TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

TÁRSADALMI SZERZŐDÉS II. RÉSZ
V. SZAKASZ 

A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZAKTERÜLETEI

HONVÉDELEM - RENDVÉDELEM

1.

A Szakrális Magyarország sorkatonai és hivatásos állományú hadsereget, különleges szolgálatokat és testületeket, rendőrséget és csendőrséget tart fenn.

2.

A hadsereg és a különleges szolgálatok és testületek fővezére a Magyar Királynő.

A Magyar Királynő akadályoztatása esetén helyettese a Szakrális Tanács.

3.

A hadsereg tényleges vezetője a hadügyminiszter, aki maga, mint főparancsnok a hadsereg tábornoka, aki rendszeres beszámolással tartozik a Magyar Király és a Világi Tanács felé is.

4.

A különleges szolgálatok és testületek főparancsnokai a Magyar Királynő és a Szakrális Tanács felé rendszeres, a Magyar Király és a Világi Tanács felé negyedéves beszámolással tartoznak.

5.

Vészhelyzet, háborús helyzet, komoly fenyegetettség és a Nemzet egészére ható nagy döntések esetén a Magyar Király nem dönthet a Magyar Királynő és a Szakrális Tanács beleegyezése nélkül.

6.

A rendőrség és a csendőrség fővezére a Magyar Király.

A rendőrség tényleges vezetője az országos rendőr főkapitány, a csendőrségé pedig az országos csendőr főparancsnok.

A rendőrség és a csendőrség főparancsnokai a Magyar Királynak rendszeres, a Magyar Királynőnek negyedéves  beszámolással tartoznak.

7.

A Szakrális Magyarország összes honpolgára és állampolgára tizenhatodik betöltött életévétől kezdődően köteles a Hon és Nemzet védelmére, valamint kötelessége polgárvédelmi és honvédelmi képzésen rendszeresen részt venni.

8.

A Szakrális Magyarország felségterületén minden férfi honpolgár és állampolgár számára betöltött tizennyolc éves kortól kötelező egy év sorkatonai szolgálat.

9.

A magyar honpolgár és állampolgár férfiaknak a sorkatonai szolgálatot követően ötvenéves korukig minden évben összesen egy hónap továbbképzésen és/vagy közfeladatok ellátásában kell részt venniük illetmény biztosítása mellett.

10.

A nőknek betöltött tizenhatodik évtől ötven éves korukig, évente két hét polgárvédelmi, egészségügyi képzésen, és/vagy közfeladatok ellátásában kell részt venniük, illetmény biztosítása mellett.

11.

Fenyegetettség esetén alkalmas, egészséges, gyermektelen nők is besorozhatóak és alapkiképzésre küldhetőek.

12.

Államunk éves szinten köteles az államkincstár jövedelemének legalább másfél százalékát hadászati korszerűsítésekre, fenntartásra és legalább egy százalékot az állományfejlesztésre költeni.

13.

Hadászati előképzést nyújtó sportágakra – lövészet, harcművészet, légi sportok, búvárképzés, stb. – legalább további fél százalék kincstári forrást szükséges fordítani.

 

GAZDASÁG – IPAR-KERESKEDELEM – SZOLGÁLTATÁS

Hisszük, hogy egészséges lelki beállítottságú embereknek nincs igényük olyan gazdagságra, amely számukra irreálisan nagy túlhatalmat biztosítana.

Hisszük és valljuk, hogy a hatalomnak, a hatalomhoz való jognak arányban kell állnia a vállalt felelősséggel és felelősségtudattal, az emberi közösségek és Természet Isten Anya irányába egyaránt.

Ezért nyugodt szívvel kijelentjük, hogy mi a Magyar Társadalomban Magyar Királyaink, Bölcseink és Nagyjaink iránymutatásaival képesek vagyunk megtalálni azokat a közös nevezőket, melyek társadalmunk minden rétegét jólléti elégedettséggel töltik el, a magánönzés keretek közé terelése mellett.

Mi a Szakrális Magyarország alapító honpolgárai és állampolgárai minden körülmények között kiállunk az alapvető emberi jogok és szabadságjogok mellett, - beleértve a gazdasági gyarapodáshoz való jogot is - ugyanakkor kijelentjük, hogy az egyes emberek különös jogai nem nyúlhatnak túl más emberek azonos jogain, és kiváltképp nem hághatják át Természet Isten Anya Szent Törvényeit, melyek közül az egyik fő pillér az arányosság.

1.

A, A Szakrális Magyarország a tőke koncentrálásának és szabad áramlásának elve helyett az Élet szabad áramlását helyezi előtérbe, ezért társadalmunkban kizárólag olyan üzleti tranzakciókra adunk lehetőséget, olyan üzleti modelleket támogatunk, melyek teljes lakosságunk, az összes élőlény és a környezet pozitív jogait egyaránt figyelembe veszi.

B, A korlátlan gazdasági haszonszerzés és birtoklásvágy, a korlátlan magánönzés megengedése társadalmi torzulásokat idéz elő, ezért társadalmilag és a Természet szempontjából egyaránt megengedhetetlenek.

C, Egyetlen ember sem nyújt annyival nagyobb többlet teljesítményt, hogy a Természet javaiból a többi ember kárára aránytalanul nagy mértékben jogosult lenne vagyont felhalmozni és birtokolni. Mindenkinek az Élet ideje a legnagyobb kincse és Isten igazságossága okán ez is korlátozott.

D, Elismerjük a különleges teljesítményeket, ugyanakkor tiszteljük annyira minden emberben az Életet, hogy a hétköznapi emberek által nyújtott, kevésbé kiemelt és látványos, de a társadalom megmaradása és működése szempontjából fontos teljesítményeket is kellőképpen, arányítva értékeljük.

2.

A Szakrális Magyarország hatékony erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az iparszerkezetet folyamatosan felülvizsgálja és a környezetet túlterhelő technológiákat megszüntesse és más, hatékonyabb, környezet-barátabb technológiákkal helyettesítse.

Államunk minden ipari szegmensben arra törekszik, hogy a Természet Harmóniájába minél kevésbé és minél finomabban avatkozzon bele.

3..

A, A Szakrális Magyarország tiltja felségterületén a részvénytársaságok, a korlátolt felelősségű társaságok és minden anonim jellegű gazdasági és egyéb társaság működését.

Kizárólag olyan gazdasági társasági forma megengedett, ahol a társult összes tag, üzletrész és nyereség arányosan személyesen, életével és vagyonával felelősséget vállal. Egyéb, nem profitorientált anonim társaságok működtetését is megtiltjuk.

B, Államunk teret ad a gyarapodásnak, a szabad vállalkozásnak, de tilt minden olyan kezdeményezést, amely az árnyékból kíván bármiféle beavatkozó hatást kifejteni, és az állam költségvetésére vagy a lakosság szellemi-lelkifizikai jóllétére rontó, káros hatást gyakorolhat.

C, Minden vállalkozásnak olyan tőkeháttérrel vagy egyéb garanciafedezettel kell rendelkeznie, hogy a vezetők felelősségének fedezetére elegendő legyen.

D, Amennyiben bármilyen okból az anyagi felelősségre vonás nem megoldható, a felelősök jóvátétellel, szükség esetén kényszermunka végzésével kötelesek megtéríteni az általuk előidézett kárt.

4.

A, Az államunk számára bevételi, nemzetbiztonsági vagy környezeti kockázatot jelentő, elsősorban külföldi tulajdonú vállalkozások tulajdonosai cégeik felségterületünkön lévő értékeit, vagyontárgyait kötelesek államunk számára állandó zálogba adni, amelyből adott esetben az állami és az alvállalkozói követelések minden további jogi procedúra nélkül kielégíthetőek.

B, Amennyiben a vagyoni érték nem fedezi a befektetés államunkra gyakorolt kockázatát, úgy biztosítási vagy egyéb garancia nyújtásával kiegészítendő. 

C, A zálog elvonása vagy értékének csökkentése és az indokolatlan csődeljárás az állam részéről kártérítési igényt és büntetőeljárást von magával.

D, A cégek vagyonleltárát, kockázatát, vagyonát felmérő szakértők kötelesek reális értékeket megfogalmazni.

Felelősségük kiemelt: szigorított fegyházbüntetés vagy kényszermunka terhe mellett végzik munkájukat.

5.

A, Az ipari, kereskedelmi és szolgáltató külföldi tulajdonú multinacionális cégek csak kivételes, nemzetstratégiai esetekben kaphatnak költségvetési vagy egyéb állami támogatást vagy bármilyen kedvezményt.

B, A működésük során keletkezett profit húsz százalékát vihetik külföldre, az államunkban keletkezett többi nyereségüket itt kell felhasználniuk, visszaforgatniuk.

C, A nyereség csökkentésére és átcsoportosítására irányuló átszámlázások adóbűncselekménynek számítanak és adópótlékok, bírságok kivetését eredményezik. Behajthatatlanság esetén a cég tulajdonosai és vezetősége, másodszintű vezetőket (executive managereket) is beleértve jóvátételre vagy kényszermunka végzésére kötelezhetők.

D, Önkéntes társadalmi kötelezettségvállalásaikat (CSR) csak az Országgyűlés Alsó Háza által szükségesnek ítélt, központilag koordinált programok keretében fejthetik ki.

6.

A, A magyar honpolgárok és állampolgárok legalább hetvenöt százalékos tulajdonában levő belföldi vállalkozások, életképes és természetbarát feltörekvő innovációk, fosszilis energiahordozókat kiváltó zöld technológiák, az államkincstár által mindenkor támogatandók.

B, A Szakrális Magyarország honpolgárai és állampolgárai szellemi kincseiket, innovatív találmányaikat csak azután adhatják el külföldre, ha államunk nem tart rá igényt. Államunk mindent megtesz, és mindenkor meg kell tennie annak érdekében, hogy a Természet-analóg, az Életet valóban támogató és a szükséges fejlődési irányt elősegítő innovációk szárba szökkenjenek, és akár külföldi piacokra kerüljenek.

C, Mindenkor gondoskodnunk kell arról, hogy államunk sztenderdjei alapján olyan kiváló minőségi termékek készüljenek, amelyekben a világ minden részén méltán bízhatnak a fogyasztók.

D, Silány, hitvány, megbízhatatlan termékek gyártóit, importőreit, forgalmazóit Természet-károsítás okán súlyosan bírságoljuk.

E, A termékek beépített időzített avultatását Természet és ember elleni bűncselekményként tartjuk nyilván, és e szerint szankcionáljuk.

7.

A, A Szakrális Magyarország az egyes ipari, kereskedelmi, szolgáltató ágazatokat az Életre, társadalomra gyakorolt hatásaik alapján sorolja be.

B, Az olyan ágazatokat, amelyek új értéket nem állítanak elő, sőt kifejezetten a társadalmi együttműködés rendszerén élősködnek, szigorúan szabályozzuk, és Alaptörvénybe foglaltan tételesen szankcionáljuk.

8.

A, A Szakrális Magyarország létfelfogásával ellentétes minden olyan internacionalista és globalista törekvés, amely ipari vagy világkereskedelmi monopol-hálózatok létét támogatja, ezért államunk nem köthet olyan szerződéseket, amelyek elveinkkel ellentétesek, Népünkre, Nemzetünkre nézve biztonsági kockázatot jelenthetnek.

B, Hisszük és kijelentjük, hogy az áruk, szolgáltatások kontinenseken keresztül vagy nagy távolságokba történő vándoroltatása pusztán személyek, csoportok gazdasági érdekeit képviseli, ugyanakkor sem az Életet, embereket sem a Természet érdekeit nem szolgálja.

9.

A, A Szakrális Magyarország felségterületén szigorúan tilos az akár részben génmódosított (GMO) tartalmú élelmiszereket előállítani, forgalmazni, kereskedni vele, vagy az állam területére akár tranzit termékként behozni.

Minden génmódosított (GMO) terméket haladéktalanul megsemmisítünk, és senki nem kérhet érte kártérítést. Ellenben Élet elleni bűncselekmény okán felelősségre vonjuk a felelősöket.

B, Szigorúan tilos az élelmiszerek bármilyen célú, nem természetes, és toxikus anyaggal való adalékolása, konzerválása, kezelése.

C, A Szakrális Magyarország felségterületén szigorúan tilos olyan élelmiszert fogyasztásra, akár ingyen ajánlani, amelyben mesterséges emulgeáló, ízfokozó, színező, állagjavító, vagy bármilyen toxikus anyag és egyéb természetellenes adalékok találhatóak.

10.

A, A Szakrális Magyarország felségterületén szigorúan tilos minden olyan vegyi vagy elektromos ipari termék előállítása és forgalmazása, amelyek nem rendelkeznek kvalifikált biológiai hatásvizsgálati jegyzőkönyvvel, mely szerint a termék, vagy a termék által okozott frekvenciák, kibocsájtott anyagok és melléktermékek, kumulált hatásait is vizsgálva, Természetre, emberre egyéb élőlényekre, nincs káros befolyással.

B, A Szakrális Magyarország felségterületén csak olyan termék hozható forgalomba, amelyért a gyártó és annak teljes vezetősége személy szerint is – a megfelelő és ésszerű keretek között - teljes vagyonával és életével felelősséget vállal. A gyártói felelősség nem hárítható át senkire.  

C, Külföldről származó termékek esetében az importőr cég vezetősége is felelősségre vonható.

D, A laboratóriumi vizsgálatokat és minősítéseket végző szakembereknek a legszigorúbb követelményeknek kell megfelelniük.

 

OKTATÁS

1.

Nemzetünk és Népünk alapvető stratégiája a tudás és boldogság alapú szellemileg-lelkileg-fizikailag egészséges társadalom megteremtése és fenntartása. Ezért a céloktól függően az állam költségvetésének legalább öt százalékát az oktatás-nevelés céljaira kell költeni.

2.

Kijelentjük, hogy Nemzetünk és Népünk szellemi-lelki-fizikai állapotának magas szinten tartása a Szakrális Magyarország államalakulatának és vezetőinek elsődleges feladata. Államunk jogot és lehetőséget biztosít a tanuláshoz minden állampolgárának.

3.

Államunk az oktatás terén közfinanszírozással minden olyan eszközt és lehetőséget biztosít, amely megfelelő alkalmassághoz igazítva, kisgyermekkortól a posztgraduális képzésekig a legmagasabb szintű tudást mindenki számára elérhetővé teszi, és egységes követelményrendszernek megfelelően méri.

4.

A, Államunk felségterületén az emberek szabad akaratát tiszteletben tartjuk, és a szervezett tanulást nem tesszük senki számára kötelezővé, de a nemzeti alaptantervet és a társadalmunkban elvárt követelményekhez tartozó tudásanyagokat online vagy papír alapon is elérhetővé tesszük minden tanulni vágyó számára.

B, Az általános iskolai képzést hét és tizennégy éves kor között, a középiskolait és szakmai képzéseket tizennégy és tizennyolc, az egyetem képzéseket tizenkilenc és huszonnégy éves kor között tartjuk ideálisnak.

C, Az oktatás részletes kérdéseiről az Alaptörvény hivatott rendelkezni.

5.

A tanítás folyamán kiemelt figyelmet kell fordítani egyes tanulók befogadási képességére és differenciálni kell a tananyag mértékét, és a tanuló csoportok önkéntes együttműködési szándékát. Egyetlen gyermek vagy felnőtt sem kényszeríthető olyan tanulókkal egy csoportba, akik számára szellemi-lelki esetleg fizikai sérüléseket okozhatnak. 6.

Az oktatás-nevelés rendszere nem lehet uniformizált, hiszen az emberek képességei sem egyformák. A képességek fejlesztésére kell fókuszálnia, és úgy kell eredményeket elérnie, hogy az a tanulók számára ne kényszer, hanem örömmel leküzdendő kihívás legyen.

7.

Az oktatás-nevelésben a gyermekek, tanulók szociális és kognitív fejlődését az segíti legjobban, ha a tanulócsoportok, tankörök nem homogén életkori csoportokhoz tartoznak, ezért fontos figyelembe venni a tanulási hajlandóságukat, és életkortól függetlenül egy csoportba kerülhetnek a tudásban és befogadókészségben hasonló szinten lévők.

8.

Az oktatás-nevelésnek kifejezetten a sajátos kreatív készségek és képességek kibontakoztatásán kell nyugodnia, és különös gondot szükséges fordítani a kognitív, kombinatorikai, valamint a mozgáskoordinációs fejlesztésekre.

Az oktatásban sokkal fontosabb a remek problémamegoldó képesség, mint a puszta adathalmazok ismerete. Ezért az oktatásban előtérbe helyezendő tudnivalók a sakk, a kártyajátékok, a meditáció, a harcművészetek, a tánc és az általános zenei és művészeti képzés.

9.

A, Az oktatási rendszernek arra kell fókuszálnia, hogy a gyermekek már kis koruktól kezdve, minden területen életszerű tapasztalatokat szerezzenek, és elsősorban olyan gyakorlati dolgokat tanuljanak, mellyel hatékonyan tudnak működni az Életben.

B, Cégvezetésre, pénzügyi, gazdasági vezetésre, oktatásra, orvosi és jogászi tevékenységre jogosító diploma, a felsőfokú tananyagokból tett eredményes vizsgákon túlmenően szakirányú munkaterületek alsóbb szintjein eltöltött három-öt év gyakorlati idő, valamint etikai vizsga után adható.

C, Természettudományos és informatikai felsőfokú képzésekre legalább egy év létbölcseleti tanulmány után, etikai és pszichológiai vizsga birtokában lehet jelentkezni.

D, Létbölcselettel kapcsolatos, valamint jogi, orvosi, tanári és pszichológusi felsőfokú képzésekre legalább egy év létbölcseleti tanulmány után, etikai és pszichológiai vizsga birtokában lehet jelentkezni.

10.

Oktatási intézmények lehetnek magánkézben, de nem folytathatnak olyan oktatási tevékenységet, mellyel sértik  

Alkotmányunk alapelveit. Nem taníthatnak államunk alapeszmeiségével összeegyeztethetetlen, embereket, Népeket, Nemzeteket kirekesztő, megalázó, rasszista, monopolista, kommunista, bigott vallási és egyéb hasonló társadalomromboló eszméket. Tananyagaikat és az oktatás menetét az Oktatási Minisztérium felügyeli.

 

EGÉSZSÉGÜGY

1.

A, A Szakrális Magyarország államalakulata eszmeiségének alappillére az Egész-ség: az egészséges ember, tudat, lélek és környezet.

Ezért államunk költségvetésének legalább tizenöt százaléka egészségügyre, egészségmegőrzésre, betegségmegelőzésre költendő.

Államunk szellemisége értelmében az egészséghez és az egészséggel való önrendelkezéshez való jog, emberi alapjog. E jogában sem az állam, sem mások által senki nem korlátozható.

A cselekvőképtelen, oltalomra szoruló emberek, különös tekintettel a gyermekek egészséghez való jogát az állam szabályozással garantálja. Az állam védelme nem lehet kényszerítés az oltalmazott számára.

B, Minden huszonegyedik életévét betöltött, cselekvőképes embernek joga van az élete, halála és életminősége vonatkozásában saját belátása szerint dönteni, és aszerint alakítani az életét, ahogy szeretné, ha azzal mások alapvető emberi jogait, szellemi-lelki-fizikai jóllétét, és a Természet háborítatlanságához való jogát nem sérti.

C, Államunkban minden embert alanyi jogon ingyenesen megilleti az egészsége megőrzését elősegítő tudás megszerzéséhez való jog. Az erre irányuló oktatások önkéntesek. A Szakrális Tanács felügyeli és az Államkincstár finanszírozza e tanítás folyamatait.

2.

Államunkban népességünk testi-lelki-szellemi frissességének és egészségének megőrzése végett előtérbe helyezzük az egészségmegőrzést, a természetes, holisztikus szemléletű gyógyászatot, az energiagyógyászatot, a gyógynövények ismeretének és hatásainak tanítását, a manuál-terápiákat, az életmód tanácsadást, az aktív rekreációs és meditációs gyakorlást stb.

3.

A, Az invaziv eljárásokat és kémiai beavatkozásokat csak egészen súlyos, indokolt esetekben tartjuk elfogadhatónak. Invaziv eljárásra senki, semmilyen körülmények között nem kötelezhető.

B, Az invaziv eljárások veszélyeire figyelmeztetni kell az embereket. Akik félelemkeltéssel, zsarolással, kirekesztéssel vesznek rá betegeket és/vagy egészségeseket bármilyen szükséges vagy szükségtelen gyógymódra, Élet elleni bűncselekményt, adott esetben genocídium bűncselekményét követik el, és aszerint büntetendőek.

C, A Magyar Egészségügyi Hatóság vezetőjének, valamint az Egészségügyi Miniszternek, államunk lakosságát érintő egészségügyi vészhelyzetben kiterjesztetett hatóköre és korlátlan felelőssége van. 

D, Nincs, nem lehet olyan helyzet, amely felülírná az emberek Istentől kapott, egészséghez és háborítatlansághoz való jogait.

E, Államunkban nem engedélyezhető egyetlen olyan egészségügyi gyógymód vagy eljárás sem, amely az emberi Élet szentségét háborítaná, genetikai rendszerébe művileg beavatkozva, azt javítaná vagy rontaná, megmásítaná.

F, Plasztikai beavatkozások csak kivételesen indokolt esetekben végezhetőek. Harmincöt év alatti, gyermektelen nőkön mellplasztika egyáltalán nem, egyéb plasztika csak baleseti sérülés következtében vagy nagyon indokolt esetben végezhető.

4.

A, Az orvosok megítélését az határozza meg, és aszerint premizáljuk őket, hogy mennyire egészségesek az általuk ellátott/ellátandó emberek.   

B, Minden orvosnak és egészségügyi dolgozónak kötelessége a hozzájuk forduló emberek ellátásán túl, számukra egészségmegőrzésre irányuló oktatás ajánlása.

5.

A Szakrális Magyarország felségterületén ingyenes az alapvető - Alaptörvényben meghatározott - egészségügyi ellátás, a fogászati alap ellátás, beleértve a fogpótlást, a várandósok gondozását, a szülészet és a szülés szövődményeinek kezelése, a csecsemők és a tizenhat év alattiak teljes körű orvosi ellátása.

6.

A, A Szakrális Magyarország felségterületén a várandós anya alapvető emberi joga, - így az ő döntéskörébe tartozik, - hogy hol és milyen körülmények között, kiknek a segítségével hozza világra a gyermekét. E döntése következményeiért nem vonható felelősségre.

A szülés tényét, helyét, várható időpontját, körülményeit előre, és kimenetelét utólag be kell jelenteni. A megszületett csecsemőt - a gyermek emberi jogainak védelme érdekében – egy héten belül be kell mutatni, és anyakönyvi nyilvántartásba kell venni.

B, A csecsemőgondozás tudását női körökben egymás között, idősebb, gyermeknevelésben tapasztalt édesanyák bevonásával kell átadni. Az állam vagy bármilyen szervezet nem avatkozhat bele.

C, Egyetlen édesanya sem kötelezhető, hogy egészséges újszülöttjét, gyermekét bármilyen okból orvosi beavatkozás alá vettesse.

D, Államunkban szilárdan hiszünk Természet Isten Anya bölcsességében, így a beteg, életképtelen újszülöttek mesterséges életben tartásáért irreális erőfeszítéseket nem teszünk.   

7.

A Szakrális Magyarország felségterületén minden nő maga rendelkezhet saját teste, saját jövője felett, ezért államunk a nők számára teljes körben ingyenesen biztosítja a terhesség prevencióhoz a tudást, a legkíméletesebb és leghatékonyabb eszközöket, az ingyenes magzatelhajtó módszereket és az abortuszt. Végső megoldásként pedig a művi meddővé tételt vagy sterilizálást. Ezt nőknél csak négy gyermek szülését követően lehet megtenni, míg a férfiaknál bármikor.

8.

A Szakrális Magyarország felségterületén államilag kötelező minden tizennegyedik életévét betöltött fiatalnak a családtervezési és terhességprevencióval kapcsolatos tudást átadni és a következményekkel megismertetni őket.

Ebből vizsgát kell tennie mindenkinek, akár jár iskolába, akár nem.

  

SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGY

1.

A, A Szakrális Magyarország államalakulata megkérdőjelezhetetlenül szociális, családcentrikus, gondoskodó és fejlett társadalombiztosítási rendszert működtet.

B, Számtalan módon támogatja a rászorulókat és az elesetteket. Államunkban normális körülmények között senki nem éhezhet, fázhat és nem lehet fedél nélkül.

C, Államunk a szociális szféra dolgozóit az egészségügyi és oktatási szférában dolgozókkal azonos szinten kiemelten kezeli, honorálja.

D, A szociális és egészségügyi szféra hatványozottan sérült, magatehetetlen emberekkel foglalkozó dolgozói számára a heti rendes pihenőidőn kívül plusz egy nap rendszeres és fizetett rehabilitációs napot és rekreációs lehetőségeket biztosítunk.

2.

A, Kijelentjük, hogy államunkban az emberek döntésszabadsága alap emberi jog, és ennek figyelembevételével minden olyan önkéntes elhatározáson alapuló családszerkezetet elfogadunk, - monogámia, bigámia, poligámia, stb. - amely az elkövetkező generációk testi-lelki épülését, felnövekedésük biztonságát és pozitív hagyományaink továbbvitelét biztosítják.

B, Nők és férfiak részéről ésszerű határok között egyaránt elfogadjuk a kettős és többes házasság változatainak intézményét, amelyet Alaptörvénybe foglalunk.

3.

A, A család alatt a biológiailag családalapításra legalább elvben alkalmas nők és férfiak önkéntes elhatározásán alapuló életközösségeit értjük.

A családalapításra természetes biológiai úton nem alkalmas életközösségeket nem nevezzük családnak.

B, Elismerjük és nem üldözzük az egyneműek akár bejegyzett életközösségeit, azonban saját vér szerinti gyermekeiken kívül idegen gyermeket nem nevelhetnek.

C, Örökbefogadásra bármilyen családszerkezetű család alkalmas lehet.

D, Államunk a többgenerációs családok együttélését kiemelten támogatja, mert a biztos szociális integráltságot, az idősek és a gyermekek lelki biztonságát leginkább ez a családi háttér biztosítja.

4.

A gyermekek nevelése elsősorban a család és azzal párhuzamosan a társadalom kötelessége.

Az államkincstár támogatja a gyermekek nevelését.

A gyermekek számára hagyni kell a szülők által képviselt keretrendszer szerinti életet, de szükség esetén biztosítani kell az abból való kilépés lehetőségét is.

Az egyén szabadsághoz való joga nem írhatja felül a társadalmi együttélés szabályait: az egyének az elfogadott közmegegyezés határait csak úgy léphetik túl, ha mindemellett a társadalom nyújtotta biztonsági hálót és infrastruktúrát sem veszik igénybe.

Gyermekeiket azonban megilleti a jog, hogy önkéntesen kilépjenek a szülők nyújtotta keretek közül. Az állam nem biztathatja a gyermekeket, hogy jobb élettel kecsegtetve hagyják el szüleiket, akármilyenek is a körülményeik, ha a gyermekeik szeretik őket és ragaszkodnak hozzájuk.

A szegénység nem bűn, és nem lehet ok arra, hogy egy gyermeket elszakítsanak szerető szüleitől.

A szülők tisztelete és a kölcsönös szeretet jólléti körülményekkel nem helyettesíthető.

Minden ember esetében ítélkezés-mentesen tiszteletben kell tartani a neki rendelt sorslét körülményeit, de határozott kérésükre segítő kezet kell nyújtani nekik, nem beleszólva az életükbe.

5.

A, A Szakrális Magyarország különösen megbecsüli a nőket és anyákat, hiszen az ő erejükön, jóllétükön és biztonságérzetükön múlik az elkövetkező nemzedékek életereje, vitalitása.

B, Ezért az egyedülálló magyar honpolgár anyák számára önálló anyai intézményt tartunk fenn, amelyben az édesanyák az anyai szerepüket főállásként élhetik meg, lakhatásukról és gyermekeik iskolázásáról, tanszereiről, megélhetéséről az államkincstár gondoskodik a mindenkori átlagos megélhetést biztosító keretek között. C, A főállású anyai intézményrendszer a legalább öt tizenhat éves koráig önállóan felnevelt gyermek után öregségi nyugdíjat biztosít az édesanyák számára, akkor is, ha időközben már nem élnek egyedül.

6.

A férfiak, apák családban elfoglalt aktív szerepét kiemelten támogatjuk, azonban semmilyen családszerkezetben nem tartjuk elfogadhatónak a paternalista gyámkodást a család felett. A családokban többnyire a férfiak feladata a megélhetés biztosítása, de ezzel a családtagokat nem tarthatják függelemben, keresetük nyolcvan százaléka a család közös költségvetését illeti, és a nagyobb kiadásokról közösen kell dönteniük.

7.

A Szakrális Magyarország lételveinek megfelelően a nő, az anya a család középpontja, így ő a családfő, az apa pedig a Természet Rendjéhez igazodva a családfenntartó.

8.

A Szakrális Magyarország fejlett nyugdíj és társadalombiztosítási rendszert tart fenn.

Az egészségügyi és nyugdíjalapok nem magánosíthatóak, kockázati tőkeként nem mozgathatóak.

9.

A Szakrális Magyarország felségterületén méltányos szociális ellátórendszert működtetünk, amelynek részletszabályozását az Alaptörvényben rögzítjük.

Az anyák minden felnevelt gyermeke öt év munkaidőnek felel meg.

A gyermeküket egyedül nevelő apák minden felnevelt gyermeke három munkában eltöltött évnek számít.

10. 

A Szakrális Magyarország felségterületén a munkavállalók számára a heti kötelező munkaidőt 30 órában maximalizáljuk.

A dolgozó emberek rekreációja és a családra fordítható ideje, kiemelt társadalmi cél.

 

MEZŐGAZDASÁG - ÉLELMISZERTERMELÉS - VÍZGAZDÁLKODÁS

1.

A, Kijelentjük, hogy a Szakrális Magyarország határozottan elkötelezett a természetes termelési módszerek mellett. Az Élet Szentségének tisztelete okán tiltjuk az iparszerű nagyüzemi monokultúrás termelést, és a természetes Életharmóniához illeszkedő termelési, termesztési módszereket tartjuk elfogadhatónak.

B, Nem engedjük meg a termőföldek kizsigerelését, műtrágyázását és vegyszerezését.

C, Az élelmiszer termelést endemikus, őshonos, az éghajlatnak megfelelő és nemesített, de nem génmódosított fajtákkal szabad megoldani.

D, Táplálkozásra alkalmas élelmiszerről akkor beszélhetünk, ha nem tartalmaz természetellenes vagy toxikus vegyi anyagokat, és magas a vitamin, ásványi anyag stb…beltartalmi értéke. Minden más esetben élelmiszert helyettesítő anyagról van szó, és államunkban ilyen termékek nem hozhatóak forgalomba, ingyenesen sem adományozhatóak, megsemmisítendőek.

2.

A, Az állattartásban az állatokat sanyargató, életükbe indokolatlanul és durván beavatkozó, természetes szükségleteiket megtagadó nagyüzemi állattartást elfogadhatatlannak, emberre, állatra egyaránt károsnak tekintjük, ezért tiltjuk.

B, A haszonállatok, háziállatok, vadállatok csonkítása, billogozása, chipelése, indokolatlan invazív eljárások tűrésére kötelezésük, természetellenes életre, viselkedésre késztetésük Természet és Élet elleni bűncselekmény, és e szerint büntetendő.

C, A vadállatok erdei és egyéb természeti élőhelyei háborítatlanul tiszteletben tartandóak és lehetőség szerint növelendőek.

D, Az állatoknak joguk van megvédeni saját területüket, saját háborítatlanságukat.

Vadállatokat nem lehet azért elpusztítani, mert családjuk vagy saját testi épségük védelmezése folytán támadólag léptek fel az emberrel szemben.

E, Az embernek csak a saját emberi társadalmában lehetnek szabályozott jogai, amelyeket más élőlényekre és a természetre nem vonatkoztathat.

Az embereknek tudomásul kell venniük, hogy a Természetben, a vadonban csak Természet Isten Anya Törvényei érvényesülnek.

F, Védjük, óvjuk a természeti értékeket, a biodiverzitást, a vad- és halállományt.

3.

A, Kijelentjük, hogy a Szakrális Magyarország határozottan elkötelezett az erdők és a fák védelme mellett.

Államunkban nem lehet kivágni az ötven évesnél idősebb és/vagy a száz cm körméretnél vastagabb törzsű fákat. Erdeink, út menti fáink megóvása, ősfáink kiemelt védelmet és figyelmet élveznek. Indokolatlan, gazdasági célú kivágásuk Élet elleni bűncselekménynek számít.

B, A terebélyes ős-fák az ingatlankataszterbe bejegyzésre kerülnek, és az ingatlanok értékét növelik, a települések élhetőségi indexét emelik.

4.

A, Kijelentjük és valljuk, hogy minden élőlény Istentől származó eredendő alapjoga – az embert is beleértve - a tiszta, egészséges levegőhöz, vízhez és a napfényhez, valamint az egészséges táplálékhoz jutás. B, Fentiek értelmében államunk elkötelezett a természeti értékek megóvásában és háborítatlansághoz való joguk biztosításában.

C, A felszíni és felszín alatti vizek tisztaságának és mennyiségének megtartása kiemelt feladatunk.

D, A vízelvezető csatornák és víztározók építése, fenntartása mindenkor államilag kiemelt feladat.

                                                                                                                                                                  

MÉDIA ÉS KULTÚRA

1.

Államunk elkötelezett a magyar jellegzetességű európai magaskultúra megtartásában, fejlesztésében és átadásában. Ezért társadalmunk mindenkori szellemi-lelki épülése érdekében a Szakrális Tanács és a Média Tanács szigorú ellenőrzés alatt tartja a médiát és a kulturális értékeink, hagyatékaink továbbadására és fejlesztésére szolgáló összes platformot.

2.

A Szakrális Magyarország felségterületén nem tűrhető a magas művészetek és magas kultúra bármely ágazatát devalválni igyekvő törekvés.

A lakosság, különösen az ifjúság számára a deviáns, romboló és züllesztő mintákat és rossz példát közvetítő szereplők, médiumok társadalom elleni bűncselekményt követnek el, és annak büntetőtételével büntetendők.

3.

A, A közmédia ingyenesen ad teret minden építőjellegű társadalmi kezdeményezés nyilvánosságra hozatalához.

B, A közmédia a mindenkori választások, válogatások és népszavazások elsődleges felülete.

C, A közmédia a tehetségek felkutatásának és felkarolásának elsődleges fóruma.

4.

Államunk felségterületén a médiumok lehetnek magántulajdonban is, de mindenkori tulajdonosainak adatai köznyilvánosak, és személy szerint felelnek a platformjaikon nyilvánosságra hozott adatok valódiságáért, és személy szerint kártérítésre is kötelezhetőek, teljes vagyonuk vagy személyi szabadságuk erejéig.

5.

A, A Szakrális Magyarország felségterületén egyetlen médium sem adhat teret rossz indulatú, karakterromboló tevékenységnek, az emberek megfélemlítésének, riogatásának, alaptalan hírek terjesztésének.

B, A médiában a hírhamisítást és a rémhírterjesztést súlyosan büntetjük.

C, A televíziós, internetes és rádiós műsorszórók napi két alkalommal egy-egy blokkban az Alaptörvényben rögzített időszakokban és módokon közvetíthetnek reklámokat.  

D, Televíziós, internetes, rádiós műsorokat, adásokat, filmeket, írásokat nem lehet reklámokkal még beágyazottan sem megszakítani.

E, Tilos olyan reklámokat sugározni, amelyek az emberek hamis énképének kialakulását segíthetik elő.

Tilos gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, fegyvert, dohányt, alkoholt, drogot és egyéb bármilyen, az emberek félelemérzetét felkeltő, uszító, közbotrányt okozó, közerkölcsbe ütköző a társadalom tagjaira és életére nézve káros hatást kifejtő szellemi alkotást vagy terméket és szolgáltatásokat reklámozni.

6. 

A médiumoknak az objektív hírközlést és Nemzetünk szellemi-erkölcsi, esztétikai érzékének fejlesztését kell  szolgálniuk. Amennyiben e kötelezettségének valamelyik médium nem felel meg, működését korlátozzuk vagy megtiltjuk.

 

III. RÉSZ

ZÁRSZÓ

Társadalmunknak Istentől származó joga és kötelessége mindenkor olyan törvényt és szabályokat alkotni, amelyek az emberi együttélést a Természettel összhangba hozzák, hogy meggátoljanak minden, a társadalmunkra és a Természetre káros és destruktív folyamatot.

Az emberi társadalom minden egyes tagja, minden ember a saját szintjén, a saját élete minőségével és tetteivel felelős a társadalom boldogulásáért és kollektív jóllétéért.

Amely társadalomban az egyének nem érzik ezt a felelősségüket, automatikusan romlásra ítélik magukat. Éppen ezért társadalmunk minden jó szándékú tagjának éberen kell ügyelnie azokra, akik a paradicsomi állapotok helyett poklot hoznának a Földre!

Minden szervezetnek és szerveződésnek kell lennie eszmei vezérfonalának, szellemi és fizikai vezetésének.

A mi szellemi vezérfonalunk Természet Isten Anya természetes józan, tiszta szelleme.

Fizikai vezetőink, útmutatóink: áldott Magyar- Királynőink, Királyaink és Bölcseink, akik az Egyetemes Életet és az EMBEREK boldogságát vigyázzák.

Mi MAGYAR EMBEREKKÉNT magyar értékrenddel tudjuk, hogy felelősek vagyunk magunkért és másokért, ezért igyekeztünk bölcsen és jó szándékkal olyan eredendő és megfellebbezhetetlen értékeken nyugvó alkotmányos szabályokat megfogalmazni, amelyek az idők hosszú sorára biztosítják a Magyar Nemzet számára a békés, boldog, gyarapodó jövőt.

 

Nagyboldogasszonyunk áldását kérjük Alkotmányunkra!

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 52
Tegnapi: 300
Heti: 1 270
Havi: 5 461
Össz.: 2 279 465

Látogatottság növelés
Oldal: TÁRSADALMI SZERZŐDÉS II. RÉSZ
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2024 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »