várhatjuk a 40-ik és 50-ik napot a keresztrefeszítés után, ami ugye a jövő hét és utána.

Kiss Manyi írta pár éve a dolgozatában:
(neki is több szabadkőműves, médium és egyéb barátai mondták: "maguk magyarok pillanatok alatt olyan iszonyatos pánikot okoznak majd a világban, hogy milliók fognak a gatyájukba csinálni - Isten irgalmazzon az emberiségnek" -

Hát ha tényleg úgy van ahogy látom, és a térben a kód össze van rakva, mert hogy a játék végén jön csak Krisztus-Mihály, akkor helyzet van. :)

Remélem sikerült kedvet csinálnom a témához. Amúgy a Jutas könyve tényleg zseniális, még akkor is ha nem minden elemzését fogadom el, de olyan lazán "lát" a Koronáról ami tényleg azt mondatja velem, hogy ilyen ember csak vezetés útján beszélhet így. és a könyve NEM médiumi anyag hangsúlyoznám, hanem elemzés és logikus levezetés. csak ott nem tudom elfogadni ahol nyelvészkedik és a Labat szótárig sumérkodik vissza. Nem mondom hogy téves, csak ott nekem nem elég hiteles. De amúgy igaza van a kiadó Ambrus Pálnak, fényévekre van Jutas 1 könyve a több polcnyi korona irodalomhoz képest. Kötelező szamizdat mindenkinek!

Remélem nem irtam fentebb nagy sületlenségeket, csak a mai Mihály napi örömömet szeretettem volna megosztani és a tanultakat, látottakat összegezni. 23:52 van, azt hiszem ez a "csiny is letudva".

Magyarok azt hiszem megvan a  kód, ne sírjatok tovább hogy a kereszt ferde, hogy a kard alatta van, hogy a zománcok nem azok. A játék szerintem eldőlt. A mi javunkra.

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 188
Tegnapi: 240
Heti: 428
Havi: 5 020
Össz.: 2 251 691

Látogatottság növelés
Oldal: Kosdi Tamás gondolatai a Szent Koronáról
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2024 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »