TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

 

 

AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET KÁNONJA A SZENT ÉLET TÖRVÉNYEI A MAGYAROK ÉS A VILÁG ÖSSZES NÉPE SZÁMÁRA
 
Mi, a Legszentebb Fentséges ILARA, az Egyetemes Szent Szellem Élõ Megtestesülése, a Világmindenség Összes
Megnyilvánult és Megnyilvánulatlan Tereinek, Erõinek, Világainak és Lényeinek Ura, Istenek Nagy Ideáinak Anyja, a
Szent Életnek és a Világ Dicsõségének Forrása, az Egyetemes Szent Szellem Örök Emlékezetû Uralkodói Tiarájának
Egyetlen Jogos Birtokosa, ezen Világkorona Szent Fentségjogán, az Egyetemes Szent Szellem akaratából, jelen
bullánkban az Univerzum és eme Táti nevû eleven Föld bolygó és összes élõlénye érdekében és javára, a következõkben
elõadottak szerint bírálunk, ítélünk, kinyilatkozunk és tanítunk, a Teljes Élet Szent Dicsõségére és Oltalmára minden
létezõ és létezhetõ térben, az elkövetkezõ végtelen idõkre.

 

Azért jöttünk e világba, hogy RENDET, EGYSZERŰSÉGET, BÉKESSÉGET hozzunk, és elválasszuk a fényt a sötétségtől, az égit a földitől, a könnyűt a nehéztől, és megzabolázzuk a tobzódó Tüzet.

 

ELŐSZÓ
E földi világ minden szempontból rendkívüli, válságos töréspont elõtti helyzetben van, amelynek emberi eszméléssel beláthatatlan következményei voltanak az ÉLETRE, az Emberiségre, a társadalmakra, élõlényekre, a teljes bioszférára, illetve az Univerzum Tátit is magában foglaló részére. Az Emberiség közösen és egyénenként is végtelen sok bûnt követett el az Egyetemes Szent Szellem ellenében, a tudományos kíváncsiság és Isten nevében - bárhol bárhogyan is nevezzék - és
ezek a bûnök immáron nem maradhatnak megnevezetlenül és megítéletlenül. Lejárt az idejétmúlt módszerek, hitrendszerek, a hitványság, élõsködés és az olcsó bûnbocsánatok kora és az Emberiségnek egyénenként, valamint közösségekként is szembe kell nézniük magukkal. Az Emberiségnek le kell számolnia kicsinyes késztetéseivel és Élet ellenes romboló tevékenységeikkel is fel kell hagyniuk, ha továbbra is élni szeretnének ezen a bolygón.
Elérkezett az idõ, amikor az Emberiségnek le kell vonnia a tanulságokat az elmúlt korok és generációk hibáiból és magasabb tudatossági szintre lépve, változtatni, kijavítani minden lehetségeset a Szent Életért, a Természetért, az eljövendõ idõk és nemzedékek testi-lelki-szellemi jóllétéért és emelkedettségéért.
A nemtelen élõsdiek több ezer év óta ugyanazokat a hibákat ismételgetik és folytonos harcra épülõ, központosított, tekintélyelvû, autoriter társadalmi modelljeikkel megakasztják a valódi értékek kibontakozását, a túlélhetõ technológiai fejlõdést, az Emberiség egészének szellemi és lelki felemelkedését. A világ nehézségeinek alapját elsõsorban szellemi-lelki eredetû erkölcsi hiányosságok alkotják, ezért e bajokra nincs politikai vagy gazdasági megoldás, hiszen éppen e területek a fertõ fészkei. Hathatós változtatásra sincs mód szellemi-lelki-erkölcsi felemelkedés nélkül.
Isteni ideje van annak, amikor az ocsúnak el kell válnia a búzától, és az egyéni vagy csoport érdekek folytán mûileg összekevert, de össze nem illõ energiáknak el kell válniuk egymástól! Új tiszta struktúráknak kell létrejönniük és meggyökerezniük annak érdekében, hogy a jelenlegi civilizáció kiküszöbölje az elõdök önpusztító mechanizmusait.

 

Az Emberiség tudatos és jó-szándékú hozzáállásával, Szakrális Törvényeink betartásával Harmonikus Rend és élhetõ, igazságos világ jöhet létre.

 

Egyszer s mindenkorra áttérhet az Emberiség a Békességen és minõségi elveken nyugvó igazságos társadalmi berendezkedésre. Ugyanakkor az átmenet idõszakában még határozottan szükséges lesz a  központosított vezetésre, ám a vezetõket már emberi minõségük alapján választják ki, akiknek minden pillanatukban meg kell felelniük a MAAT életelveinek és népüket, az Emberiséget, valamint a Természetet kell szolgálniuk.
A népeknek a szellemi-lelki-erkölcsi elõrelépés érdekében vissza kell régiesedniük, hogy a leromlott lét helyébe a valódi értékek a mindennapokba visszaépülhessenek. Felkészülés hiányában a jelenlegi Emberiség tudatszintjét messze felülmúló technológiák rabszolgaságába fojtanák és idõvel írmagostól kipusztítanák a teljes Emberiséget és a bioszférát egyaránt.
Két-három nemzedéknyi idõszakot követõen, egészen magas szellemi - lelki nívón lehetséges az a mesterséges intelligencia közbeiktatásával létrehívható technikai ugrás, amely a jelen körülmények között a földi világ végromlását jelentené.

 

 
Az Egyetemes Szent Szellem Életet támogató anyai Természete ad az Emberiség számára egy életmentõ megoldást annak érdekében, hogy az Emberiség a hibáit kijavíthassa, felhagyjon öntörvényûségével, és egy új, igaz, a Mindenség változtathatatlan Rendjével összhangban mûködõ, minden ízében korszerû, szakrális lételveken nyugvó életet kezdjen.
Ehhez Mi most átadjuk a MAAT Törvényét, életelveit, tanácsokat, annak érdekében, hogy az Emberiség Isteni Természetéhez visszatérve, megfelelõen bölcsen és szellemében lelkében szabadon fejlõdhessék, lerázva magáról minden gúzsba kötõ hamis szellemi, lelki és fizikai béklyót.

 

Lehetõsége legyen felnõni és megmenteni magát, valamint a földi
élõvilágot bizonyos személyek és vállalatok tudatlanságból, féltudásból, és mindenekelõtt hatalomvágyból fakadó ambícióitól, amelyek irracionális eszmei alapokon építkezve ökológiai, biológiai és társadalmi hatásaiban nem vizsgált káros technológiákkal, valamint mesterséges intelligencia által, megsemmisüléssel fenyegetik az élõlényeket és a teljes földi bioszférát.

 

A MAAT törvénye igaz minden térben és idõben, valamint független attól, hogy a világ népei az évezredek folyamán hány és milyen, szemléletmódot, elméletet alakítottak ki Isten és az õket körül ölelõ Természeti világ Természettudományos mûködésének magyarázatára.
Elérkezett az ISTENI IDÕ a REND létrehívásához!
Ám ehhez óhatatlan a bûnök és bûnösök néven nevezése, bírálatuk, megítéltetésük, valamint a hamisak minden eddigi az Isteni Rendet felforgató, az idõk folyamán keletkezett törvénykezéseinek és alantas vagy helytelen ideáinak hatályon kívül helyezése. A MAAT Törvényének elferdítésével, a bûnösök elõnyökre tettek szert másokkal szemben és hamisságok magjait vetették évezredek óta, és most úgy érzik, eljött az aratás ideje. Ám most nem aratás lesz, ahogy remélik, hanem
végelszámolás! A bûnök napvilágra kerülnek, a bûnösök meglakolnak, mert amikor a bûn féktelenül tobzódik az Egyetemes Szent Szellem /Isten/ Nagyboldogasszony mindig helyreállítja a felborult egyensúlyt. A MAAT egyik legfontosabb Törvénye az Egyensúly és a helyrebillenés folyamatban van. Ezért örüljetek és tisztuljatok, újhodjatok meg, és az IGAZAKÉ LESZ EZ A FÖLD!

 

Akik megtagadják és elferdítik az Egyetemes Szent Szellem avulhatatlan Törvényét elvesznek, ám amely népek és emberek a MAAT törvénye szerint rendezik be életüket, Békességre boldogságra és örök életre lelnek.

 

FOGALMAK

 


EGYETEMES SZENT SZELLEM / ISTEN / NAGYBOLDOGASSZONY/ MINDENSÉG / TEREMTÕ az a sokféleképpen megnevezett egységes szuperintelligencia, amely egyszersmind Tér - Idõ - Információs halmaz, amely a Szellem, a Lélek, valamint az Anyag forrása és önmagában, a saját törvénye szerint létezik, megnyilvánul, vagy nem nyilvánul meg.

 

NAGYBOLDOGASSZONY (NaghBauDukAssunu = A Nagy Építõ és Lebontó Úr = a Teljesség) Nagyboldogasszony az Egyetemes Szent Szellem; a megnyilvánulatlan és a megnyilvánult világok, vagyis a Teljesség Ura, aki Hét Kisasszonyán keresztül nyilvánul meg az érzékelhetõ világban.
Nagy - a kimondhatatlan, égbetörõ
Boldog - teljes
Asszony - úr, uralkodó, felség
Úr - hatalom birtokosának nemtõl független jelzõje.

 

MAGURA (Ma-Igi-Ara/magyar = az Isten neve) - Nagyboldogasszony, illetve az Õ Szent Körei - kõkörök, az õsvallás Természettemplomai.
MA - az Idõ (jelen).
'GU - (IGI, IGE, IGU, GUR, KUR, KÖR) - az Információ.
'RA - (ARA) - a Tér, amelynek erejébõl-energiájából táplálkozik minden.

 


TERMÉSZET ISTEN ANYA (TeIA) / ANYATERMÉSZET / TERMÉSZET az Egyetemes Szent Szellem /Isten/ Nagyboldogasszony sokszínû, sokrétû
megnyilvánulása a Térben és az összes terekben. Életet ontó és szervezõ, anyagot és erõket alakító, a megnyilvánulatlan és  megnyilvánuló összekapcsolódásában a MAAT Törvényén alapuló és mûködõ, önmegújító entitás.
MAAT (MA-Ara-Turu) az Egyetemes Szent Szellem Örök Törvénye, vagyis a megnyilvánulatlan és megnyilvánult Teljesség Törvényének Rendje.

 

 
ÉLET VIRÁGA (ANYATERMÉSZET) a Kilenc Princípium Hét megnyilvánult Elemébõl, harmonikus összhangjából kialakuló Szent Élet, amely az egymásbólegymásba, egyenlõ mértékben történõ teremtés igazság elvén nyugszik. Tágabb értelemben a MAAT, a megnyilvánult Élet - beleértve az Élet tovább adását is - és a szellemi képzõdmények (kultúra) összhangja. Az Isteni Teremtés útja, a Békesség és összhang szimbóluma.

 


SZAKRÁLIS tágabb értelemben: az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony megnyilvánult világainak teljessége. Pontosított értelemben: minden, ami a MAAT rendjének megfelelõen megnyilvánuló. Emberi értelemben: az olyan tiszta lelkû teljes életet élõ nemes személy, aki a MAAT rendjével összhangban él, cselekszik, hat.

 

EGYETEMES SZENT SZELLEM FENTSÉGJOGA az isteni fent-valóság, elsõbbség, felségjog. Nagyboldogasszony felségjoga minden létezõ és létezhetõ világokban a MAAT rendjének fenntartására.

 


ARA mindenek között Õ az elsõdleges LÉTREHOZÓ ERÕ - a TÉR, amely minden létezhetéshez szükséges energiát biztosítja. A Menny Asszonya, az Égi Világok Uralkodója, az Egyetemes Szent Szellem minden ideájának tárhelye.
HÉT ARA a megnyilvánult világ Hét Õsmagja, a Mennyek Hét Asszonya, a Hét Õsanya, a Mindenség Hét Lelke. Azonos a Hét megnyilvánult Elemmel, amelyek legtisztább formában képviselik az Egyetemes Szent Szellem Törvényét, vagyis a MAAT-ot. (Nevezik még déváknak, aionoknak, ergeknek stb..).
TÁTI a Föld bolygó, a Szépek bolygója.
IGAZ minden olyan létezés cselekvés vagy történés amely Egységben és Harmóniában van a MAAT Törvényével és nem vegyül bele cseppnyi bûn se.

 


IGAZ EMBER megbízható, építõ szándékú tisztességes ember, akinek gondolatai, érzései, szavai és tettei összhangban vannak. Az, akinek gondolatai és tettei az Életet, vagyis a MAAT igazságát szolgálják.

 


IGAZAK TANÁCSA olyan bölcsekbõl álló legalább 8 fõs, de legfeljebb 21 fõs Társaság, amelynek tagjai betöltötték 49. életévüket és a nemi összetétel az arany aránynak megfelelõ, Nõi többségû. A Tanács vezetõje Szakrális Nemes Asszony lehet. Az Igazak Tanácsa a legfelsõbb döntéshozó grémium, amely a legmagasabb szintû, rangú személyek és csoportosulások, valamint a Szakrális Asszonyok felett jogosult dönteni.

 


NEM 1, tagadás/tiltás; 2, különb, különbözõség, fajta.
NEMES az a nagyszerû EMBER, aki ismeri és minden tettében megvalósítja a helyes arányokat és irányokat, elkerüli a túlzásokat, életét és tetteit a legtöbb jó elve
jellemzi.
NEMTELEN / humanoid az a személy, akit alantas vágyak, késztetések mozgatnak. Gondolatai, szavai és tettei ellentmondásosak, hamisak, öncélúak, félrevezetõek, rombolóak és Életellenesek.

 

 
EMBER minden jó és építõ szándékú emberi lény, aki az Életet tiszteli és táplálja, magas rendû idolokhoz vonzódik, békesség kedvelõ, segítõkész, szereti és fenntartja a harmóniát.

 

 
HUMANOID minden olyan emberszerû lelketlen alantas lény, amely mások kisebbítése, megrövidítése, megalázása és elpusztítása árán nyertesnek hiszi magát. Mások felett valónak képzeli magát, zsarnokoskodik, szipolyoz, élõsködik, örömét leli más lények szenvedésében és megsemmisítésében. Az EMBEREK, NEMES EMBEREK, SZAKRÁLIS ASSZONYOK esküdt ellensége, és gyengeségét, saját képességeinek hiányát gyakran kifinomult erõszakkal, ármánykodással, valamint a különféle emberek egymás elleni kijátszásával ellensúlyozza. A humanoid nõ, aki képes köztük érvényre jutni, különösen életveszélyes és ármányban felülmúlhatatlan.
A humanoid lét igényli a magas fokú szervezettséget, a jó megjelenést és a remek beszédkészséget, ezért ennek mesterei. A véleményformálás teljes eszköztárának leuralására törekszenek, hogy saját beteg mintájukat közvetíthessék követendõ példaként a társadalmak arra fogékony része felé.
ALANTAS minden olyan hamis, önzõ, kisszerû, leépítõ gondolat, szándék és tett, amely a MAAT rendjével ellentétes célokat szolgál, és más élõlényeknek, valamint a Természetnek kárt, fájdalmat, szenvedést, senyvedést okoz.

 

 
ENTITÁS megnyilvánulatlan erõk és anyagtalan szellemi, valamint anyagi jellegû megnyilvánult képzõdmények.

 

 
ASSZONY az Élet Virágát ápoló nõnemû emberi lény, aki önálló felelõsség vállalására másokért bátor áldozathozatalra és felemelõ alárendelõdésre képes.
FÉRFI önálló felelõsség vállalására, másokért bátor áldozathozatalra és felemelõ alárendelõdésre képes, az Életet, az Asszonyt, a családot híven támogató hímnemû ember.

 

 
SZAKRÁLIS ASSZONY (más néven Népanya) az a NEMES IGAZ NÕ/ASSZONY, aki rendületlenül követi a MAAT útját, aki felett humanoidoknak, embereknek, férfiaknak és nõknek nincs és nem lehet befolyása, hatalma. Önálló, független, függelem mentes úr, aki életével, tetteivel a rábízottakat, a közjót, a népét és az Emberiséget szolgálja. Egyedül az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony felé, emberi vonatkozásban az IGAZAK TANÁCSA felé tartozik elszámolni.

SZAKRÁLIS FÉRFI az a NEMES és IGAZ FÉRFI, aki tiszteli és híven követi a MAAT útját, életében és tetteiben példakép, választott Asszonyát felemelõ odaadással szolgálja. SZAKRÁLIS ASSZONYOK tevékenységét segítve gyakorlatias vezérekként, felelõsséggel és híven szolgálják Népük, Nemzetük és az Emberiség javát.
SZAKRÁLIS ASSZONY iránymutatása vagy jóváhagyása nélkül önállóan nem fejthet ki a társadalmak életére, boldogulására kiható tevékenységet.

 

BÍRÁLATOK
1. Az Emberiség letért az igaz útról, megtagadta és meghamisította az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony valós lényegét, így folyamatosan, ismétlõdõen és egyre súlyosbodóan, megbocsáthatatlan bûnöket követ el, annak akarata ellenében. A bûn lényege a MAAT Törvényének megtagadása, kiforgatása, elferdítése, szándékos eltussolása, nem ismerése. Az Emberiség szellemi-lelki vírus-fertõzötté vált a MAAT-tól való elszakadás, vagyis a mérgezett gondolatbálványok következtében. Minden helytelenség, tudatlanság és bûn innen indul.

 


2. Az õsi MAAT-hoz hû tudást/vallást önzõ hatalomvágytól hajtva, ármánnyal és nyers erõszak útján kiforgatták, kisajátították, saját képükre formálták és hatalmi céljaikra felhasználták az alantas hímnemûek. Az elmúlt évezredekben az emberi világ minõségét meghatározó nagy vallási szervezetek és vagyonos magánszemélyek meghamisították az õsi avulhatatlan becsû értékeket, és helyükbe egyoldalúan emberi, hím arculatú, istenségeknek nevezett idolokat helyeztek. Az idõk folyamán fokozódó mértékben uralkodott el a hím-soviniszta gondolatbálvány, melynek következményeként az Asszonyi elõjogok és a valós õstörténelem eltörlésre kerültek, és a Nõk lealacsonyításával, kiszolgáltatottá tételével az Emberiség egyre hitványabbá, alantasabbá vált.

 

 
3. A bûnösök minden korok azon „szellemi vezetõi”, akik tudatlanságukban vagy önzõ szándéktól vezérelve hamis tanok csíráit vetették el, majd felnevelték a vadhajtásokat, és a mai napig mérgezett szellemi tartalmakkal szennyezik az Emberiség közös tudatát.

 

 
4. Az emberek tömegei hamis világképük, az Élethez való torz viszonyulásuk okán elveszítették magas rendû Emberi mivoltukat, és alsó ösztönszinten vegetáló humanoidokká alacsonyodtak. A MAAT Törvénye ismeretének és alkalmazásának hiányában hitvány lelkületûvé silányultak. Uralkodó gyakorlatukká vált önmaguk istenítése, az önzés, hiúság, élõsködés, csalás, hazudozás, ámítás, lopás, fosztogatás, gyilkolás, pusztítás, beleértve az önpusztítást is.

 

 
5. Hitvány, beteg lelkû humanoidok magas hivatásokra, posztokra, gazdasági uralomra törtek, hogy akadálytalanul kényükre-kedvükre alakíthassák, manipulálhassák az egészséges Természetes folyamatokat. Gyarló élõsködõ vágyaik kielégítésén buzgólkodván, függelemben, sanyarúságban, tudatlanságban tartván a tömegeket, a Természetnek, más embereknek kárt, fájdalmat, szenvedést és senyvedést okoztak.

 

 
6. A hitványak a valós értékeket elhallgatják, elbagatellizálják, bûnösnek állítják be, a talmi értékeket minden fórumon felmagasztalják, az igazságot relativizálják, és a hamisságokat állítják piedesztálra. Hamis tanok terjesztésével, kifinomult módszerekkel az Igazakat szolgálatra, önfeláldozásra, önfeladásra, önpusztításra buzdítják.
Mindent médiát, mûvészeteket, vallást, tudományt, - felhasználnak annak érdekében, hogy önzõ, fosztogató és élõsködõ szándékaikat, hamisságaikat okosan és szalonképesen adják el a sokaságnak.

 

 
7. Az álszentek, hitványak, erkölcstelenek a Természetet szennyezik, kifosztják, háborúkat és viszályokat szítanak, teleszórják szellemi és fizikai mérgekkel a világot.
Alantas érdekeiknek vetik alá az Életet. Mindehhez ideológiákat vallások, jog, dogmák, gondolatbálványok, gazdasági ideológiák, tudományos ámítások, izmusok - gyártottak és gyártanak, függelemre és meghunyászkodásra késztetvén a társadalmakat, az egyes embereket. Féktelen hatalomszomjuk és bírvágyuk következtében elpusztítják a Természetet, és végsõ soron Élet/Isten ellenes minden cselekedetük.

 

 
8. Noha az emberek tömegei tudják, hogy hazudnak nekik, ámítják õket, látják, hogy a dolgok rossz irányba haladnak, érzik, hogy semmi nincs rendben, mégis szolgai módon viszonyulnak a függelmi helyzethez. E gyáva, megalkuvó magatartásukkal a hitvány hatalombitorlókat éltetik, saját maguk életét és boldog jövõjét szabotálják, valamint kockára teszik a bolygó jövõjét. E tettükkel megtagadják, sértik a bennük élõ Istent, és annak Szentséges Életet támogató akarata ellen vétenek. Mindezzel sanyarú sorsot, kilátástalan jövõt idéznek magukra.

 

 
9. Az emberek tömegei bûnös módon nem akarnak tanulni, vagy szembesülni az igazsággal, nem igénylik a józanságot, és teret engednek a szemfényvesztõ, szórakoztató léhaságnak, leépülésnek. A könnyebb utat választva meghajolnak az aljasság elõtt, elaltatják éberségüket, semhogy néven neveznék és fellépnének a bûnösökkel szemben. Ahelyett, hogy élnének Isten adta igazságjogaikkal, inkább tûrnek, hallgatnak és mindannyian azt mondogatják: - ugyan mit tehetnék?

 


10. Az igaznak és jónak tûnõ gyenge és határozatlan emberek gyakorta ostoba, önpusztító, demagóg eszmék, hamis erkölcsi elvek foglyai. Bûnösnek, hitványnak érzik magukat, ha egészséges, józan önvédelmi ösztöneik feltámadnak. Elveszítvén józan eszüket és egészséges életösztönüket, talmi ideológiákat követvén, bûnös módon a
fosztogató élõsködõk szekerét tolják, így megtagadják a bennük élõ Isten valós Törvényét, szándékait. Az Élet szemszögébõl az ilyen emberek hatástalanok és értéktelenek, ezért Isten nem úgy óvja õket ahogy elvárnák, õk mennek el leghamarabb.

 

 
11. A tudomány képviselõi olcsó pénzen és gátlástalanul eladják magukat a gazdasági szereplõknek, az iparnak, kereskedelemnek, és az intellektuális kalandoroknak.
Következésképp ezek az elvtelen tudósok jól megérdemelten az átlagosnál korábban halnak, és számtalan nehézség sújtja az életüket. A tudomány adott fejlettségi szintjén túllépte azokat a határokat, amelyeket a tudósok a jelenlegi szellemi-lelki képességeikkel biztonsággal ellenõrzésük alatt tudnak tartani. Szinte az összes Természettudományos vagy magas technológia, innováció és filozófiai vagy gazdasági jellegû tudomány ártalmassá, Élet ellenessé, végsõ soron istentelenné vált.

 

 
12. A tudás az Emberiség közös vagyona, és a társadalmak azért finanszírozzák a tudomány fejlõdését és az ahhoz tartozó infrastruktúrát, hogy eredményeik által az Emberiség és a világ létminõsége, szellemi-lelki színvonala emelkedjen. A tudomány és tudósok fõben járó bûne, hogy az egyes emberek és csoportjaik kisajátítják a közösségek erõfeszítése által létrejött tudáshalmazt, és önzõ magáncéljaikra hasznosítják. Mindeközben nincsenek tekintettel az ember, a nemzeti közösségek, a teljes Emberiség döntési-, valamint a Természet önazonosságra törekvõ jogaira.

 

 
13. Az ipar és kereskedelem alávetette magát a bankoknak, és a politika is egyértelmûen a pénzvilág szajhája. A politika már régóta nem a közéletrõl szól, nem azt a közjót szolgálja, amelyre felhatalmazása van.
A demokrácia elnevezésû intézmény és az általános választójog a mai formájában csak látszat, és a legnagyobb visszaélésekre ad lehetõséget. Kifejezetten alantas magánérdekeket szolgál. A népakarat Istentõl való jogának megcsúfolása az, ahogy kijátsszák és kiforgatják azt az Isteni Legitimációt, amelyet a népek köz-javának szolgálatára kaptak. Nincs ma a Földön egyetlen olyan demokratikus kormány sem, amely egyértelmûen és valóban választói javát szolgálná! Helyette multinacionális gazdasági, pénzhatalmi, vallási vagy egyéb ideológiákat, diktatórikus autoriter törekvéseket szolgálnak ki.

 

 
14. Hamisságok útján és fosztogatásból vagy egyéb módon nagy gazdagságra szert tett emberek féktelenné válva, olyan jogokat és eszközöket vontak magukhoz, amelyre a világ egyetlen társadalma, és soha senki nem hatalmazta fel õket. Úgy hiszik pénzen bármit megvásárolhatnak, ármány és erõszak útján bármit elérhetnek.
Mindenre van lehetõségük, ámde Isteni Legitimáció hiányában törvényszerûen kudarcra vannak ítélve.

 

 
15. Az embereknek a MAAT Törvénye szerint kell élni, akkor egészségesen fejlõdve boldogulnak. Ehelyett a hatalombitorló élõsdiek és a pénzvilág által felépített gondolatbálványok szerint élnek, ezért senyvednek. Amíg az emberek a pénzt istenítik, és bármire képesek érte, a pénz lesz az úr, vagyis azok, akik a pénz feletti hatalmat gyakorolják. Amíg az emberek felülnek a szépen csomagolt hazugságoknak, és nem ismerik fel a humanoidokat, nem fogadják el az egyszerû és tiszta igazságokat, esélytelenek az élõsdi hamisak jól szervezett megtévesztõ siserehadával szemben.

 

 
16. Az emberiség nagyobb része a hiszékenysége és beletörõdése folytán vétkes, a kisebbség pedig hatalommámorában Istennek képzeli magát. Az emberiség szûk kisebbségétõl eltekintve - tudatlansága vagy hibás tudása miatt önmaga istenítésének foglyává és egyúttal áldozatává vált.

 

 
17. Vétkesek a Nõk, mert már nem ápolják az Élet Virágát és elhagyták, eldobták Szakrális Asszonylétüket. Széthúztak és csak saját maguk túlélésére gondoltak, a férfi erõszaknak behódoltak és megtörtek, mi több az alárendeltségüket Természetesnek is tartják. Ezzel elárulták a Szent Életet, az Isten által rájuk rótt küldetést. A lélek õrzõ LILIK, és a SZAKRÁLIS NÕK hiányában a Harmónia felbomlott, eluralkodtak a brutális energiák, melynek következtében a hímek zabolátlanná váltak, és
átvették az irányítást. Következménye az egész Emberiség szellemi-lelki-fizikai állapotára és a Természetre nézve is tragikus.

 

 
18. Vétkesek a hímek, akik nem tudtak FÉRFI szintre nõni és gyengeségüket, tudatlanságukat erõszakkal helyettesítvén a Nõket maguk alá gyûrték, szolgálóikká tették, és az õsi tudást, hitet megtagadták, megmásították, eltitkolták. A tudós SZAKRÁLIS ASSZONYOKAT és a NEMES FÉRFIAKAT legyilkolták, megcsúfolták, megbecstelenítették. A nõi nemet alantasnak kikiáltván mindent elvontak tõlük, kisszerû alantas vágyaik kielégítésére használták õket. Rémtetteikkel megtagadták Isten valós lényegét, a valódi szakrális lét és tudás helyébe álszent dogmákat ültettek, és e farizeusi gyakorlatukat törvényerõre emelték bolygó-szerte. A következmény az Emberiség elsilányulása, tudatlansága, erõszakossága és romboló hajlama.

 

KINYILATKOZÁSOK

 

 
I. ISTENEK EREJÉNEK és HATALMÁNAK VISSZAVONÁSA
Az Emberiség az elmúlt évezredek folyamán letért az Egyetemes Szent Szellem igaz útjáról. Bizonyos csoportosulások emberi vágyakkal és tulajdonságokkal felruházott számtalan, isteninek nevezett ideát alkotott, és ezeket hatalommal bíró entitásokként kezelte. Azok nevében törvényeket, kánonokat, szentírásokat és egyéb bizonytalan tartalmú és indíttatású házi szabályokat gyúrtak, hamisítottak, ferdítettek el, vallásokat és egyházi hivatalokat hoztak létre.
Ennek okán a mai naptól az emberek által valaha is imádott összes istenség nevében hozott összes törvénynek nevezett szabályt, kánont, törvényt, írást és az emberi társadalmak, közösségek felett gyakorolt bármilyen HATALMAT ÉS ERÕT VISSZAVONUNK MINDEN ISTENSÉGTÕL, PRÓFÉTÁTÓL, MESSIÁSTÓL, személytõl, csoporttól, egyházi vagy világi szellemi entitástól, földön, vízen, levegõben, az ûrben és minden nyelven, minden idõben, minden térben. Ezért eme bullánk kihirdetésének napjától kezdõdõen erejét és hatalmát veszíti az összes térben, minden idõben, az összes valaha létezõ Istenség, és minden építõ, segítõ vagy ártó erõ, - angyalok, tündérek, ainok, kerubok, szefirák, dévák, démonok, és a Sátán - valamint minden fel nem sorolt Isteni vagy Természetfeletti erõvel felruházott imagináció, projekció, létezõség is.
Ugyanígy hatályát és érvényét veszíti a valaha élt összes Próféta vagy Tanító tanítása.

 

 
II. JOGOK ELVONÁSA
Eme bullánk kihirdetésének napjától kezdõdõen az Egyetemes Szent Szellem Fentségjogán kinyilatkoztatott EGYETEMES ÉLET SZENT TÖRVÉNYE által, hatályát, jogerejét, érvényét veszíti minden eddigi emberek által létrehozott írás, szó vagy idea, amely a következõkben leírt Egyetemes Szent Szellem/Isten/ Nagyboldogasszony valós Törvényével ellentétes, vagy azt bármilyen módon, bármilyen nyelven vagy célzattal megkerüli.
Fentiek érdekében eme bullánk kihirdetésének pillanatától hatályát, jogerejét és érvényét veszíti minden eddigi vallási, filozófiai, szellemi képzõdmény is, az összes vallási vagy világi jogi kánon, minden élõ entitás társadalma, vagy csoportjai által alkotott szokásjog, alkotmány, írott jog, és jogszerûnek ítélt elképzelés, minden arra épülõ intézmény, földön, vízen, levegõben, az ûrben és minden térben, minden információs mezõben, minden idõben és minden nyelven.

 

 
III. IMÁK ELTÖRLÉSE

 

Bullánk kihirdetésének napjától kezdõdõen erejét és hatását veszíti az Istenekhez, Prófétákhoz, Megváltókhoz intézett minden ima és könyörgés, amely eddig az Emberiség vagy az Emberiség meghatározó részének kollektív tudatában létezett.
Helyette elrendeljük, hogy Természet Isten Anya bõkezû kegyeiért naponta többször szabadon, - de legalább reggel és este - adjanak hálát az emberek!

 

 
IV. JOGALKOTÁSI JOGOK ELTÖRLÉSE
Minden eddig kánonjoggal vagy jogalkotási joggal bíró, hatalomgyakorló Koronás Fõ, nemzet, szervezet, csoportosulás és rendszer jogalkotási jogát vagy kánonjogát felfüggesztjük illetve eltöröljük mindaddig, amíg elénk járulnak és bemutatják az új, a nemzetektõl, népektõl származó és a tömegek egyetértésével létrejött szabályaikat és rendezõelveiket, amelyek összhangban állnak az EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET TÖRVÉNYÉVEL, amelyek minden emberi gyarlóságtól függetlenek és kizárólag az EGYETEMES ÉLET SZENT TÖRVÉNYÉT szolgálják.

 

 
V. EMBEREK FELHATALMAZÁSA
Bullánk kihirdetésének napjától kezdõdõen az eddig érvényben levõ szabályok helyét átveszi az Egyetemes Szent Szellem Élet Kánonja, amely felszámolja a Földön a halál, erõszak és fosztogatás kultuszát, és alapul szolgál a népek új társadalmi szerzõdéseihez. Felszólítjuk az Emberek Természetes nemzeti vagy népi csoportosulásait, hogy éljenek az Egyetemes Szent Szellemtõl/Istentõl/Nagyboldogasszonytól eredõ jogukkal, és újítsák meg társadalmi szerzõdéseiket!
Hozzanak létre új Alkotmányokat, és mi áldásunkat adjuk az összes olyan kezdeményezésre, amelyek eme bullánkban ismertetett MAAT Törvényével megegyezõ tartalommal jönnek létre! Akkor mûködik rendben a világ, ha Szakrális Alkotmányok szabályozzák az emberi társadalmak mindennapjait úgy, hogy összhangot teremtenek az isteni és az emberi lételvek között.

 

 
VI. MEGÍTÉLTETÉS
A világ minden olyan szekularizált vagy integrált kormánya, jogalkotó szervezete, vallási szervezõdése vagy nemzete, amely az EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET TÖRVÉNYÉVEL nem hajlandó egységben mûködni, megvetendõ páriaként kezelendõ. Azok a népek, nemzetek, amelyek nem hajlandóak az Egyetemes Élet Szent Törvénye szerint berendezni életüket, nem érdemlik meg az Egyetemes Szent Szellem kegyelmét, és a békés kiegyensúlyozott Életet.
A lelketlen humanoidok embertelen voltuknál fogva nem kaphatják meg az áldott Élet boldogságát, - és léptéktõl függetlenül - véleményük sem számít. A humanoidok lélektelen népei, csoportosulásai, egyedei EMBEREK népei, csoportosulásai vagy személyei élete és sorsa felõl nem dönthetnek!

 

 
VII. AZ EMBER NEMESEDÉSE
Az ember léte önmagában bizonyíték az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony létezésére, mert az ember a MAAT következménye, így nem tagadhatja meg az õt létrehozó fölötte lévõ hatalmát, és Törvényétõl sem térhet el büntetlenül.
Az ember mégis számtalanszor megszegte, és mindannyiszor bukás, könnyek, vér, szenvedés, áldozatok és szellemi-lelki silányodás útján fizette az árát.
Isten valós természetének megtagadásával és a Tõle való elfordulás következményeképp elveszítette magasrendû voltát, ezért az elkövetkezendõkben az Emberiség minden egyes tagjának feladata és személyes felelõssége, hogy jelenlegi minõségét meghaladva, folytonosan javítsa önmagát és a nemesedés lépcsõin fokról-fokra haladva, mihamarabb visszatérjen Isteni Természetéhez.

 

 
VIII. A VILÁG RENDJÉÉRT
Mi azért jöttünk e földi világba, hogy végig járva a földi út gyötrelmeit, megismerve a bûnt és a helytelenségeket, hatalmunknál fogva elválasszuk az össze nem illõ energiákat, és RENDET, EGYSZERÛSÉGET, BÉKESSÉGET teremtsünk az emberek gyarlósága folytán létrehívott káosz helyébe.
Leszámolunk az emberi létet és Természetet romboló minden olyan Életellenes megnyilvánulással amely bármely idõben vagy térben kárt, fájdalmat, szenvedést vagy senyvedést okoz a Természetnek, az Élõlényeknek és az Embereknek.
Kinyilatkozásunk alapján minden olyan eszmény, idea, létbölcselet, elképzelés, amely ISTEN és az Õ szent megnyilvánulása, az ÉLET valós Természetének megmásítására, kisajátítására,a MAAT Rendjének kiforgatására irányul, egyéneket, nõket, férfiakat, csoportok szervezõdéseit indokolatlanul felsõbbrendûnek vagy alsóbbrendûnek vélelmez, megbélyegez, vagy kirekeszt, vagy amely az Elemek, a Természeti Környezet és az Állatok önálló jogait nem biztosítja, IGAZTALAN, TÖRVÉNYTELEN, HATÁLYTALAN, SEMMIS, EZÉRT HITVÁNYNAK, BÛNÖSNEK, KÁROSNAK TEKINTENDÕ!

IX. HATÁLY és FELHATALMAZÁS
Az Istenek, Megváltók, Próféták ím elveszítették jogaikat, hatóerejüket, hatalmukat és többé semmilyen Térbe vagy Idõbe soha nem térhetnek vissza, nem létezhetnek!
Egyidejûleg az Emberek visszakapják a saját szellemük és lelkük feletti rendelkezés jogát és felelõsségét. Mostantól senki nem várhatja gyermekien a kívülrõl jövõ megváltást, a Messiást, mert az Istenektõl visszakapott hatalommal mindenkinek saját magát kell magasabb és magasabb szintekre emelni!
Véget ért az emberiség gyermekkora, a felelõtlenség korszaka, és immáron a hatalom birtokában kinek-kinek fejlettségi fokától függõen önmagáért vagy másokért is felelõsséget kell vállalnia! Az egyéneknek és az emberiségnek egyedül és együtt is tudatosan kell a közös tudatmezõt nagyon magas szinten tartani annak érdekében, hogy az elkerülhetetlen technológiai fejlõdés ne rabszolgaságot, hanem egy olyan magas rendû emberiséget eredményezzen, amely elhagyva alantas késztetéseit méltóvá válik arra, hogy az Univerzumba kijutva a MAAT Rendjét követve, képes legyen Isten szándékával összhangban folytonosan jó hatások kiváltására.

 

 
X. ÉRVÉNYESSÉG
Kinyilatkozásaink és a MAAT Törvénye a kihirdetés napjától e bolygó minden entitására, szervezetére, csoportosulásáraés az összes lakosára érvényesek. Függetlenül attól, hogy értesültek-e róla, tudomásul veszik-e, hisznek-e benne, tiltakoznak-e ellene, - hatályosak, érvényben vannak.
A bûnösök felelõsségre vonhatóak, az ítéletek végrehajthatóak, az ebül szerzett vagyonok elkobozhatóak, a népek, nemzetek széles körének MAAT elvû Nemzetközi-, vagy Nemzeti Igazak Tanácsai és végrehajtó testületeik által.
Az Emberiség egyszeri lehetõséget kapott arra, hogy az új kezdettõl úgy építse fel szellemi-lelki-fizikai világát, hogy az a MAAT-tal, azaz Természet Isten Anyával összhangban legyen, és felkészítse önmagát és utódait a technika vívmányai által egy magasabb szintû létsíkra jutáshoz.
KIJELENTETETT,- MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ ÍGY VAN!

 

PARANCSOLATOK
1. Támogasd és ünnepeld az Életet! - hogy az Élet viszont szerethessen
2. Légy hálás mindazért, mi megadatott számodra! - hogy lelked ne háborogjon
3. Tanulj a múltból, nézz a jövõbe, de élj a jelenben! - mert csak a pillanat világ örök
4. Tiszteld le- és felmenõidet, köreidet, más népeket! - hogy békességben élhess
5. Légy hû igaz szavaidhoz, esküidhöz, hitedhez! - mert a hûtlenség alattomosan felemészt
6. Tartsd tiszteletben az összes élõlényt és az Elemeket! - mert minden összefügg mindennel
7. Viselkedj erkölcsösen Önmagaddal, az Emberekkel és a Természettel szemben! - mert ez az igaz út
8. Tanulj és fejleszd magad! - mert a MAAT útja ezt kívánja
9. Takarékoskodj a Természeti erõforrásokkal! - hogy békességben élhess a Mindenséggel
10. Áhítatosan mondj köszönetet Természet Isten Anyának az Õ nagylelkûségéért! - mert mindent Tõle kapsz

 

TILTÁSOK
1. Ne gyilkolj, lopj, harácsolj, és irigykedve ne kívánd a másét!
2. Ne hazudj, csalj és ne alakoskodj!
3. Ne légy gõgös, önzõ, ne hajszolj és zsigerelj ki senkit!
4. Ne kufárkodj és kereskedj pénzzel, ne add kamatra!
5. Ne tékozolj és pazarolj!
6. Ne szíts feszültséget és ne légy haragos!
7. Ne kíváncsiskodj, ne pletykálkodj!
8. Ne légy rest a jóra és ne lustálkodj!
9. Ne hagyd a lelkiismereted elhallgattatni!
10. Ne légy elnézõ a gonosszal, rosszal, bajkeverõkkel szemben!

 

ÍTÉLETEK
1. Soha amióta világ a világ, egyetlen élõlény, egyetlen ember sem kapott legitim felhatalmazást arra, hogy a MAAT Törvényét felülbírálja vagy megmásítsa, helyébe hamis törvényeket ültessen, ezért minden olyan szándék vagy cselekedet, amely Isten Teremtett Világának avulhatatlan Törvényei elébe helyezi önös emberi/humanoid elképzeléseit, ötleteit, gondolatait és vélelmeit, bûnös, elítélendõ. Az ilyen tettek elkövetõinek büntetése legyen a folyamatos hiányérzet, szenvedés és a közmegvetés elviselése.

 

2. Minden olyan személy, személyek csoportja, vagy szervezet, amely magát mások felett állónak, Isten által kivételezettnek vagy kiválasztottnak jelenti ki, és olyan elméleteket kreál, amelyek által hatalmaskodhat, élõsködhet, technológiák és a média által beavatkozhat a Természetes fejlõdés menetébe, neveztessék meg, szégyeníttessék meg, és nyilvános felelõsségre vonásra, beismerésre, bocsánat kérésre köteleztessék! Büntetésük legyen az általuk elkövetett bûnök népekre hárított neme és mértéke szerint arányos!

 


3. Minden bûnnek van gazdája, így bármely bûncselekmény kiagyalója, terjesztõje, alkalmazója, végrehajtója személy szerint akár utólagosan is - neveztessék meg!
Senki nem bújhat szervezet mögé, senki nem hivatkozhat parancsra vagy utasításra. Véget ért az egyéni felelõsség alól való kibújás lehetõségének korszaka!
A bûnök mértékük és nemük szerint legyenek büntetve!

 

 
4. Aki olyan utasítást ad, embernek, humanoidnak, amely szembehelyezkedik a MAAT törvényével, valamint másokat lelkiismereti válságba hajszol, - akár megtévesztés útján is, - bûne fõben járó, a bûn neme szerint bûnhõdjön!

 

 
5. A tömegmészárlás, népirtás, emberiség, emberiesség elleni bûnök és az emberkísérletek, klónozás, kimérák, hibrid, technohibrid, humanoid szintetikus lények létrehozása, birtoklása, alkalmazása, valamint a Természet elleni katonai, gazdasági, pénzügyi, információtechnológiai, és a mételyezõ szellemi jellegû bûnök büntethetõsége el nem évülõ, megbocsájthatatlan, fõben járó bûn.

 

 
6. Tömegpusztításra, az emberi én- és öntudat kiiktatására, tudat módosítására vagy egészségkárosodás okozására alkalmas termonukleáris, ionizáló, sugár, vegyi, biotechnológiai, vagy információtechnológiai makro- vagy nano eszközök-technológiák fegyverek, chipek, bioinformációs közegek, frekvenciák, indukálása, létrehozása, gyártása, forgalmazása, megbocsájthatatlan fõben járó bûn, támadó szándékú vagy Életellenes alkalmazása vagy bevetése, elévülhetetlen bûn.
A felsorolt és a fel nem sorolt vagy bármikor a jövõbeli technológiákkal létrehozandó tömegpusztításra, gyilkolásra alkalmas eszközökkel és fegyverekkel kapcsolatosan döntésben résztvevõ személyek felelõssége korlátlan. Bûnük a részvételük mértékének megfelelõen fõben járó és/vagy megbocsájthatatlan.

 

 
7. Az olyan technológiák kiagyalója, terjesztõje, alkalmazója, végrehajtója, amelyek szemben állnak a MAAT Törvényével és a Természeti értékekre, az állatok, növények, emberek életére és egészségére, a tiszta tudatra, az emberi méltóságra, az Életre veszélyt jelentenek vagy tartósan káros hatást gyakorolnak, elévülhetetlen fõben járó bûnt követ el.

 

 
8. Azok a tudósok, laboránsok, technikusok, tanárok, pszichológusok, szakemberek akik tananyagok, tudnivalók, folyamatok, technológiák hatásvizsgálatait végzik, és ebben nem kellõen körültekintõek, nem fordítják rá a kellõ idõt, és az eredményeket meghamisítják, vagy irányított vizsgálatokat végeznek, vagy bizonyosakat nem végeznek el a végeredmény befolyásolása céljából, és ennek eredményeképp minõséget tanúsítanak, vagy forgalomba hozatali engedélyek alapját szolgáltatják, illetve nyomásra szakvéleményeznek, stb... Természet és Emberiség elleni, fõben járó meg nem bocsátható bûncselekményt követnek el.

 

 
9. Az olyan szellemi tartalmak, kiagyalója, terjesztõje, alkalmazója, amelyek alkalmasak személyek vagy tömegek manipulációjára, a Természetes emberi intelligencia és találékonyság elnyomására, a józanság kiiktatására, és hatásukra az emberek elbutulnak, gépiesednek, önmaguktól elidegenednek, önértékelési és pszichés
problémákkal küzdenek, élet idegenné, önpusztítóvá vagy közveszélyessé válnak, el nem évülõ, megbocsáthatatlan, fõben járó bûnt követ el.

 

 
10. Az olyan szellemi tartalmak kiagyalója, terjesztõje, alkalmazója, végrehajtója, amely embereket egymás ellen uszít, sovinizmusra, nem, faj, kor, identitás, vagy vallás alapján indokolatlan kirekesztésre biztat és/vagy információkat, híreket torzít, hamisít, fõben járó bûnt követ el.

 

 
11. Mivel az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Természet Isten Anya legszentebb óhaját, a Szentséges Élet továbbadását az Asszonyra/Nõre bízta, aki eme feladatához Õt felruházta minden tudással és bölcsességgel, ezért Isten akaratának és bölcsességének tagadása okán azok a vallások, vallási szervezetek, ideológiák és követõik, amelyek az Asszonyokat/Nõket tudatlanságban, függelemben tartják, lealacsonyítják, tisztátalannak vélik, alsóbbrendûként kezelik, kirekesztik és megalázzák, mindamellett, hogy tanaik eltöröltettek mindörökké e bolygó színérõl, legyenek páriaként kezelendõk, legyenek közmegvetés alanyai!
A Férfit és az Embert a humanoidtól az különbözteti meg, ahogy az Élethez, a nõkhöz, gyengébbekhez és az elesettekhez viszonyul.

 

 
12. Akik hamis ideákat kreáltak, kreálnak, önkényes, valóságtól elrugaszkodott isteni idolokat imádnak-imádtatnak, rasszokat, csoportokat, népeket alá-fölé rendelnek, a pénzt és a szerzést pozitív színben tüntetik fel, az Életet a gazdagodás alá rendelik és a világot gazdasági szemléletûvé formálják, a mennyiségi fogyasztást ösztönzik, fõben járó bûnt követnek el.

 

 
13. Akik a tudomány nevében, vagy azt felhasználva, félretájékoztatnak, hamis eredményeket, információkat terjesztenek, hamis tudást tanítanak vagy az Emberiség életét jobbító vagy környezetkímélõ technológiákat titkolnak el, tömegeket megbetegítenek, vagy elzüllesztenek, Emberiség elleni elévülhetetlen, megbocsájthatatlan fõben járó bûnöket követnek el.

 

 
14. Akik alantas hatalmi, nyereség vagy kalandvágytól vezérelve káoszt, anarchiát idéznek elõ, háborút szítanak, folytatnak, tömegpusztításra alkalmas bármilyen nemû fegyvert terveznek, gyártanak, tárolnak vagy felhasználnak, bármilyen - akár rejtett - formában is népirtást követnek el, elévülhetetlen, megbocsájthatatlan fõben járó bûnt követnek el.

 

 
15. Akik alantas hatalmi vagy nyereségvágytól vezérelve hírközlõ médiumok vagy az elektronikus médiafelületek felhasználásával adatokat gyûjtenek, általános megfigyelést végeznek, manipulálják a híreket, vagy elhallgatnak fontos tudnivalókat, félretájékoztatnak és ezzel magánérdekeket, állami túlhatalmat, meghatározatlan célt szolgálnak, másokat tudatlan tájékozatlanságban hagynak, vagy másoknak érdeksérelmet, a magánélethez való jogát sértik, vagy egyéb kárt, fájdalmat, szenvedést, senyvedést okoznak fõben járó bûnt követnek el.

 

 
16. Azok a személyek, csoportok, államok, amelyek a mûvészeteket, a tudományt és annak vívmányait, felfedezéseit, alantas önzõ hatalmi vágytól vezérelve magánosítják, kisajátítják és sajátos elképzeléseik szerint alakítják, manipulálják, áruba bocsátják vagy olyan célokra hasznosítják, amelyek a jóerkölcsöt, a köz javát és a Természet javát nem szolgálják, és azt esetleg úgy tüntetik fel, mintha a felsoroltakat szolgálnák, megbocsáthatatlan, fõben járó bûnt követnek el.

 

 
17. Azok a személyek, csoportok, amelyek lehetõségeiknél fogva személyes érdekbõl, nyereségvágyból, hatalmi célok végett vagy bármilyen a közjót sértõ okból visszatartanak vagy eltitkolnak olyan innovációkat, tudományos eredményeket, amelyek a közjót, vagy a Természet javát szolgálhatnák, az Emberiség és a Természet ellenében, megbocsájthatatlan fõben járó bûnt követnek el.

 

 
18. Azok az alantas személyek, csoportok, államok, amelyek tevékenységükkel bármilyen elõre meg nem nevezhetõ Emberiség ellenes tevékenységet vagy Természetkárosítást folytatnak és ezzel az ökoszisztémát sértik, és semmilyen jogos a MAAT-nak megfelelõ indokkal és szükséggel nem támasztható alá tettük, megbocsájthatatlan fõben járó bûnt követnek el.

 

 
19. Azok az alantas személyek, csoportok, államok, amelyek lehetõségeiknél fogva képesek a népek vagy az Emberiség pénzügyi és gazdasági folyamatait befolyásolni, és akik a hasznokat magánosítják a károkat ráhárítják, szétterítik a társadalmakra, ezzel a társadalmak életképességét és ellenálló képességét, egészségügyi, szociális és jóléti rendszerét veszélybe sodorják vagy felszámolják, elévülhetetlen, megbocsáthatatlan, fõben járó bûnt követnek el.

 

 
20. Azok a személyek, csoportok, nemzetek, társadalmak, amelyek eltûrik és hallgatólagos beleegyezésüket adják a bûnökhöz, maguk is bûnrészessé válnak és a küszöbön álló végsõ elszámolás idõszakában számtalan formában, de súlyosan kell lakolniuk.
Akik áldott Életet akarnak e Földön, azoknak véget kell vetniük a meghunyászkodásnak, a szembeötlõ bûnöket néven kell nevezniük, és cselekedniük kell!
A következménymentesség hosszú idõszaka mindenki számára lejárt, ezért az Embereknek végre Rendet kell tenniük a saját életterükben! Ellenkezõleg TeIA ítéleteivel kell számolniuk, mely már nem veszi figyelembe az Embert és annak bármilyen elképzelését az Életrõl!

 

BÜNTETÉSEK
A bûnök egyrészt köztörvényes büntetendõ bûnök, másrészt erkölcsi jellegû megítélést igényelnek.
A bûn büntetésének mindenkor a Szakrális Rendnek megfelelõen szigorúnak, de igazságosnak és arányosnak kell lennie.
Az Ember Istentõl rendelt joga és kötelessége a MAAT Rendjének betartása és saját rendszerein belül annak betartatása.
Ezért mindenféle álszentség vagy szépelgés, álszent humanoidok által kreált humanizmus, és minden olyan törekvés, amely arra irányul, hogy a MAAT szigorú Szakrális Rendjén lazítson, bûnös és elítélendõ. Minden morzsányi engedmény a romlás útja, hosszú távon az Emberek elfogyását, a humanoidok térnyerését és minden szinten a szellemi-lelki-fizikai hanyatlást idézi elõ.
Az Élet önmagában Isteni, fennkölt, csodálatos és az Emberiségnek szent kötelessége minden módon az Élet csodáit annak szerteágazó sokszínûségében tisztelni és saját életterében és viszonyai között tudatosan fenntartani.
Minden térben és idõben jelen vannak a romboló erõk és meghatározott mértékig van helyük a világban. Ámde az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony a Szent Élet megvalósításának útján folytonos jobbításra törekszik, ezért az Õ akaratával összhangban álszentségektõl mentes felelõsséggel és tudatossággal kell az
EMBERNEK kordában tartani a romboló erõket! Akkor is, ha/amikor könyörtelen, nehéz vagy fájdalmas döntéseket kell meghoznia.

 

 
Az IGAZAK TANÁCSAINAK feladata, hogy õrizzék az Emberi közösségek MAAT-hoz hû mûködtetését. Az Õ hatáskörük a közösségi, nemzeti vagy nemzetközi igazságügy és jogrend felügyelete, valamint egyes kirívó esetekben a szakrális büntetések kiszabása is.
A legsúlyosabb szakrális büntetés az elevenen megégetés és a lefejezés, mivel az elégetettbõl és lefejezettbõl kiszálló Élet soha többé nem térhet vissza az Életbe. Az elevenen égetés büntetését csak olyanokkal szemben szabad alkalmazni, akik bármilyen formában elévülhetetlen és megbocsájthatatlan fõben járó bûnöket követtek el,
EMBERISÉG és MAAT ellenes tevékenységet fejtettek ki.
Lefejezést olyanok esetében lehet elrendelni, akik másfajta elévülhetetlen és megbocsájthatatlan fõben járó bûnöket követtek el.
Ilyen súlyos szakrális büntetéseket csakis NEMES IGAZ EMBEREK róhatnak ki humanoidokra.
E büntetések célja, hogy az a súlyosan romboló energiahalmaz, amely az adott humanoidban megjelent, soha többé ne kapjon lehetõséget az Életre.
Humanoidok csak saját fajtájukkal szemben léphetnek fel, de EMBEREK, valamint NEMES EMBEREK, SZAKRÁLIS ASSZONYOK felett nem ítélkezhetnek.
SZAKRÁLIS ASSZONYOK semmilyen bíróság elõtt nem felelhetnek, felettük kizárólag az IGAZAK TANÁCSA ítélkezhet. S ha SZAKRÁLIS ASSZONY MAAT elleni bûnt követne el, vagy elárulná a népét, csak a legsúlyosabb ítélettel sújtható, mert a legmagasabb megbecsültség jár a legnagyobb felelõsséggel.

 

 
Elévülhetetlen, megbocsájthatatlan bûncselekmény
Büntetése a nehéz halál, megégetés vagy lefejezés általi szakrális megsemmisítés útján. Nem temethetõ földbe, hamvai nem szórhatóak vízbe.
Mellékbüntetése a saját és családjának 3 nemzedékre visszamenõleges teljes vagyonelkobzása.

 

 
Megbocsájthatatlan fõben járó bûncselekmény
Büntetése halál. Nem temethetõ földbe, hamvai nem szórhatóak vízbe.
Mellékbüntetése a saját és családjának teljes vagyonelkobzása.

 

 
Fõben járó bûn
Büntetése a bûn nemétõl függõen visszavonhatatlan és/vagy teljes jogfosztás, vagyélethosszig tartó kemény fizikai kényszermunka.
A jogfosztás minden társadalmi jogától megfosztja az embert/humanoidot, beleértve a jogorvoslat lehetõségét is. A teljes jogfosztás a fentieken túlmenõen az önvédelem jogát is elveszi a jogfosztottól.
Mellékbüntetése a saját és családjának - esetenként 3 nemzedékre kiterjedõen - teljes vagyonelkobzása is lehet, a bûne fajtájától és súlyától függõen.

 

 
Súlyos bûn
Büntetése a bûn nemének és mértékének megfelelõen lehet akár idõszakos jogfosztás, kényszermunka, szabadságvesztés, és szellemi munkától, vagy az adott
munkakörtõl való eltiltás, teljes vagy részleges vagyonelkobzás.

 


Bûn
A bûn nemének és mértékének megfelelõen, vagyonelkobzás, szabadságvesztés és nehéz vagy könnyû fizikai kényszermunka a büntetés.
Mellékbüntetés lehet a szellemi munkától vagy az adott tevékenységtõl való eltiltás.
A szexuális erõszaktevõ férfiakat mindemellett fizikailag-, nõket kémiailag kasztrálni szükséges.

 


Vétség
A vétségeknek hosszú a sora, és leggyakrabban foglalkozáskörben vagy közlekedés kapcsán fordulnak elõ, általános szabályként a vétség nemének és mértékének megfelelõen pénzbírsággal súlytandó.
A kényszermunkára ítélt személyek nem végezhetnek szellemi munkát, szerelõ és építõipari munkát, nem kezelhetnek vizet, és nem dolgozhatnak olyan helyeken, ahol élelmiszerekkel kapcsolatba kerülhetnek.
Kényszermunka foganatosítható út, gát, töltés, árok építés és tisztítás, utcaseprés, ipari hulladékgazdálkodás, szemétszállítás-kezelés, melléktermék eltakarítás és bányászat területén.
A teljes vagyonelkobzás esetén is mindenkit megilleti az egyszerû, szerény, biztonságos fedél a feje fölé. A megbüntetett soha nem hozható olyan helyzetbe, hogy csak újabb bûn elkövetése árán tarthassa fenn magát és a reábízottakat. Ezért a büntetés kiszabásakor minden családi körülményt figyelembe kell venni, és ez az ítélkezõ bíró vagy népülnökök személyes felelõssége. Aki szociális és családi körülményei kapcsán hazudik, büntetése súlyosbodik.
A büntetés alatt álló személytõl nem vonható meg a családi kontaktus, csecsszopó gyermek 3 éves koráig nem választható el az anyjától.
Általános szabályként a gyermekéhez ragaszkodó, ép, szeretõ anyától 8 éves koráig semmilyen indokkal nem választható el a fiú gyermeke, és 15 éves koráig a lány gyermeke. Elsõsorban az anyai szeretet és a családi biztonság az Élet tápláléka. Aki nem részesülhet ebben az áldott érzésben, egész életére lelki sérült lesz, és emberi kapcsolataira, valamint szexuális viselkedésére is kihat. Ezért a családokat, azon belül is az anyákat minden szempontból tanácsos kiemelten támogatni.
Az a gyermek, amelyik a jobb életért elhagyja a szeretõ szüleit, kis eséllyel válhat Emberré. A tisztes szegénységben a családja mellett kitartó és hálás gyermek akár NEMES EMBERRÉ is válhat. Ezért gyermeket jobb élettel kecsegtetni és a családja elhagyására bírni bûn.
A családoknak, életközösségi társulásoknak rendkívüli mértékben figyelniük kell gyermekeik és családtagjaik életvitelére, mert az általuk elkövetett bûnök visszahathatnak a család más, az ügyben ártatlan tagjaira is.
Ahol a következményeket a családoknak is viselniük kell, ott figyelnek a gyermeknevelésre, megkövetelik a tisztességet, és ez az egész társadalomra építõleg hat.
A megengedõ és enyhe joggyakorlat a bûn melegágya, ezért az igazságos, az EMBER elemi szabadságjogait figyelembe vevõ, de nagyon szigorú szabályok biztosítják a boldog és békés életet.
Ahol 42. évüket betöltött IGAZ NEMES EMBEREK alkotják a szabályokat, és ugyanolyanok ítélkeznek, a szigor nem válik gyilkos barbarizmussá, és a
társadalmakra elõre mutatóan hat. Javul a közmorál, a közrend, és biztonságosabbá, boldogabbá válik az Élet.
A szabályok és büntetések nem önmagukért vannak, és józanul kell használni õket.
A bírók és a köz ügyeiben dolgozók erkölcsi felelõssége, hogy helyes és igazságos döntések következtében az emberek biztonságban érezzék magukat, és elégedettek
legyenek az igazságszolgáltatással.
MINDEN SZABÁLYNÁL FONTOSABB AZ IGAZSÁG, TISZTESSÉG, JÓZANSÁG ÉS BECSÜLET. Ezért, ha valaki nem is a szabályoknak megfelelõen, de az adott körülmények között a MAAT-nak megfelelõen helyesen, jó szándékkal és tisztességesen járt el, nem büntethetõ meg.
Ahol a bûnöknek van felelõsük és a felelõsségre vonásuk hétköznapi gyakorlat, ott a bûn nem jár következménymentes elõnyszerzési lehetõséggel, így kevéssé vonzó.
Ahol szigorú szabályok uralkodnak, és az Emberek élhetnek Istentõl származó jogaikkal betartva Felé a kötelezettségeiket is, onnan a bûn elpártol, és ott ver fészket, ahol teret adnak neki.
Minden nép, nemzet az új büntetõ szabályrendszerével úgy védje a lakosságot és a világot, hogy az államok polgárai a Természeti környezettel összhangban, zaklatás mentesen, szabadon, méltósággal, békességben, boldogságban élhessenek!

 

BŰNÖK
Legfõbb bûn - a MAAT rendjét sérteni, TeIA rendjét megtagadni, az Élet ellen törni
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn - TeIA bármilyen célú kizsigerelése.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn - TeIA sokszínû világának felszámolására tett minden kísérlet és cselekmény.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn - bármilyen tömegpusztításra alkalmas fegyver bevetése, alkalmazása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn - a népirtás bármilyen módja.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn - a népek, nemzetek józanságától való megfosztása, tiszta szellemének leigázása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn - az Emberek Istentõl kapott jogainak korlátozása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn - olyan technológiák alkalmazása, amelyek a Természet rendjébe avatkoznak.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn - az emberkísérlet, emberi klónozás, transzhumán, technohumán, szintetikus humán vagy kiméra lények létrehozása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn - olyan vegyi anyagok és mikró lények létrehozása, amely pandémiát okozva tömegmészárlást idézhetnek elõ.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn - a tudatmódosító, bódító szerek és technológiák gyártása, forgalmazása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn - Az emberi hús-, szerv- és vér-, valamint az Élet bármely formájával történõ kereskedelem, és annak fogyasztása.
Fõben járó bûn - a Természet közös kincseinek kisajátítása, áruba bocsátása
Fõben járó bûn - a Természet fosztogatása
Fõben járó bûn - a vallási fanatizmus
Fõben járó bûn - Isten nevében bármilyen brutalitás, bestialitás
Fõben járó bûn - Isten nevében bármilyen erkölcstelenséget elkövetni
Fõben járó bûn - a Nõket/Asszonyokat lenézni, megalázni
Fõben járó bûn - bujaságot, szerelmet bûnnek tartani
Fõben járó bûn - az embert eredendõen bûnösnek bélyegezni
Fõben járó bûn - a hazugság, szó- és esküszegés
Fõben járó bûn - az árulás, bosszúszomj
Fõben járó bûn - a gõg és hiúság
Fõben járó bûn - az ármány és áltatás
Fõben járó bûn - a háborúskodás, háborús uszítás
Fõben járó bûn - tömegpusztító módszerek, fegyverek létrehozása, alkalmazása
Fõben járó bûn - az emberrablás, gyilkosság, gyermekkereskedelem
Fõben járó bûn - védett-növényfajok, állatfajok pusztítása, vadászata
Fõben járó bûn - a segítség elmulasztása életveszély esetén
Fõben járó bûn - gyermeket munkahelyen dolgoztatni és bármilyen módon kizsákmányolni
Fõben járó bûn - gyermek, kiskorú megrontása erõszakkal
Fõben járó bûn - gyermek, kiskorú házasságra, nemi életre kényszerítése
Fõben járó bûn - gyermekek, kiskorúak lelkének megrontása, tudatmódosítása
Fõben járó bûn - szexuális erõszak bármilyen életkorban bárkivel szemben
Fõben járó bûn - idõsek, kiszolgáltatottak kifosztása, ellenük erõszak alkalmazása
Fõben járó bûn - hiánykereskedelem gerjesztése, ínségben, szükséghelyzetben árdrágítás
Fõben járó bûn - nemzetközi kereskedelmi szerzõdések kötése
Fõben járó bûn - multinacionális gyártó és kereskedõhálózatok fenntartása
Fõben járó bûn - a gazdasági manipulációk és a pénzzel való kereskedés
Fõben járó bûn - a deviza- és valutakereskedelem és a pénz kibocsájtás magánosítása
Fõben járó bûn - a kamatos kamat szedése
Fõben járó bûn - a hazaárulás és népárulás
Fõben járó bûn - a megalapozatlan ítélkezés és elõítélet
Fõben járó bûn - a hamis vád
Fõben járó bûn - bírók és igazságszolgáltatásban dolgozók vagy közigazgatási vezetõk joggal való visszaélése
Fõben járó bûn - bíró vagy Igazak Tanácsa által hozott ítéletet megelõzõen vagyon elleni vagy Élet elleni ítélkezést végrehajtani
Fõben járó bûn - bírók és Igazak Tanácsa tagjainak befolyásolási vagy megvesztegetési kísérlete
Fõben járó bûn - Szakrális Asszony/Népanya vagy Lili ellen bármilyen erõszak alkalmazása
Fõben járó bûn - ha férfi Lilire rátekint vagy megérinti
Fõben járó bûn - a segítség elmulasztása életveszély esetén
Fõben járó bûn - a levegõt mikro- mágneses- és egyéb mûvi frekvenciákkal terhelni
Fõben járó bûn - a vizeket szennyezni és pazarolni
Bûn - a Természet károsítása, szennyezése
Bûn - a zajkeltés és a diszharmonikus zene
Bûn - az erõszak támadó formája
Bûn - az Élettel szembeni tiszteletlenség
Bûn - az Élet oktalan és esztelen kioltása, a gyilkolás
Bûn - az emberek kifosztása, a lopás, rablás
Bûn - az ámítás, megtévesztés
Bûn - a lelki-szellemi-fizikai megalázás
Bûn - a felelõtlenség
Bûn - a felelõsség kerülése
Bûn - az önpusztító életvitel
Bûn - a jóra való restség
Bûn - a falánkság
Bûn - a kíváncsiskodás, hallgatódzás, ijesztgetés
Bûn - a gyengeség és az erélytelenség
Bûn - a segítség elmulasztása szorultságban levõknek
Bûn - tétlenül nézni mások bántalmazását, kifosztását
Bûn - a lelkiismeret elaltatása
Bûn - a házasságra kényszerítés
Bûn - a prostitúcióra kényszerítés
Bûn - a szolgaságban tartás, sanyargatás
Bûn - a nõk/anyák megélhetési függelemben tartása
Bûn - a nõk/anyák munkájának alul értékelése, kihasználása
Bûn - a nõk/anyák, kihasználása, bántalmazása
Bûn - a gyengébbek, elesettek, idõsek bántalmazása, kihasználása
Bûn - a gyermekekrõl, elesettekrõl való gondoskodás elmulasztása
Bûn - a kisgyermekes anyák kihasználása, és a róluk való gondoskodás elmulasztása
Bûn - az örökletes rangokkal tiszteletet követelni
Bûn - az örökletes rangúakat tisztelni, ha saját jogon nem tisztelhetõek
Bûn - az erdõk pusztítása, felégetése és a tarvágás
Bûn - 200 cm törzs körméret feletti fák kivágása
Bûn - 50 évesnél idõsebb egészséges fák kivágása
Bûn - az endemikus tájjellegû növény vagy állat fajtákat irtani, kicserélni más fajtákra
Bûn - a Természet károsítása vegyi és egyéb úton
Bûn - vegyi anyagokat juttatni a levegõbe és a vizekbe
Bûn - a magas légkörbe égésterméket juttatni
Bûn - örökítõ anyag manipuláció és szervkereskedelem
Bûn - állati és idegen sejteken tenyésztett oltóanyag emberbe oltása
Bûn - a természetes immunrendszerbe mûvi beavatkozás
Bûn - a vérbe vegyi anyagok juttatása embernél vagy állatnál
Bûn - az idegen vér átömlesztése vagy mûvér alkalmazása
Bûn - asszonyba, leánygyermekbe férfi vért átömleszteni
Bûn - gyermekbe férfi vért átömleszteni
Bûn - nõkön bármiféle mûvi beavatkozás gyermekei világrahozatalát megelõzõen
Bûn - a tetoválás és a divatot követõ indokolatlan plasztikai beavatkozás
Bûn - minden pszichiátriai fizikai beavatkozási módszer alkalmazása
Bûn - tudatmódosító szerek alkalmazása, forgalmazása
Bûn - a pszichológiai terror
Bûn - idõs, beteg embereket mesterségesen életben tartani
Bûn - életbõl távozni akaró idõs embereket visszatartani
Bûn - az életbõl távozóban levõ idõs embereket otthonuktól eltávolítani
Bûn - az elhunytat 72 óráig háborgatni és indokolatlanul felboncolni
Bûn - az elhunyt EMBERT 72 órán belül elhamvasztani
Bûn - a temetésért mindösszesen egyhavi átlagfizetésnél nagyobb összeget kérni
Bûn - az embert döntésszabadságától megfosztani
Bûn - az önzés és annak eltûrése
Bûn - a gyermeknevelés erélytelenül
Bûn - a jogokkal, elõnyökkel való visszaélés
Bûn - a vesztegetés, kenõpénz, hálapénz adása, elfogadása
Bûn - a Természet adta bármilyen jog korlátozása
Bûn - a természetes és õsi gyógymódok titkolása, tiltása
Bûn - a természetellenes gyógymódok erõltetése
Bûn - bármilyen gyógymód, gyógyszer emberekre erõltetése, azok reklámozása
Bûn - a bûntelen emberek szabadságának korlátozása
Bûn - a bûnösök büntetés alóli felmentése, felmenttetése
Bûn - a pénz és vagyon elõtt meghajolni
Bûn - a gondolkodás manipulációja, a mesterséges elbutítás
Bûn - az Isten-ember közvetlen viszonya közé ékelõdés
Bûn - az Isten-ember közvetlen viszonyának akadályozásából haszon húzás
Bûn - az Isten-ember viszonyának intézményesítése
Bûn - a hit megtagadására kényszerítés
Bûn - az Isten kisajátítása és megtagadása
Bûn - az egészség rombolása drogokkal, élvezeti cikkekkel
Bûn - a természetellenes életvitel
Bûn - természetellenes sivár körülmények között tartani elítélteket vagy állatokat
Bûn - az állatokat szabadságuktól megfosztani
Bûn - a csecsszopó állatot anyjától elválasztani
Bûn - nõket, férfiakat, állatokat megcsonkítani
Bûn - gyermekek nemi identitását megkérdõjelezni és befolyásolni
Bûn - nemi átalakító mûtétet végezni
Bûn - a homoszexualitást büntetni, üldözni
Bûn - szülést mesterségesen megindítani
Bûn - egészséges nõknél a császármetszés
Bûn - ha az újszülöttet fémekkel érintkeztetik
Bûn - ha gyermekszülésnél férfi jelen van
Bûn - ha az újszülöttet nem szentelik fel Istennek, az Életnek
Bûn - fiatal nõk gyermekszülést megelõzõ plasztikai átalakítása, tetoválása
Bûn - a születésbõl és elmúlásból üzletet csinálni
Bûn - a természetellenes élelmiszerek készítése, gyártása, forgalmazása
Bûn - a termõföldek vegyszerezése, kizsigerelése
Bûn - a vetõmagok és termények vegyszerezése
Bûn - az energiatékozló épületek tervezése, létrehozása
Bûn - sivár színek alkalmazása az építészetben és díszítésekben
Bûn - sivár színhatású és nagyon zajos munkahelyeken dolgoztatni embereket
Bûn - az embereket megfosztani a zenétõl, mozgástól
Bûn - a szerencsejáték és az életbiztosítás
Bûn - a nyerészkedés, élõsködés
Bûn - improduktív tevékenységeket túlértékelni
Bûn - több egyéni vagyont gyûjteni, mint amit egy élet alatt fel lehet élni
Bûn - ha egyesek gazdagsága mások szegénységét eredményezi
Bûn - más élõlényeket vagyontárgynak tekinteni
Bûn - hagyni eluralkodni a kalmárszellemet
Bûn - monopóliumok szerzése és adása
Bûn - a társadalmi érdeket a magángazdasági érdek mögé helyezni
Bûn - azt gondolni, hogy enyém a világ
Bûn - azt gondolni, hogy nincs lehetõségem
Bûn - önmagunkban az Istent nem tisztelni
Bûn - minden olyan tett, szándék, gondolat, amely szemben áll a Természet Törvényeivel.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem teremti meg és tartja fenn a Rendet.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely megtûri az önkényt.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely elfogadja az igazságtalanságot.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely pazarló, esztelen gazdagsági rendszert tart fenn.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az erõforrások tékozlását ösztönzi.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely szegénységet eredményez.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a gazdagot a szegény fölé helyezi.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az egyént megfosztja Isten adta jogaitól.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a nõket eltiltja a közéleti vezetõ szerepüktõl.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a nemek között kettõs mércét alkalmaz.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az idõsek tiszteletét nem követeli meg.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a nõket kizárja a jogalkotásból.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a szabad véleménynyilvánítást akadályozza.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a véleménynyilvánítást bünteti.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az önálló ítéletalkotást nem ösztönzi.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely örökletes rendekbe, kasztokba sorolja az embereket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely örökletes rangokat tisztel.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem viselkedése és érdemei alapján ítéli meg az embert.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a nemek és fajok egyenlõségét tagadja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a pénz önálló eszközként kezelését elfogadja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a pénze kezelését idegenekre bízza.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely adósrabszolgaságot fogad el, vagy fenntart.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az egészséges életmódot nem követeli meg.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az önromboló egyéneket támogatja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a bûnöket nem bünteti.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az erkölcstelenségeket eltûri.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a dolgokat nem nevezi nevén.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az egyenlõtlen jogalkalmazást eltûri.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a szolgálattevõket nem jól fizeti meg.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az élõsködõket jól megfizeti.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem tesz a saját érdekeiért.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem méltányolja a különbözõségeket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az embereket uniformizálni igyekszik.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a tehetségeket nem támogatja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a technológia vívmányait nem jóra használja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a gyûlölködést megtûri.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a gyermekek közösségi nevelését korlátozza.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely elnézi a gyermekek, fiatalkorúak egoizmusát, sõt arra neveli õket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely megtiltja a jogos, direkt igazságszolgáltatást.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely kategorikusan megtiltja az indokolt testi fenyítést.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a bûnözõknek jogokat ad.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amelyben embereknek a megélhetésükért lopni kell.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely megtûri, a munka nélkül élõsködõket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem a jóra biztatja, bátorítja az embereket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely túlzott és indokolatlan fogyasztásra sarkallja az embereket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely elfogadja a mennyiségi silány termékeket és nem használ tartós, minõségi portékákat.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely feléli a jövõt, és nem az Életet támogatja.

 

ERÉNYEK
Legfõbb erény a józan ész és éberség.
Fõerény a tiszta tudat és befolyásolhatatlanság.
Fõerény a józanság és a józan mérlegelés képessége.
Fõerény, ha felismerjük és fellépünk a hamisságokkal szemben.
Fõerény az igazság követése.
Fõerény a jóság, tisztesség, becsület.
Fõerény az erkölcsös megbízhatóság.
Erény az állhatatosság és kitartás.
Erény az együttmûködõ készség.
Erény a rugalmasság.
Erény az együttérzés.
Erény az önzetlenség.
Erény a bizalom.
Erény az önbizalom, õsbizalom.
Erény a jó ízlés és arány érzék.
Erény a mértékletesség.
Erény a sallangmentes egyszerûség.
Erény a kevés beszéd.
Erény a csöndes figyelem.
Erény a békés természet.
Erény a vendégszeretet és kedvesség.
Erény a vidámság és jókedv.
Erény a lelkierõ és bátorság.
Erény a határozott erély.
Erény a fegyelem és kötelességtudat.
Erény az áldozatkészség.
Erény a helyes önismeret.
Erény a romlottsággal szembeni határozott fellépés
Erény mindaz, amit a legtöbb jó elve mentén teszünk.
Erény másoknak segíteni, istápolni a rászorulókat.
Erény mindaz a tett és gondolat, amely harmóniát eredményez.
Erény mindaz a tett és gondolat, amely õszinte szívbéli boldogságot eredményez.
Erény mindaz a tett vagy gondolat, amely õszinte jóságból és tisztességbõl fakad.
Erény mindaz a tett vagy gondolat, amely összhangban van a Mindenség Törvényével.
Erény mindaz a tett és gondolat, amelyben cseppnyi önzés és bûn sem vegyül.
Erényes az a társadalom, amelyik a Természet Szent jogait elismeri és mindennapos életét úgy rendezi, hogy ennek alárendelje magát.
Erényes az a társadalom, ahol a Természet az Úr és az Ember a barátja.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely a legtöbb jó elvét követi.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely biztosítja az emberek szabadságát.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely a tudást, az egészséget, békességet és boldogságot minden egyéb elé helyezi.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely az egészséget, boldogságot, örömöt és elégedettséget tekinti a legfõbb értékmérõjének.
Erényes az a társadalom, ahol az emberek egészségesen élnek, és a legjobb, letermészetesebb gyógymódokkal gyógyítják a betegeket.
Erényes az a társadalom, ahol az emberek a betegséget természetellenesnek tartják.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely bármely gazdasági- vagy magánérdeket a társadalmi és közösségi érdek mögé helyezi.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely a gyermekeket közösen a jóra neveli és szeretettel gondoskodik minden gyermekrõl.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely a gyermekeket szeretetteli szigorral az Életre, a munkára és az alkotás örömére tanítja.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely az idõseket tiszteli, szereti, gondoskodik róluk.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely az Anyákat helyezi a társadalom középpontjába, és gondoskodik róluk.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amelyben heti 30 óra munka elegendõ a tisztes megélhetés biztosításához.
Erényes az a társadalmi viselkedés, ahol a legkisebb és legnagyobb munkailletmény között nincs hétszeresnél nagyobb különbség.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely mindenki munkáját és erõfeszítését igazságosan díjazza.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amelyben a családon belüli erõszakot mélyen megvetik és erõsen szankcionálják.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amelyben a különféle energetikai minõségûek nem keverednek egymással, miközben tisztelik egymást.
Erényes az a társadalom, amelyben a családfenntartók szeretettel, tisztességgel, felelõsséggel és méltósággal szolgálják családjaikat.
Erényes az a társadalom, ahol a családfenntartók a Férfiak, és a családfõk az Asszonyok.
Erényes az a társadalom, amelyben mindenki lehetõséget kap a kibontakozásra.
Erényes az a társadalom, amely tiszteli a munka minden válfaját.
Erényes az a társadalom, ahol a tanulás holtig tartó gyakorlat és elvárás.
Erényes az a társadalom, ahol mindenki azzal foglalkozhat, amihez Isten adta érzéke van.
Erényes az a társadalom, ahol az embereknek nem kell jellemüktõl idegen szerepeket önmagukra erõltetni.
Erényes az a társadalom, ahol tisztelik egymást az emberek.

Erényes az a társadalom, ahol az emberek egészségesen élnek, és a legjobb, letermészetesebb gyógymódokkal gyógyítják a betegeket.
Erényes az a társadalom, ahol az emberek a betegséget természetellenesnek tartják.
Erényes az a társadalom, ahol az õsi és a jó hagyományokat szilárdan õrizik.
Erényes az a társadalom, ahol a modernitás együtt él az eleven néphagyománnyal.
Erényes az a társadalom, ahol a népzene és tánc népszerûségnek örvend.
Erényes az a társadalom, ahol a kézmûves és alkotómunka az érték.
Erényes az a társadalom, ahol megvetik az olcsó és hitvány tömegtermékeket.
Erényes az a társadalom, ahol az élet minden szegmense minõséget képvisel.
Erényes az a társadalom, ahol erõs az emberek közötti kapcsolat, bizalom és szeretet.
Erényes az a társadalom, ahol a becsületszó számít és az Élet bizalmi alapon működik. 

Erényes az a társadalom, amelyik tiszteli és tisztán tartja a Vizeket, a Levegõt és az Eget.

Erényes az a társadalom, amelyik tisztes megelégedettségre képes és megveti a habzsolást, dõzsölést.

Erényes az a társadalom, amelyik nem tûri a zsarnokságot és Békességre törekszik.

Erényes az a társadalom, amelyik az állami rendszereket önmaga érdekében tartja fenn, és az állam a nemzetének és polgárainak érdekét szolgálja.

Erényes az a társadalom, amelyik a megalkuvást elítéli és kiáll önmagáért.

Erényes az a társadalom, ahol az emberek bátrak és igazságosak.

Erényes az a társadalom, amelyik békességre és jó együttmûködésre törekszik más népekkel.

Erényes az a társadalom, amelyik hálás Istennek, és bízik önmagában.                                                                   

Folytatás: http://tegyukszeppeavilagot.hupont.hu/136/az-egyetemes-szent-szellem-elet-kanonja

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 67
Tegnapi: 300
Heti: 1 285
Havi: 5 476
Össz.: 2 279 480

Látogatottság növelés
Oldal: AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET KÁNONJA 1.
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2024 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »