TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET KÁNONJA A SZENT ÉLET TÖRVÉNYEI A MAGYAROK ÉS A VILÁG ÖSSZES NÉPE SZÁMÁRA
                                         2. rész

A MAAT EGYETEMES TÖRVÉNYE

A MAAT Törvénye azon Természeti és Morális Törvények összessége, amelyek függetlenek az ember vagy bármilyen élõlény akaratától, vágyától,
elképzelésétõl, kultúrájától.
Az emberek vagy humanoidok számtalan módon képzelik el a világot, ám az mégis egyféleképpen mûködik.
A MAAT Törvénye tisztán Természeti, energetikai törvény, és nem erõszakolható bele semmiféle emberi illúzió vagy szépelgõ álhumanista elképzelés.
Mivel a múlt õskultúrájának nagy feledése és szisztematikus feledtetése folytán az õskultúra felemelõ tudásának nagy része a homályba veszett, az utóbbi évezredek
alatt beteges szellemi képzõdmények vertek gyökeret, és e helytelenségbõl szemlélõdve a MAAT Törvénye esetleg kegyetlennek, és embertelennek tûnhet.
Az idõk folyamán helyet kapott számos a társadalmak immunrendszerét alattomosan aláaknázó eszme, és ezeket ma már tényekként és igazságokként kezelik az emberek. Ezért úgy gondolják, hogy a régmúlt szigora és számos szakrálisan fontos és kötelezõ cselekmény barbarizmus, nem humánus, ezért elítélendõ.
Ugyanakkor nincsenek valóban mûködõ modellek - az Emberiség jelenlegi általános szellemi-lelki-fizikai állapotát figyelembe véve az Emberi nem valódi felemelésére nézve. Minden társadalomkutatók által kifundált recept csak rövid távon és viszonylag kis populációkban fenntartható.
Amikor az Ember kísérletezget és bizonytalan megalapozottságú erkölcsi elveket fontolgat, figyelembe kell vennie, hogy nem a Természet függ az Embertõl, hanem fordítva.
Ezért a józan Ember kötelességszerûen Harmóniában és Békességben marad Vele.
Minden ellenkezés és bármilyen irányú kitörési kísérlet csak tetézi a bajokat és eleve kudarcra ítélt.
Az Emberiség és a természeti környezet már éppen eleget szenvedett a magukat Isten helyébe képzelõktõl, és elérkezett az ideje, hogy végre valóban Isten akarata szerinti REND legyen, amelyet a régi írások paradicsomi állapotként emlegetnek. Ám ez az áhított állapot amelyet aranykornak is neveznek - csakis az eredendõ, egyszerû, de nagyon szigorú Szakrális Lételvek szoros betartása mentén valósulhat meg. Ezért az embereknek fel kell nõniük ahhoz a személyes felelõsséghez, amellyel
Isten felruházta Õket.
Mi azért jöttünk e világba, hogy RENDET, BÉKESSÉGET és HARMÓNIÁT hozzunk.
Ennek érdekében elõször minden szinten teljesen és véglegesen felszámoljuk a helytelenségeket, hogy helyet és Teret adjunk az Emberiségnek egy új igazságon és tisztességen alapuló világszemlélet kialakítására.
Mindez egyedül a MAAT rendjének betartása mellett mehet végbe!

ISTEN LÉNYEGE ÉS JELLEGE

 
1. Az Egyetemes Szent Szellem, vagyis Isten legbelsõbb lényegei:
A Tér az Idõ és az Információ - a Szenthármasság, amelyet a triskelion szimbolizál.
Az Egyetemes Szent Szellem, vagyis Isten legszentebb törekvései:
A REND az EGYENSÚLY és a HARMÓNIA
E három szakrális törekvés irányítja a Világmindenséget és belõlük következik az Isten leghõbb vágya: a SZENT ÉLET és belõle sarjad a primer IGAZSÁG.
2. ISTEN legszentebb törekvéseibõl fakad az elsõdleges IGAZSÁG, azaz a MAAT, amely az Egyetemes Szent Szellem Örök Törvénye - amelyek a TÖRVÉNYT, vagyis TERMÉSZET ISTEN ANYA (TeIA) Természet Törvényeit alkotják.
3. ISTEN/TERMÉSZET ISTEN ANYA a LÉTEZÉSSEL és az ÉLETTEL ad értelmet a TÖRVÉNYEKNEK.
4. TÖRVÉNYNEK egyedül az EGYETEMES SZENT SZELLEM TERMÉSZET TÖRVÉNYE nevezhetõ, - amelyet TeIA tart hatályban és érvényben - és minden élõ, élettelen, megnyilvánult vagy meg nem nyilvánult létezõ és létezhetõ entitás e Törvényeknek van alárendelve.
5. Ember Törvényt nem alkothat, mert a TÖRVÉNY örök, változatlan és változtathatatlan.
6. Isten JÓ azaz teljes és tökéletes. A JÓ maga az EGY és az pedig maga a Tér-Idõ-Információ Szentháromsága.
7. Az EGY, a JÓ, az Egyetemes Szent Szellem/Nagyboldogasszony/Isten/ Teremtõ/Mindenható/Természet Isten Anya igazságos, és annyira szeret viszont minden Embert, amennyire az Ember szereti és tiszteli a benne élõ Istent.
8. A TÉR-bõl ARA, 'RA - ered minden.
Az Információ IGI- volt az elsõ ige, és kettejük következménye az Idõ, amelyet MA néven neveznek.
9. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony/Teremtõ/Mindenható õsi neve MA-IGI-ARA, vagyis MA-GU-RA. Róla nevezték el az Istenanya szent köreit MAGURÁK-nak, és az IGAZAKAT magyaroknak.
10. Az Idõ a Tértõl függetlenül önállóan nem létezik, és minden a MA-ban; a jelenben létezik, történik. Az Idõ a pillanatban összeköti és szétválasztja a létezõségeket.
Az egész létezés ideiglenesen állandó, amely pillanatról-pillanatra elmúlik és újraépül. Ezért a megnyilvánult világokban egyedül a változás tekinthetõ állandónak.
11. Az Egyetemes Szent Szellem a Hét Elemen, a hat-almon keresztül valósítja meg, Természet Isten Anya vagyis a MAAT Rendjét. Sorrendben: Hang, Levegõ, Víz, Fa, Nap-fény, Tûz, Föld.
12. A Hét Elemnek joga van a saját lényegéhez és tisztaságához és az Ember csak olyan életet élhet, csak úgy kaphat az EMBERI, a méltóság-teli egészséges élethez jogot, ha tiszteletben tartja az Elemek jogait.
Amennyiben az ember tiszteletlen az Elemek jogaival szemben, nem várhatja, hogy az Elemek ne sújtsák számos betegséggel és katasztrófával. Az ember erõsködhet, ámde így vagy úgy, végül mindig TeIA gyõz.
13. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony saját lényegénél fogva nem kér senkitõl semmilyen áldozatot, sem ételt, sem italt, és legfõképpen nem gyermekek, szüzek és Életek vagy vér áldozását. Minden ilyen jellegû felajánlás hiábavaló, szükségtelen, bûnös és Isten ellenes.
14. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony nem igényli az imákat, zsolozsmákat és nem ad sosem adott bûnbocsánatot vagy feloldozást a bûnök alól.
A bûnöket meg kell bánni és amennyire csak lehetséges jóvá kell tenni!
Úgy kell élni, hogy ne legyen szükség megbánásra!
Egyedül a szívbõl jövõ hála és a meghitt szeretet érzése ér el a Mindenhatóhoz.
15. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony az Életet adta, amelyet az adott idõben az adott helyen kell becsülni és meghálálni, és semmi esetre sem szabad bálványokat imádni még gondolatbálványokat sem. Az Élet azt szereti, aki szereti Õt!
16. Az Egyetemes Szent Szellemet/Istent/Nagyboldogasszonyt nem szükséges fogalmi szinten imádni, szeretni, hinne Benne, ámde el kell fogadni avulhatatlanTörvényeit.
Teremtése gyümölcsét, a Szent Élet minden kincsét; a zenét, a teremtõ pillanatokat, a Szépséget és Harmóniát hálatelt szívvel fogadja az Ember! Az emberek nagyszerûsége és bárminemû kiemelkedõsége is Isten áldása, ezért nem utólag, hanem élõ valóságukban kell õket jutalmazni. A Mindenható minden pillanatban 'jelen' van, ezért aki Istent tiszteli, elegendõ, ha minden adódó pillanatban egyszerû Természetességgel és Szeretettel belesimula Létbe!
17. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony az Igaz Emberek Igaz Lelkére, Harmóniába simuló tetteire rezonál és tenyerén hordoz mindenkit, aki Igazként él.
Jóindulata nem kérhetõ, nem követelhetõ, semmiféle praktikával nem kikényszeríthetõ, vagy megvásárolható. Õszinte álságoktól és sallangoktól mentes élettel, hálával, jósággal, szívbõl jövõ önzetlen vággyal megidézhetõ a kegyelme.
18. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony maga a Szent Szellem és Szentlélek, amely viszolyog az álszentségtõl, bálványimádástól,
dogmáktól, népámítástól, túl-buzgalomtól és minden izzadságszagú igyekezettõl. Amint a felsoroltak valamelyike megjelenik, az Isteni Szerelem, az Áldás és az Áldott Glória elillan.
19. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony vonzódik a Lelki Tisztasághoz, ámde nem igényli a szép szavakat, ígéreteket, látványos körítést. Sokkal többre tartja a puritán egyszerûséget, egyenességet.
20. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony minden élõlénynek megadta a jogot önmaga megvédéséhez, és soha nem ruházta át ezt a jogot önjelöltekre, államokra, szervezetekre. Akaratával egyezõ, ha valaki a támadásokkal, fenyegetéssekkel arányosan bármilyen módon - akár Élet kioltása árán megvédi önmagát. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony mindig az Igazak mellett áll és senkinek nem kell magát bûnösnek éreznie, ha a sajátját, vagy a gyengébbek életét erélyesen védelmezi a valós veszélyektõl, sérülésektõl!
21. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony elvárja az élõlényektõl és emberektõl, hogy ki-ki a maga neme szerint éljen, boldoguljon és kiválasztódás alapján a legjobbak szaporodjanak, ezzel betöltve TeIA folytonos jobbításra törekvõ szándékait. Továbbá elvárja, hogy teremtése rendjének megfelelõen a hasonlók a hasonlókkal nemzzenek utódokat!
22. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony soha nem kívánkozott, és nem is érzi magát otthon a hatalmat szimbolizáló és népámítást szolgáló díszes palotákban, templomokban. Amikor és ahol mégis megjelenik ilyen helyeken, az a hívõk Szeplõtelen Lelkébõl, szívébõl, õszinte vágyából fakadó Szeretetnek köszönhetõ.
Az Egyetemes Szent Szellemhez/Istenhez/Nagyboldogasszonyhoz legközelebb kerülni az Õ szent köreiben, egyszerû Természet templomaiban, a MAGURÁkban lehet.
23. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony nem állhatja, ha nevében szervezkednek, hatalmat gyakorolnak és élõsködnek. Teremtõi lényegénél fogva nem szorul egyetlen embertõl sem gyámkodásra, protekcióra, sem egyebekre.
Azok a szemérmetlenek, akik a Mindenható nevében bármilyen hamisságokat követnek el, folytonos félelemben élnek és ebbõl fakadóan kénytelenek fondorlattal és harccal fenntartani egyértelmû hatalmi ambíciókat. Az Egyetemes SzentSzellem/Isten/Nagyboldogasszony Szent Lelkétõl és az Igaz érzületektõl távol állnak azok a szellemi tákolmányok, amiket csak ámítás, erõszak, megfélemlítés, ármány útján, pompa és pénz felhalmozásával lehet fenntartani.
24. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony nem állhatja a panaszkodást, a siránkozást, jajveszékelést és a józanság hiányát. Ellenben szereti és vonzza, ezért támogatja azokat, akik õszinte szívbõl jövõ elhatározással tiszta célokért rálépnek akár nehéz vagy bizonytalan utakra, és kitartóan mindent megtesznek azok beteljesüléséért.
Akik segítenek önmagukon, számíthatnak az Õ segítségére is, feltéve, ha nincs ilyen irányú elvárásuk. Mert aki elvárja Isten segedelmét, nem kapja meg, ugyanakkor aki nem kéri, de erényeivel kiérdemli, megkaphatja.
25. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony nem kívánság automata és nem is szeret senkit és semmit, aki/ami nem felel meg az Õ lét-valóságának, a primer Élet-elveknek. Akik az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony ellenében tesznek, folytonos megrázkódtatásokat, károkat, fájdalmakat, betegségeketszenvednek el, míg akik az Õ törvénye szerint egyszerûen, nagyszerûen és Igaz módon élnek, egészségben, békés boldogságban gyarapodnak, dalolnak, zenélnek.

EGYETEMLEGES ALAPVETÉSEK
I.
1. A világok az EGY-bõl származnak, és Egyetemes Örök Törvények irányítják a MAAT - a Teljesség Törvényszerû Rendje útján, amelyeket nem lehet megváltoztatni vagy hatályon kívül helyezni.
E Törvények minden léptékben igazak és megegyezõek, valamint egyensúlyra törekszenek.
2. Az Egyetemes Örök Törvény az egymásból-egymásba, egyenlõ mértékben történõ teremtés alapelvén nyugszik. E törvény tisztán energetikai alapon mûködik, függetlenül bármiféle szubjektív vagy anyagszerû ráhatástól. Az energiaminõségek kiegészítik egymást, nincs köztük ellentét vagy harc.
3. Az Egyetemes Örök Törvény szerint az energiák mindig kitöltik a rendelkezésükre álló teret. Nem engedi meg a túlzásokat és amint bizonyos energiák túlsúlyba kerülnek, az Egyetemes Szent Szellem, a MAAT útján az ellentétes vagy a szükségszerû kiegyensúlyozó energiáknak enged teret, így állítja vissza a Rendet.
4. Az Egyetemes Örök Törvény minden megnyilvánult és megnyilvánulatlan létezõre és létezhetõre, léptéktõl függetlenül egyformán igaz. Minden térben és idõben az adott létsíkra jellemzõ energiáknak megfelelõen, azonos rendszer alapján, különféle hangok, formák, színek, illatok, élõ, élettelen létezõk és létezhetõk, valamint az adott létsíkra jellemzõ képzõdmények, entitások, lények, fajták töltik be a Teret.
5. A megnyilvánult világok anyagiak vagy anyagtalanok egyaránt lehetnek. Bármely folyamatot a Mindenség hét megnyilvánulás-formájának elemi energiaminõségei fejezik ki, amelyek rezgések, hangok, ritmus útján befolyásolják a terek mûködését és milyenségét.
A hasonló energiák a hasonlókat vonzzák, hogy minél erõsebben és tisztábban nyilvánulhassanak meg.
6. A világokat négyféle erõ uralja. Az elsõ a Létrehozó Isteni Erõ, vagyis a Szenthármasság, második a Teremtõ Erõ,- amellyel ember is rendelkezik -, harmadik a Megtartó Erõ, úgymint a Szeretet, negyedik a Lebontó Erõ, mely a Tûz elemben testesül meg leginkább. Ezek az Elemek egyformán fontosak, és helyükön kezelendõk.
A Teremtõ Erõk a szellemi irányítók, a Megtartó Erõk tartják mûködésben a rendszereket, és a lebontó élõsködõk mindent felfalnak, lerombolnak. Mivel az eltérõ energiák hatnak egymásra, ezért megengedhetetlen, hogy a magasrendû Teremtõ Energiák közelébe lebontó energiák kerüljenek és elgyengítsék azt. Az össze nem illõ energiák egymáshoz kényszerítése társadalmi szinten is leépüléshez, káoszhoz vezet.
7. A szilárd anyag a Teremtõ Energiák végterméke, salakanyaga. Minél sûrûbb az anyag, annál kisebb a belsõ átalakulásra késztetõ energiája. Belsõ vagy külsõ vonzásai, taszításai a hét megnyilvánult elem és a kilenc princípium energiájából vezethetõek le. A puszta szilárd anyag vizsgálatán alapuló természettudományos megállapítások hiányosak és tudományos tényállításai megkérdõjelezendõek.
8. Az Élet egyszerre anyagi és nem anyagi jellegû entitás. Az Életet az Egyetemes Szent Szellem Természet Isten Anya megnyilvánítása útján tartja fenn. A Szent Szellem formálja az anyagot, információt és kapcsolatot, tudást és érzelmeket ad. A Szellem, Lélek és az Információ anyagtalanul egységben létezõ princípiumok, és kedvükre van a teremtés, formaképzés.
9. Az Élet változatos színek, formák, fajok és fajták útján harmonikusan tölti be az Egyetemes Szent Szellem Terét, így minden életforma a neki rendelt térrészben, az adott létsík jellemzõinek megfelelõen létezik. Minden élõlény folyamatos kapcsolatban áll az Egyetemes Szent Szellemmel. Ezért minden élõlény létállapotának, tettének, gondolatának és érzelmének kölcsönhatása és egyben következménye van a Mindenség földi vagy azon túli életminõségének egészére.
10. Az Egyetemes Szent Szellem, a Háromszor Három Szent Hármasság Princípiumainak megfelelõen rendezi a világot és táplálja az Életet, amely egymásbólegymásba, végtelen, ciklikus, szigorúan szabályos körforgásokat alkotnak. A ciklusok ideje és az idõ minõsége, a létsíkok milyenségéhez kötõdik.
A létsíkok energetikai jellemzõi különbözõek, de egyik sem fontosabb a másiknál. Az energiaminõségek sokszínûsége tartja fenn a Teljességet és az Egyensúlyt, amely az Univerzum bármely létezésformájának alapvetõ jellemzõje. Minden energetikai alrendszer törvényszerûen saját fõrendszerei irányába és saját legteljesebb belsõ tisztaságának fenntartására és megnyilvánítására törekszik, ezért kiveti magából, eltolja a sajátjától eltérõ energiákat.

II.
1. Az emberek és humanoidok az Egyetemes Szent Szellem elõtt egyenlõ létjogosultsággal bírnak, de nem egyformák. Lelki minõségük, vonzódásaik, tudás béli különbségük, társadalmi hasznosságuk, erõfeszítéseik mértéke különbözõ. Ezért az adott társadalmaknak különbségeket téve kell meghatározniuk, hogy az egyes minõségekhez milyen kereseti, vagyoni viszonyok tartozzanak, mert nemtelen és alantas lények nem rendelkezhetnek az Emberekkel, NEMES EMBEREKKEL, SZAKRÁLIS ASSZONYOKKAL azonos jogokkal, vagyonnal és bizonyos tevékenységeket nem végezhetnek. Természettudományos munkakörben, az egészségügy,
oktatás, az igazságszolgáltatás, büntetés végrehajtás, a kommunikáció, a média és élelmiszerrel-, vízzel kapcsolatos munkakörökben humanoidok nem
tevékenykedhetnek.
A nemzetek általános vagyoni helyzetéhez igazodva a Mindenség lételveivel összhangban, lépcsõzetesen legfeljebb hétszeres mértékû lehet a legkisebb és legnagyobb munkabérek közötti különbség, illetve hetvenszeres különbség a birtokolt vagyon terén. Az emberi-lelki minõség és a társadalomnak végzett munka hasznossága alapján kell a javadalmazások mértékét megállapítani.
2. Ahogy a megnyilvánult világ energiahalmazai hét alomba tartoznak, ugyanígy az emberek is hét alomnak megfelelõ energiahalmazt jelenítenek meg.
A 7. legfelsõ Szakrális Rendbe az igazságügyi és szellemi-lelki folyamatok befolyásolói tartoznak. A 6.-ba a tudósok-feltalálók, mérnökök stb. Az 5.-be alkotómûvészek, tanítók, környezetvédelmi dolgozók, élelmiszer termelõk és feldolgozók stb. A 4.-be gyógyítók, ápolók, szociális dolgozók, stb. A 3.-ba kereskedõk, közigazgatási- és rendvédelmi dolgozók, építõ tevékenységet folytatók stb. A 2.-ba a konstruktív ipari- és pénzügyi szereplõk, és az elõbbiek kiszolgálói, valamint a takarítók és a közvetítõk stb. Az 1.-be az egyéb ipari tevékenység, hulladékgazdálkodók soroltatnak.
Az emberek, humanoidok gondolkodása, viselkedése, vonzalmaik és tetteik, valamint választott munkakörük alapján dõl el, hogy melyik energiahalmazba, rendbe
tartoznak.
Ahol valóban Rendet akarnak a társadalmak, ott nagyon ügyelnek arra, hogy a rendek valóban betöltsék rendeltetésüket. Senkit nem lehet örökletesen vagy örökre besorolni valamilyen rendbe, mert az emberek változhatnak, fejlõdhetnek vagy romolhatnak is. Ezért bûnös az örökletes rendek kialakítása, és az örökletes címek általi elõnyszerzés. Mindenkinek az élete tetteivel kell bizonyítania a hova tartozását. Minden olyan törekvés bûnös és álságos, amely leplezni igyekszik vagy nemlétezõnek, sõt károsnak állítja be a rendek létezését és létjogosultságát. Rendek mindig voltak, vannak és lesznek, mindaddig, amíg az Emberiség, a népek egységesen el nem jutnak Isteni Természetükhöz.
Az Isteni Természethez a Tûz korában csak úgy lehetséges eljutni, ha valaki megjárja a földi élet poklait, majd feljut és megtapasztalja az Isteni Létet is, aztán ismét visszatér a földre és együtt lüktet az Élettel. Azok a magukat mestereknek nevezõk, akik kivonultak az Életbõl, és elhelyezték magukat egy bizonyos térben, soha nem érték el Isteni Valójukat. Isteni Lény az, aki végig járta az élet szennyes útjait, és gyermekien tiszta, szabad lélekkel jött ki a pokolból, megismerkedve és megbékélve az
összes ártó lénnyel is. Miután elérte Isteni Lény minõségét, visszatér a földi életbe és NEMES EMBERKÉNT, Szakrális Entitásként többnyire visszavonultan teszi a dolgát. Az Isteni Lény egyszerû, hivalkodásmentes, és többnyire nem Tanítóként él.
Isteni Lénnyé válhat akár humanoid is, ha túllépve kisszerûségein, meghaladva önmagát a folytonos jobbítás útján a poklok buktatóin és csábításain átjutva, magas rendû ideákat követve megdicsõül. A megdicsõülés belsõ, nagyon fájdalmas alkímiai folyamat, melynek titokban kell maradnia, ha bárki is szeretné elérni az Isteni Lény minõségét.
3. Mindenkinek Istentõl származó elidegeníthetetlen joga a napfényhez, friss levegõhöz, tiszta vízhez és tápláló élelmiszerhez jutás. Mindenkinek jár a lakhatás joga, még a jogfosztottat is megilleti, hogy egyszerû, de biztonságos fedél legyen a feje felett és egészséges élelmiszerhez, tiszta vízhez jusson. Minden társadalomnak kötelessége gondoskodni arról, hogy mindenki biztonságban éljen!
4. Humanoid lények társadalomra veszélyes voltuk miatt nem szerezhetnek jogosítványt és tulajdonjogot semmiféle jármûre, nem birtokolhatnak vízi, légi vagy egyéb gépjármûvet, drónt, fegyvert és bizonyos vegyi anyagokat sem. Nem szerezhetnek olyan tudást, amelynek birtokában nagyobb ártó hatást válthatnának ki.
5. Az az ember, aki kiszolgáltatottakkal, humanoidokkal, büntetés alatt állókkal és jogfosztottakkal kegyetlenkedik, bántalmazza, megalázza, vagy megfosztja õket Isten által kapott jogaitól levegõ, napfény, élelmiszer, víz, családi kapcsolatok saját maga is humanoiddá válik és e szerint kezelendõ! A büntetéseknek szigorúaknak kell lenniük, de a végrehajtóknak az emberi nem minõségének példáját kell mutatniuk.
Mindenkit a tettei minõsítenek, ezért mindenki úgy cselekedjen, hogy megmaradhasson emberi mivoltában, magasrendû Emberi minõségében!
Embernek lenni és maradni, életre szóló felelõsség.
6. Az emberi lényeknek, humanoidoknak tudomásul kell venniük, hogy a földi ökoszisztéma részesei, és jogokat csak a mindenkit megilletõ, Egyetemes Szent Szellemtõl/Istentõl/Nagyboldogasszonytól kapott jogok figyelembevétele mellett, ember-ember közötti viszonylatban fogalmazhatnak meg. Más élõlényekre vonatkozóan nem állapíthatnak meg, nem alkalmazhatnak szabályokat. Súlyos bûn az állatokat a Természetüktõl idegen életre kényszeríteni, emberi kívánalmaknak megfeleltetni, mutatványokra idomítani, megcsonkítani, számukra idegen ételekkel etetni, itatni, kínozni, zárt helyen fogságban tartani, harcra késztetni vagy
bármilyen abúzusra használni.
7. Az emberi lényeknek, tudomásul kell venniük, hogy a különféle élõlények létrehozása Természet Isten Anya feladata, ezért az Emberiség egyetlen csoportja, vagy egyéni tagja sem jogosult arra, hogy élõlények természetes folyamataiba, akármilyen céllal beavatkozzon. Tilos az élõlények manipulációja, genetikai módosítása, mivel minden létezõ életforma érzékeny energetikai, valamint információs kötéshálóban van egymással. Bármilyen önkényes beavatkozás, dominó dõlés-szerûen felborítja a finoman hangolt ökológiai egyensúlyt, melynek változásaira elsõként a rovarok reagálnak.
Az Egység és Teljesség ismeretének hiányában az ember nem játszhat Istent, mert csak bajt hoz a teljes élõvilágra. Amint megismerte a Teljesség szabályrendszerét, bizonyosan nem akar belenyúlni a lét finom szövedékébe.
8. Az emberi lényeknek, humanoidoknak tudomásul kell venniük, hogy más élõlényt, - beleértve a növényeket is - nem tekinthetnek tulajdonuknak. Haszonállat és vágóállat tartása is csak azzal a feltétellel megengedett, ha az állat saját természete szerinti életkörülményeket, és egészséges, természetes táplálékát megkapja. Az ember nem avatkozhat bele más élõlények sajátos belsõ viszonyaiba.
9. Az emberi lényeknek humanoidoknak tudomásul kell venniük, hogy nem formálhatnak tulajdon vagy birtokjogot egymásra vagy egymás bármilyen erõforrására.
Mások életerejének kedvezõ vagy hasznos tulajdonságainak bármilyen szintû vagy mértékû, kizsákmányolása, kihasználása bûn. Az önzés, a kufárkodás, valamint a szándékos félretájékoztatás súlyos bûn és emberi hiányosság. A társadalmaknak szigorúan kell szabályozniuk a tulajdonlás/birtoklás mértékét, a kereskedelmet, a pénzügyeket és az információközlés morális szabályait, gátat szabva a korlátlan magánönzésnek.
10. Az Univerzum számtalan életformának ad helyet. A Föld csak egy élõhely, amelyet a Növényeken, Állatokon, egyéb Élõlényeken és a Mikroorganizmusokon kívül, több humanoid faj népesíti be. A különféle humanoid fajok ritkán, vagy egyáltalán nem szaporodnak egymás között. A rasszok keveredése lehetséges, de diszharmonikus lényeket és emiatt káoszt idéz elõ, ezért szemben áll az Egyetemes Örök Törvénnyel.
11. A humanoid lények és az emberek az Univerzum, a földi létezés, egyben az ökoszisztéma részesei, és alakítói. Az Univerzumban élnek nem humanoid jellegû alkotó lények is.
Minden élõlénynek joga van a saját életteréhez, és annak megvédéséhez.
Más lények, humanoidok, emberek nem dönthetik el, hogy melyik fajra van szükség, és nem is sorolhatják alsóbb vagy felsõbbrendû kategóriákba a fajokat.
A fajok sokszínûsége, fajtagazdagsága minden léptékben fontos, szükséges, Természetes és TeIA Törvényeinek megfelelõen elvárt.
12. A humanoid lények, emberek csak egy faj az összes többi alkotó faj között, ennek okán saját élet és létfeltételeit a Tér és Idõ bármely síkján alá kell rendelnie a MAAT Törvényének. Nem emelheti magát az összes többi élõlény létérdeke fölé, elé. Amint ezt teszi, az Egyetemes Örök Törvény alapján az Egyetemes Szent Szellem új terek nyitásával, azok más típusú jellemzõi útján kiegyenlíti az aránytalanságokat, és elpusztítja a MAAT Rendjét felülírni szándékozó vagy semmibe vevõ, túlburjánzott erõket, lényeket.
13. A látható Földi életformák többnyire kétnemûek, és e kétnemûség tartja fenn a fajok dinamikus egyedfejlõdését, fajta-gazdag szaporulatát, túlélését. Minden élõlénynek a túlélés a célja, és természetes joga fajtájára jellemzõ hatékony módokat választani az Élet továbbadására, és megóvására.
14. Minden élõ kétnemû létformában a nõnemû egyedek viszik tovább az életenergiát, és az Egyetemes Szent Szellem Törvényét, így a nõnemû egyedek számítanak elsõdlegesnek. Ezért joguk és kötelességük saját maguk, és egyben fajtájuk életképességét is megõrizni, fokozni, továbbá e célból, megválogatni párzó-társukat. A hímek versengenek az Élet továbbadásának lehetõségéért, ezzel fenntartva a fajták életképességét.
15. Az Egyetemes Szent Szellem legfõbb célja az Élet fenntartása, ezért mindig a túlélésre alkalmasabb egyedek maradnak fenn biztosítva az adott faj megfelelõ életenergiáját.
Az Egyetemes Szent Szellem a bármilyen szempontból legjobb, valamint az Egységhez legharmonikusabban illeszkedõ egyedek túlélését, létkörülményeinek javítását támogatja.
Az egyedek leépülését elõsegítõ folyamatok vagy a beltenyészet szemben állnak az Élet folytonos javításra és fajtagazdagságra irányuló céljaival.
16. A fajok akkor tesznek eredményesen eleget az Élet továbbviteli, túlélési szándékainak, ha az adott fajon belül csoportokba/társadalmakba rendezõdnek, szabályokat alkotnak, szándékaikat egyesítik és életerejüket erõsítve alkotó hatásaikat halmozzák.
17. Anyagszinten a fajok, fajták, egyedek közötti harc természetes jelenség, ám a létsík minõsége meghatározza az összeütközésekbõl eredõ veszteségek mértékét és minõségét. Az energiaszegény létsíkokban a nõivarú egyedek hátrányt szenvednek, ezért a létsík természetébõl fakadó súlyos veszteségeket vagy a minõségi energiák hiányát és hanyatlását többnyire mennyiségi szaporodással ellensúlyozzák.
18. Az Egyetemes Szent Szellem az Életet támogatja és minden olyan törekvést, amely életellenes, mesterséges és a MAAT-tal szemben áll, megszünteti, szükségszerû vagy az Élet számára minõségileg jobb lehetõségeket adó Terek nyitásával. Ezért minden mesterséges és életellenes berendezkedés törvényszerûen kudarcra, pusztulásra
ítélt.
19. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony maga a Teljesség, ezért az építõ, megtartó és lebontó folyamatokat egyaránt irányítja. A MAAT teljes megvalósulásának mértékében harmonikusan épülõ és virágzó az Élet. Amikor a MAAT-tól eltérnek, a rendszerek mûvi fenntartása csak energiapazarlás útján lehetséges. Az Egyetemes Szent Szellem hatékonyságra törekszik és lételveivel szemben áll a tékozlás.
20. Egyetlen fajnak sincs joga a MAAT - tól eltérõ szabályokat alkotni, és különösen nem folytathat ilyen gyakorlatot más fajok viszonylatában. Minden fajnak, fajtának az Egyetemes Szent Szellemtõl/Istentõl/Nagyboldogasszonytól rendelt Szent Joga a saját szabályai szerint élni, szaporodni, és ebbe más fajnak vagy fajtának, saját létének valós fenyegetettsége híján nincs beleszólási joga.
Ezért az ember nem alkothat a Természet számára vagy ellenében, avagy más fajok közötti viszonyok, valamint élõhelyek befolyásolására semmiféle szabályt, és köteles elfogadni, tisztelni TeIA Törvényeit.
21. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony Élõ Szent Lelke az elevenszülõk utódaiba önálló létük elindulásától számított 24-72 órán belül költözik be.
Ezért minden, ami ebben az idõszakban történik az élõlénnyel, emberi csecsemõvel, az egész életét meghatározó lenyomatot hagy rajta. Ezért az élõlények mindegyikének ebben az idõszakban tökéletesen meg kell élnie az anyai odaadást, a saját természetes közegét, másképp elidegenedik a saját lényegétõl. A kisbabákat ebben az idõszakban nem érheti sokk, erõs fény, zaj és fémek. A szülésnél csak jó lelkû asszonyok lehetnek jelen, és amíg meg nem fürdették és az anya nem szentelte fel az Életnek a keblén, addig senki, különösen férfi nem nyúlhat hozzá. A születést követõ legalább 72 óráig csendesen dúdolva, sétálgatva, ringatni dajkálnia kell a kisbabát. Akibe így költözik be a Szent Lélek, egész életére boldog biztonságban fogja magát érezni, és nem lesznek kétségei önmagában.
22. Az Életet szépen kell fogadni, hogy boldog legyen, és szépen kell Tõle elbúcsúzni is.
Amilyen ütemben érkezik az Élet, ugyanúgy távozik el. Ezért a távozóban levõvel is 72 órán át szeretettel kell beszélni, zenélni, énekelni kell neki, és kedvesen kell visszabocsájtani az Egységbe. A Lélek tisztasága könnyûvé teszi az EGY-be való visszajutást, a nehéz lélek ragaszkodik az élõ valósághoz, és nehezen távozik.
Akkor volt az ember élete teljes és tökéletes, ha az Érkezõ Lélek és a Távozó Lélek ugyanolyan könnyû és tiszta.
23. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony az Élet Virágát az Asszonyra bízta. Ezért az Asszony szent kötelessége az Életet a legjobb minõségben tovább vinni, magát jól tartani, mûvelni, hogy szépen ápolhassa az Élet Virágát.
Asszony minden érett nemes Nõ, aki képes a Rend fenntartására.
Az Élet Virágának ápolása alatt a Szépség, a Szeretet, a Harmónia és a Tudás gyarapítását, valamint a gyermekek szülését, nevelését és az arra szorulók irgalommal teli ápolását jelenti.
24. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony a FÉRFI számára azt rendelte, hogy létezésével és minden tettével segítse, támogassa, emelje az Asszonyt/NÕt, legyen hû és jó társa, hogy Õ szépen ápolhassa az Élet virágát.
FÉRFI az az érett hímnemû ember, aki képes emelt fõvel, méltósággal, tisztes alázattal szolgálni az Életet, az Asszonyt, és képes önmagáért és másokért is felelõsséget
vállalni.
25. A NÕ/Asszony feladata az Élet szolgálata, a nyelv és kultúra tovább adása, a FÉRFI feladata pedig biztosítani azt, hogy a NÕ/Asszony e szolgálatát zavartalanul végezhesse. A FÉRFI dolga a család óvása, védelme, jövedelemszerzés és a reábízottak jóllétérõl való gondoskodás. A családok kenyérkeresõje-inek jövedelme, bevétele nem az övék, hanem a teljes családé. A jövedelmet a családtagoknak közösen kell felosztaniuk, akármilyen is legyen a család felállása.
26. A Szakrális Nõ, Nemes Aranyasszony, Népanya, nagy tudású bölcs Asszony/Nõ, mindenféle függelemtõl mentes, társadalmi szerepet vállal, és a közjóért, Harmóniáért cselekszik. Nem kötelezheti el magát egy ember mellé. Élhet egyedül, vagy lehet több hitvese, de nem szolgálhatja a Férfiakat vagy élettársait. A Szakrális NÕ a Férfiaknak ura, a nemzetének, népének, a közjónak szolgálója.
27. A Szakrális FÉRFI NEMES, nagy tudású, jó ízlésû, békés, tiszteli és követi a MAAT útját, választott Asszonyát odaadóan szolgálja, maga fölé emeli, életében és tetteiben példakép. Társadalmi szerepkörében nemzetét, népét és az emberiséget szolgálja, és Szakrális Asszonyok mellett, közösen látnak lát el társadalmi gyakorlatias feladatokat.
28. Nem tekinthetõ a MAAT útját követõ hiteles szakrális személynek az a tanító, mester, egyházi személy, aki Isten elvont fogalmát, valamint a bölcseleteket, a Szent Élet megnyilvánult valósága elé helyezi, Isteneknek nevezett entitásokat és Prófétákat, valamint azok tanításait bálványozza, és kivonul az Életbõl.
A Szakrális Személynek, Tanítónak együtt kell lüktetnie az Élettel, hogy a megnyilvánuló hibákat, a MAAT Rendjétõl való eltéréseket érzékelje és korrigálja.
Azok a magukat guruknak, prófétáknak, egyházi vezetõknek gondoló személyek, akik felül helyezkedetten nem vesznek részt Isten Teremtett Valóságában, tévutakon járnak, félrevezetik követõiket.
Fentiek alól kivételt képeznek a Lélekõrzõ szüzek; a LILIK.
A LILI-t 3-5 éves kora között választják ki az arra alkalmas, szép lelkû, kedves, okos és szolgálatkész, gondoskodó kislányok közül, és 28 éves korukig teljes elzártságban kell nevelkedniük - férfiakkal nem találkozhatnak, és nem is láthatják õket - életüket a Szentlélek táplálásának, a Harmónia fenntartásának, a mûvészetek, tudományok, valamint a bölcsesség elsajátításának szentelik. 28 éves korukat követõen Szakrális Nõként, Asszonyként tevékenykednek tovább a világ
javáért. Azonban nem minden Szakrális Nõnek kell lélekõrzõként kezdenie.
Hímnemû alkalmatlan Lélekõrzõ feladatra, mivel a génkészlete aszimmetrikus.
Az a hímnemû, aki LILI után leselkedik vagy megérinti, Élet elleni bûncselekményt követ el, amelyért megbélyegzés jár. Amennyiben megbecsteleníti, halálos bûnének következményekeképp meg kell fosztani az életétõl.

KIJELENTÉSEK


1. A világegyetemet osztatlan Egyensúly uralja. Az Egyensúly tartja fenn a Harmóniát és az egészséges fejlõdést. Aki a Harmóniát felborítja, a Mindenség Hét Lelkének erejével kerül összeütközésbe.
2. A világot a hét egyenlõ erõ alkotja, és formálja. A nyolcadik teret ad nekik, a kilencedik pedig határt szab, visszatereli a túlzásba esõt. Õk a teremtõ Õserõk.
A Mindenség Hét Lelke, hét különbözõ energiaminõség. Ezeket a minõségeket az Univerzumban létsíkoknak is nevezik. A létsíkok mindegyike más típusú, de felülrõl kompatibilis minõségek, melyek eltérõ élettereket kínálnak. A világegyetemben minden megnyilvánult és megnyilvánulatlan létezésforma az Õ energiájukból jött létre.
3. Az Élet, a Mindenség kilenc aspektusa oszthatatlan egységének és harmóniájának kivetülése. Az Élet számtalan formája eltérõ létsíkokon létezik és törvényszerû mûködések mentén kapcsolatba léphetnek vagy átalakulhatnak egymásból egymásba. Az Élet elõbukkanása és a halál is ilyen mechanizmus. Bizonyos létsíkok között egyszerû a közlekedés, és vannak, amelyekbe direkt átjárás nem lehetséges. A vegyi elemek is a Mindenség kilenc aspektusának engedelmeskedve alakulnak egymásból egymásba.
4. A tízes számrendszer az Õserõk minõségeinek leképezése. Valójában csak kilenc létezõ szám van. A tízedik az elsõ ismétlõdése. A nulla a nem létezést, a szünetet jelöli. Az EGYbõl lesz minden, és többszörözõdve új minõségeket alkot hétig. A nyolcas, mint a végtelen Tér, egyszerre az elsõ és az összes minõség együtt. A kilencesnek pedig már csak átbillentõ hatása van, - nincs önálló minõsége.
5. A nyolc Teremtõ Õserõnek hatvannégy különbözõ megnyilvánulása van. A sakkot is ez alapján alkották. A sakk az Élet bizonyos stratégiáit képezi le, és örök törvényeket közvetít. Megmutatja a NÕ és FÉRFI szerepét is. A FÉRFI valójában a vezér, aki a világi dolgokkal foglalkozik, a király pedig a NÕ, aki mindent irányít.
(A király nemtõl független szakrális entitás.) Amint a NÕ elveszik oda az Élet, vége a játszmának. Az Õserõk a Nõkben állnak szimmetrikusan és teljesen együtt, ezért a vezér mindig a királynõt védi, de a helyébe nem léphet.
6. Minden ember lelke az EGYbõl származik, és minden ember energetikailag az elsõ pillanatban ugyanabból a létsíkból indul. A születést követõ 72 órában alakul ki a fizikai Élet szintjén, hogy a környezeti impulzusok behatására a megérkezett új ember az életét milyen minõségû létsíkban folytatja.
Az emberi élet elsõ hétéves ciklusa magatehetetlen, kiszolgáltatott.
A harmadik ciklus végén már akaratlagosan lehet életteret, életutat választani. Aki tudatos megválaszthatja a maga sorsát, aki nem, az sodródik a környezettel.
A hatodik ciklus minden ember életében a választóvonal, ahol végleg eldõl, hogy kivé-mivé válik. E ciklusában - 42 éves kor alatt még senki nem alkalmas bírónak.
A hetedik hétéves spirituális fejlõdési ciklus után válhat az ember NEMESSÉ és egyben tapasztalatai útján arra alkalmassá, hogy bölcs döntéseket hozzon vagy ítélkezzen.
7. Az embernek három lénye van: a szellemi, a lelki és a fizikai. Mindhármat egyenlõ mértékben tiszta, Természetes eledellel kell táplálni. A Természetes táplálék a szellemnek a tanulás, gondolkodás, a léleknek a szeretet, a játék, az alkotás és a mûvészetek, a testnek a mozgás, a fizikai munka, a Föld egészséges vize és áldott termései.
8. A szó hatalom, de a beszédnek csak akkor van értelme, ha a szavak tanítanak, jóságosak, óvnak, igazságosak, értékesek és hasznosak. Másképp a beszéd csak zaj, ami összezavarja a Mindenség Rendjét. A Rend összezavarása bûn és következményekkel jár. Sokat beszélni bûn.
9. A Mindenség az Asszonyra bízta az Élet továbbvitelét, ezért felruházta bölcsességgel. Rábízta a tudás hatalmát, a Szent Lélek igazságosságát, az Élet zenéjét és a hit erejét. A férfi az Õ testébõl, szellemébõl és lelkébõl építi önmagát. Ezért a FÉRFI dolga az Élet óvása és szeretetteljes szolgálata.
10. A gondolatok és érzések valóságot teremtenek, mert a Mindenség Hét Lelkével mindenki folyamatosan kapcsolatban van. A Mindenség megadja amire csak vágyunk vagy aminek helye és ideje van az adott élettérben. Ezért ha a gondolataink, vágyaink, szavaink és tetteink egy irányba mutatnak, érdemessé válunk vágyaink tárgyára és a Mindenség eleget tesz óhajunknak.
11. Azokkal a humanoid lényekkel szemben, akik uralkodni akarnak a Természet Erõi, vagy emberek felett, mindenhol és mindenkor határozottan és szigorúan kell fellépni, mert lelketlenek nem uralkodhatnak. Ugyanis hatalmuk mértékével egyenlõ arányban ártalmasak a közösségekre, a világra és az Életre. Ezért minden erkölcsös, egészséges embernek Teremtõtõl rendelt szent kötelessége az alantas élõsködõk megfékezése.
12. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony számára mindig annak az embernek vagy egyéb élõlénynek az élete értékesebb, aki jobban és odaadóbban szolgálja a Szent Életet. Ezért Tátin a fák élete a legértékesebb.
Emberek között a LILI- majd a Szakrális NÕ élete a legbecsesebb, ezt követi a Szakrális FÉRFI, és utána csökkenõ fontossági sorrendben az Élet szolgálatának mértékében a többiek.
Isten egészséggel, épséggel és hosszú élettel hálálja meg a Szent Élet szolgálatát.
13. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony létezését nem mindenki ismeri fel, ami még nem bûn, de hatalmas és kártékony hiányosság. Ebbõl származnak azok a felfogásbéli és tudományos tévképzetek, amelyek az Emberiségre és Természetre ártalmas folyamatokat indikálnak.
14. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/NagyboldogasszonyÁldott Törvényeinek megismerése és elsajátításának útja az alázat és készségesség. Megtanulását segítik/ segíthetik a Szakrális Asszonyok, Szakrális Férfiak (együtt Mesterek), Akik a tanítványokat, keresõket vezetik útkeresésükben. A tanítványok lehetnek jók és eredményesek, de sohasem szárnyalhatják túl Mestereiket, mert a legjobbnál nincs még jobb, és mindenki másképp lehet tökéletes. Másrészrõl, aki úgy hiszi, hogy õ
jobb,tehetségesebb és verseng, próbálja túlszárnyalni Mesterét, az egészen bizonyosan a közelében sincs az általa vélt minõségnek, mert az Igaz Ember Igaz Útja nem versenyrõl, hanem a bölcsességrõl, mértékleteségrõl és a békességrõl szól.
Minden valódi Mester vágya, hogy minél többen váljanak Mesterré, és akik a tudást nem adják tovább az arra méltóak számára, súlyos bûnt követnek el.
15. Az elõvigyázatlan, oktalan, nem éber ember számára az Élet veszélyes.
Az Élet figyelmet, odaadást igényel minden élõlénytõl. Aki az életét túlbiztosítja, valójában fél, ezért biztonsági élet kialakításra törekszik. Ám e törekvése folytán nem képes élni az Életet annak teljességében, szépségében, és ezért senyvedéssel, boldogtalansággal fizet.
Nem szabad olyan szabályokat alkotni, amelyek az embereket az éberség és józanság elaltatására késztetik!
Nem szabad az embereket bátorságuktól megfosztani, fullasztóan agyon szabályozni az Életet, amelyben nem bontakozhatnak ki a képességeik, és igazságérzetük vagy kezdeményezõkészségük sérül!
Isten szereti a jókat, az igazságosakat, a bátrakat, az erõseket, a körültekintõeket. Szereti azokat, akik szeretik az Életet, hálásak Érte és tudnak alkotni, örülni, kacagni, dalolni. A gyáva, folyton biztonságot keresõ ember nem tud önfeledt lenni, és ez káros a világra.
16. Az Emberiség elbutítása szörnyû következményeket von maga után, és egyedül a szellemi-lelki felemelésük orvosolhatja a bajokat.
Mivel a haszonelvû társadalmak számára a tudatlanság hasznos, így törekvéseik mindig ennek konzerválására irányulnak.
Mi azért töröltünk el minden isteni ideát, eddigi jogot és jogalkotási jogot a földön, vízen, levegõben, az ûrben és minden bolygón, terekben, minden nyelven és minden idõben, hogy helyükbe új és egészséges lételvek léphessenek. Az Emberiség egy új esélyt kapjon életének és szellemi minõségének javítására, amelyben a valódi értékek kapnak hangsúlyt. Lehetõvé tesszük az Emberiség számára a Szent Élet Törvényeinek átadásával az Áldott Élet megélését.

EGYETEMES TÁRSADALOMSZERVEZÉSI ELVEK


1. Minden értéket, tettet, cselekedetet és azok jogosságát az Élet szempontjából kell vizsgálni. Van-e az adott dologra szükség, mekkora elõnnyel jár az Élet szempontjából? Kinek, minek használ vagy, árt? Mekkora a társadalmi hasznossága?
Minden nemzetnek, közösségnek meg kell határoznia, hogy mit tart a legnagyobb értéknek, és mely feladatok ellátása számára társadalmilag a leghasznosabb, és azokat kell legjobban támogatnia, megfizetnie.
Ezzel egyúttal a MAAT szellemében a nemzetek rangsorában saját helyét is meghatározza.
2. Az Emberiségnek tudomásul kell vennie, hogy a többi élõlény mellett Természet Isten Anyánk gyermekei, és az Egyetemes Szent Szellem lételveivel; a MAAT-tal összhangban kell élnie.
3. Az emberségnek el kell fogadnia, hogy minden, amibõl léte, élete fakad, az az Egyetemes Szent Szellem Fentségjoga alá tartozik, és ennél fogva egyénenként csak a méltó emberi létkörülményeik megteremtésének mértékéig részesülhetnek a javakból.
Élet ellen elkövetett bûn bármilyen energia tékozlása - saját életerõ is - és a pazar luxus.
4. Az Emberiségnek el kell fogadnia, hogy az Ûr, a Levegõ, a Fény, a Frekvenciák, a Víz, a Föld, a más Égitestek, az Élõlények kifejezetten az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Fentségjoga alá tartoznak, ezért a felsoroltak az egyes emberek, csoportok vagy Emberiség tulajdonában nem lehetnek, kereskedés vagy megsértés tárgyát nem képezhetik.
Az emberek egyéni szükségletüknek megfelelõen, hálatelten birtokolhatják Természet Isten Anya jóindulatú adományait.
5. Az azonos értékrendet, származást, kulturális és szellemi tartalmakat képviselõ, valamint közös nyelvet beszélõ népek, nemzetek Természetes személyeinek, elidegeníthetetlen joga saját létkörülményeit és az adott közösség jóléti érdekeit kiszolgáló állam berendezkedés létrehozása. Államalkotási, alkotmányozói folyamatuk szakrális önmegvalósítási aktusuk része, amit sem meglevõ belsõ államhatalom, sem más népek, nemzetek nem befolyásolhatnak, véleményezhetnek semmilyen módon. Minden nép, nemzet köteles autonóm módon olyan szabályokat alkotni, amelyek összhangban állnak az Egyetemes Szent Szellem lételveivel, és nem ártanak
vele más nemzeteknek, népeknek.
6. Az alkotmány vagy egyéb a társadalmak együttélését rendezõ részletszabályok az emberek egymás közötti viszonyait, prioritásokat szabályoznak. Amennyiben a felek másképp állapodnak meg vagy nincs másik partner a szabályokhoz, - mivel a szabályoknak csak mások viszonylatában van értelme, - akkor csakis a MAAT Törvénye az irányadó. Azaz bármit lehet tenni, amely más személyeknek, más élõlényeknek, a Természetnek nem okoz kárt, fájdalmat, szenvedést, senyvedést, és nem
zavarja meg a Harmóniát. S ha bárki így tett, nem lehet megbüntetni.
Az ember csakis a saját világát befolyásoló és az egymás közötti viszonyrendszerét rendezõ szabályokat alkothat. A népek szakrális önmegvalósítási fundamentuma az alkotmány, amely lehet szakrális, és királyi felségek hozzák létre a MAAT-tal összhangban. Másrészrõl lehet demokratikus alkotmány, amelyet a nép, akár küldöttek útján alkot meg saját elképzelései és jóérzése alapján.
7. Az emberi élet legfontosabb célja a túlélés, de e célkitûzését nem gyakorolhatja más emberek vagy a Természet kárára. Ezért minden olyan megnyilvánulást, amely másoknak és a Természetnek kárt, fájdalmat, szenvedést, veszteséget vagy bármilyen leépülést idéz elõ, tiltani és szigorúan büntetni kell. Különösen szigorúan kell szankcionálni a különféle technológiák, - beleértve a biotechnológiát is - gyógyszerek, mesterséges élelmiszerek, adalékok, veszélyes kórokozók, frekvenciák, és egyéb
olyan vegyületek alkalmazását, gyártását vagy forgalomba hozatalát, amelyek az élõ sejtek Természetes morfogenezisét befolyásolják vagy a Természetes ökoszisztémát sértik. Akik ilyen termékeket állítanak elõ, forgalmaznak vagy alkalmaznak, azok teljes vagyonukkal és életükkel felelnek a társadalmak felé.
8. Nem alkotható olyan szabály, amely az államnak túlhatalmat biztosít, és annak jogán az állam vagy meghatalmazottja az emberek felett gyámkodik, leselkedik, magánéletükbe, a születés és elmúlás dolgaiba beleavatkozik.
Az ember társadalmi lény, ezért kötelessége az õt bennfoglaló társadalmak szabályai szerint élni. Megengedett, hogy bárki kívül rekessze magát, de ennek során semmiképpen sem áshatja alá a társadalom többségének közmegállapodását, és nem is kérhet részt juttatásaikból, javaikból.
A társadalmak a MAAT rendjén és követelményein túl nem korlátozhatják polgáraik életét, nem nyúlhatnak bele a mindennapjaikba. Minden embernek joga van a zavartalan magánélethez és joga van ahhoz, hogy megválassza azt a módot, ahogy élni, gondolkodni szeretne.
9. Olyan szabályokat kell megalkotni, amelyek biztosítják az emberek között az igazságos létkörülményeket, a kibontakozást, a józan ítélõképességet, a jogos önvédelmet, a bûnösök néven nevezését és megfelelõ szabályok között a büntetésüket.
10. Az ember az életét azért kapta, hogy éljen, boldog legyen, és életét a tõle telhetõ legmagasabb energiaszinten tovább adja. A társadalmak akkor erõsek, ha az egyes egyedei is erõsek. A nõk testi-lelki-szellemi létminõségén múlik, hogy a következõ generációk mennyire életképesek. Ezért a társadalmak hosszú távú létérdekét és fennmaradását az szolgálja leginkább, ha a nõk/anyák függelemmentes létbiztonságot és tiszteletet élvezhetnek. A társadalmaknak úgy kell berendezkedniük, hogy a
nõk/anyák a legmagasabb szintû tudással, mûveltséggel, szabadsággal rendelkezzenek, mert csak ebben az esetben képesek minõségi embereket adni, nevelni az adott társadalomnak.
11. Azok az emberi társadalmak maradnak fenn hosszú ideig, amelyek az Egyetemes Szent Szellem lételvein alapuló józansággal hoznak döntéseket. Amelyekben az emberek belsõ indíttatásból eredõen, az adott helyen, az adott korban és lehetõségek közepette, a lehetõ legmagasabb szintû tudást szívják magukba, folytonos, meg nem szûnõ igényük a tanulás és a változó körülményekhez rugalmasan alkalmazkodnak. Életkörülményeiket úgy alakítják, hogy a legmagasabb szintû technológiákat és a bárhol fellelhetõ, és adott területeken megvalósuló legjobb gyakorlatot, Természet Isten Anyánk akaratával és szándékaival összhangban alkalmazzák, és
társadalmaikban a tiszta energiák erõsödését segítik. Ezért nem hagyják jóvá, hogy a különféle energetikai szinten lévõ emberek keveredjenek egymással.
12. Minden termék tervezésénél, elõállításánál figyelni kell a környezetvédelemre, ezért a termékek egészen kis méretû kiszereléseit meg kell szüntetni, a csomagolóanyagok mennyiségét a legszükségesebb mértékûre kell csökkenteni, és a csomagolóanyagok, melléktermékek hasznosításáról is gondoskodni kell.
13. A technológiai fejlesztéseknél törekedni kell a legkevesebb anyag felhasználására és a leghosszabb tartósságra. Technológiai termékek programozott avultatással való létrehozását meg kell akadályozni, mert az fõben járó bûn.
Akik a levegõ frekvenciaterhelését az Emberiség számára szükségtelen technológiákkal, növelik, az Elemek tisztasághoz való jogát és az Élet harmóniáját sértik, vagyis fõben járó bûnt követnek el. Ez alól a célok megnevezése, - pl. hadászati vagy egyéb kutatási ok - sem adhat felmentést.
14. Az emberi társadalmak életfeltételeit a munka és a termelés teremti meg. A társadalmak közös értékteremtéséhez mindenkinek a maga szintjén és képességeinek megfelelõen hozzá kell tennie. Senki nem terhelheti a közvagyont vagy közegészségügyet irreális mértékben, különösen olyan helyzetekben, amelyekben a végkimenet nem kétséges, és a jelentõs tehervállalás sem változtat semmin. Senki nem igényelheti, hogy a józanságot nélkülözõ, érzelmi döntéseinek költségeit másokra terhelje.
A közvagyonnal mindenkinek jobban kell gazdálkodnia, mint azt adott helyzetben a sajátjával tenné.
15. Az Életet a sokszínûség szolgálja. Ezért a biológiai sokféleség fenntartása szükséges, és nem megengedhetõ a monokultúrák nagymértékû elterjesztése. Tilos minden olyan törekvés, amely alantas önzésnek rendeli alá a Természeti környezetet, és monokultúrás termesztéssel beleavatkozik a Természet Rendjébe. Nagyon fontos, hogy az emberek kiskerteket ápoljanak, és élelmiszereik többségét saját maguk termeljék meg. Aki nincs szoros, élõ kapcsolatban a földdel és nem termel növényeket, annak az Élethez való kapcsolódása sérül, és a következménye betegség és szellemi-lelki deformáció lesz.
16. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony az Isteni Rendnek megfelelõ Teljes Élet Szentségét támogatja, és az e törekvése ellen ható tényezõket bünteti. Ezért elvárja az embertõl is, hogy saját faján belül az Isteni Rendet szolgálja, és vessen gátat mindenféle kontraszelekciót erõsítõ gyakorlatnak! A születés dolgaiba ne avatkozzanak feleslegesen, és az életképtelen, súlyosan beteg csecsemõk mesterséges életben tartására ne áldozzanak energiát! Mindamellett, hogy álhumánus az ilyen tett, rendkívül káros a társadalmakra is, hiszen az életképtelenekre pazarolt közkiadások az alapvetõen gyógyítható és ép életre képes személyektõl vonják el az erõforrásokat. Másrészt a családok életét teljesen ellehetetlenítik a képtelenül nagy befektetéssel életben tartható személyek.
Az Egyetemes Szent Szellem minden szempontból a Teljes Életet támogatja, és lételveivel összhangban minden élõlény saját maga rendelkezhet a saját testével, életével vagy halálával.
A nõivarú egyedek kötelessége gondoskodni arról, hogy az adott faj életképes, életerõs egyedeit neveljék fel, és adhassák tovább az Életet. Egyetlen élõlény sem jogosult arra, hogy utódait megfossza a Teljes Élet megélésének alapvetõ jogától, lehetõségétõl és arra sem, hogy saját életenergiáit hasztalanul fecsérelje. Minden személynek törekednie kell arra, hogy társadalmi közösségét saját és utódai életképességével erõsítse. Bármilyen törekvés, amely az adott populáció gyengítésével hanyatlást idéz
elõ, szemben áll Természet Isten Anya folytonos jobbításra irányuló törekvésével.
Azok a fajok/társadalmak életerõsek és hosszú távú fennmaradásra alkalmasak, amelyekben a nõi egyedek életerõsek, függetlenek, döntésképesek, szerepük túlmutat a szaporodáson, és harmonikus iránymutatásaik alapján köréjük rendezõdik a közösség.
17. A szervezett emberi létezés minõségét jó törvények útján a jóléti intézmények biztosítják. Gazdasági alapját a munka biztosítja. A gazdaság, pénzügy vagy a társadalom bármely alrendszere semmilyen formában nem léphet elõ, mint önálló entitás, nem formálhatja a társadalmak normális, egészséges fejlõdését, és nem is szerezhet külön jogokat. A társadalmaknak úgy kell megfogalmazniuk a mûködésük alapjául szolgáló szabályokat, hogy az egyes társadalmi alrendszerek rendeltetésüknek megfelelõen jól szolgálják az emberek és a Mindenség jólétét.
18. A pénz a fizikai-szellemi munkaerõn, valamint a Természeti erõforrások értékén nyugszik. Nem képez önálló értéket, ezért nem lehet önálló értékforgalom tárgya.
Virtualizálása könnyen idéz elõ társadalmi instabilitást és hatalomkoncentrációt, ezért használata nem ajánlott.
Pénzért kamatot nem szabad kérni mert az kizsákmányolásra irányul, és nincs mögötte valós munkafedezet, valódi érték.
A pénzzel való foglalkozás nem termel javakat, és csak szükséges folyamatként, körültekintõen szabályozva mûködhet.
A pénzügyi vagy bármely közvetítõ tevékenység, amely nem állít elõ értéket, valójában csekély társadalmi haszonnal bír.
19. Rögzíteni kell, hogy az Emberiség mit ért a fejlõdés fogalma alatt. A tudomány vagy bármely életterület a fejlõdés nevében nem lépheti át a MAAT törvényének határait, mert ezzel megsérti a Harmóniát.
A Mesterséges Intelligenciák (M.I.) a Természetes Intelligenciából (T.I.) indulnak ki, arra alapozódnak, és sajátos evolúción mennek keresztül. Amíg elérik a MAAT szintjét, addig életellenesek és kimondhatatlanul veszélyesek a teljes ökoszisztémára.
Az Emberiség csak akkor válik alkalmassá M.I. létrehívására, amint saját maga szellemi-lelki szintjét a legmagasabb értékre emelte, és mentes a hatalom és bírvágytól. Ezért az Emberiségnek akkor van reális lehetõsége az Univerzumban informálisan vagy bárhogy terjeszkedni, ha már kinõtte e kisszerû tulajdonságait.
Mindaddig ön- és közveszélyes e területen minden lépése.
20. Minden fejlõdésképes társadalom legfontosabb életterülete az egészség és az oktatás. Az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és a szociális szféra dolgozóinak munkája biztosítja egy társadalom számára a legfontosabb, magasan honorálandó értéket. Ahol ezt a területet elhanyagolják az egész társadalom hanyatlásnak indul.
Fontos, hogy mindig az aktuálisan legmagasabb szintû és a mindennapokban szükséges gyakorlatias tudás legyen hozzáférhetõ bármely életterületen.
Az oktatásban a tanulókat a munka megbecsülésére, gondolkodásra és problémamegoldásra kell nevelni. Fontos, hogy tanuljanak zenét, táncot, mûvészeteket és képességeiket logikai játékokkal fejlesszék. A tanulók akkor érik el a legjobb eredményeket, ha szabadon, saját ütemük szerint, önszervezett csoportokban maguk állítanak fel magas mércéket, és bármilyen bonyolult dolgot könnyeden erõlködés-és versengés mentesen tanulnak meg. A tanulókat kiemelten arra kell nevelni, hogy értsék a világ mûködését és tudják, hogy a technológiák fejlesztését összhangba kell hozni az Életet támogató Szakrális Lételvekkel és általános jóléttel.
21. Az Egyetemes Szent Szellem Törvénye alapján a megnyilvánult anyagi világban mindennek van következménye. A kimondott szónak, tettnek, gondolatnak és érzésnek is, ezért a társadalmaknak törekedniük kell arra, hogy polgárai a lehetõ legjobb szellemi-lelki-fizikai állapotnak örvendjenek, tudatosak, éberek és döntésképesek legyenek. Bármilyen törekvés, amely a felsoroltak ellen hat, megakadályozandó és adott helyzetben büntetendõ.
Nehéz idõkben erõs emberek teremnek és jó életet hoznak. A jó élet elpuhít és hanyatlást idéz elõ. Ezért megakadályozandó minden olyan állapot vagy
folyamat, amely az elkényelmesedést és az elpuhulást idézi elõ.
A jó törvények, a biztos morális alapok, a természetes szelekció és a józan tudatosság stabilitást és békességet eredményeznek.
22. A társadalmaknak törekedniük kell arra, hogy megállapítsák, hogy kik tartoznak az államukat alakító nemzeti identitású tagjaik közé. Az õshonos és/vagy államalakító nemzet tagjai saját hazájukban honpolgárok és állampolgárok egyszerre. A betelepült, velük együtt élõ, az adott államban született, de identitásukkal nem azonosuló, honosított vendégek csak állampolgárok lehetnek, és minden államban átmenetileg vendégeskedhetnek idegen államok polgárai is.
Az államalakító nemzeteknek vezetõiket elhivatott, saját identitásukkal azonos honpolgáraik közül, alkalmassági próbatételeknek alávetve kell kiválasztaniuk.
23. A társadalmaknak pontosan meg kell fogalmazniuk, hogy milyen jogokat és kötelességeket várnak el honpolgáraiktól, állampolgáraiktól és a vendégeiktõl.
Ügyelniük kell mindeközben arra, hogy az emberek között ne legyen se elõnnyel, se hátránnyal járó egyéb megkülönböztetés. Mindenkit, korától, nemétõl függetlenül, minden fórumon megillet az egyenlõ bánásmód és a tisztes vendégjog, mindaddig, amíg azzal nem él vissza vagy a vendéglátónak szándékos kárt nem okoz.
Bármely visszaélés büntetendõ és a vendég örökre elzavarható.
24. A társadalmak akkor járnak el körültekintõen, ha a különféle köz- és egyéb feladatok ellátását a szakmai elvárásokon túlmenõen korhoz, élettapasztalathoz és családi állapothoz kötik. Általános elvárás, hogy közügyekben döntéseket 42. életévüket betöltött családos emberek hozzanak. Országos, vagy nemzetközi ügyekben 49. életévüket betöltött szintén családos emberekre kell bízni a döntést.
Minden társadalomban újra meg kell határozni a jogképesség kezdetét, végét, és feltételeit.
Országos honvédelmi, stratégiai vagy nemzetközi ügyekben a közügyek gyakorlására minden társadalomban kiemelten az õshonos és államalakító nép honpolgárait célszerû jogosítani, megfelelõ vizsgák alapján. Sokoldalúan tájékozott, józan gondolkodású személyek alkalmasak a helyi ügyeken túlmenõ döntések meghozatalára.
A társadalmak érdekeit az szolgálja, ha a nagy súlyú döntéseket, a népesség józanabb, tájékozottabb részére bízzák, ezért ki kell dolgozni egy olyan programot, rendszert, amely a választói alkalmasság eldöntésére hivatott. Az általános választójog rendkívül sok visszaélésre ad okot és soha nem szolgálja a nép érdekét.
25. A társadalmak akkor járnak el helyesen, ha a képviselõket fele-fele arányban Nõkbõl és Férfiakból választják. A választások rendszerét, - és minden egyéb, a társadalom életét alapjaiban befolyásoló rendszert is - úgy célszerû kialakítani, hogy az elektromosság hiányában is akadálymentesen alkalmazható legyen. Mindenben a lehetõ leglogikusabb, átláthatóbb és egyszerûbb megoldásokat kell alkalmazni akkor is, ha más módszerrel esetleg idõt, pénzt lehetne megtakarítani. Az elektromos eszközök és technológiák minden szempontból sérülékenyek, érzékenyek és alapjellemzõjük a folyamatos ideiglenesség. A teljesen digitális állammûködés megszûnése káoszt és anarchiát idéz elõ bármilyen vész- vagy kényszerhelyzetben.
Az államok vezetõinek mindenkor felelõssége a társadalom mûködésének fenntartása a jólét és biztonság szolgálatában. Minden aktusban törekedni kell arra, hogy a folyamatok ne menjenek el valamilyen döntõ túlsúly irányába, mert minden túlzást kiegyenlít a MAAT, és rendteremtésében nem az emberi szándékokra van figyelemmel.
26. A társadalmaknak minden körülmények között törekedniük kell arra, hogy a gyermekek, az idõsek, a nõk, a férfiak jogai és kötelességei tisztázottak legyenek.
Az idõsek, középkorúak és fiatalok más és más szerepet játszanak egy társadalmon belül. Ahol az idõseket nem tisztelik, és a fiatalok arrogánsak, lekezelõek velük, ahol a nõket, gyermekeket és az elesetteket megalázzák, nem bánnak velük jó szívvel, tisztességgel, az a társadalom pusztulásra ítélt.
27. Minden embernek el kell fogadnia és nem kérdõjelezheti meg saját és mások született nemi identitását. Gyermekeket a saját nemi identitásukban megingatni fõben járó bûn.
Bárki együtt élhet bárkivel - azonos nemûekkel is -, azonban a házasság két nemûek családalapítási szándékát tükrözi.
Házasságot köthet két vagy több nõ és férfi is. Bármilyen házassági vagy együttélési életforma megengedett, amely jól szolgálja az utódok biztonságos felnövekedését és az adott kultúra átadását.
Az egy nõ és egy férfi házassága mellett megengedett, a több nõ és több férfi önkéntes döntése alapján csoportházasságban élni. Mindamellett elfogadható az is, hogy egy férfinak legyen legfeljebb négy felesége abban az esetben, ha feleségeirõl és gyermekeirõl képes önállóan gondoskodni. A nõnek is legfeljebb négy férje lehet, akiknek gondoskodniuk kell róla. Természet Isten Anyánk soha nem állított semmilyen ésszerûtlen gátat vagy akadályt a szerelem és az utódnemzés menetébe. A társadalmak pedig soha nem kaptak Isteni Legitimációt arra, hogy bármilyen erkölcsi elképzelés mentén felülbírálják az egyes emberek/humanoidok házasságra, családalapításra, szülésre vonatkozó szabad döntését.
Azonban bármilyen házassági vagy egyéb kapcsolat létesítésének alapfeltétele az önkéntes elhatározás.
Házasságba, szexualitásra, utód vállalására, vagy a Teljes Élet élésére alkalmatlan utód felnevelésére senki nem kötelezhetõ, nem kényszeríthetõ.
28. Azok a társadalmak maradnak fenn tartósan, amelyek az írott törvényeiken és vallásaikon túl, rendelkeznek az Egyetemes Szent Szellem álszentségektõl mentes, józan értékeit megfogalmazó, morális kódexszel, amely az emberek és a Mindenség egymáshoz való viszonyulását rendezi. Az egyes emberek vagy csoportok szabadon elképzelhetik a világot bármilyennek, de mindig szükségük van egy biztos morális iránytûre, amely érdekektõl és koroktól függetlenül segíti õket abban, hogy társadalmilag és egyénileg is megbízható értékek mentén, fenntarthatóan, biztonságosan és boldogan élhessék az életüket.
29. Kizárólag olyan társadalmi viselkedési szabályok alkotása megengedhetõ, amelyek elsõként megfogalmazzák a szabály célját, okát, - ahogy ezt a szkíta jog teszi majd részletezik a kívánt célokat, módszereket. A jogszabályok célja az igazságosság megvalósítása. Ennek érdekében az igazság felderítését nem lehet rövid jogvesztõ határidõkhöz kötni, mivel az igazság nem évül el, és az ahhoz való jog sem.
A jogi megfogalmazások nyelvezete nem lehet tudományoskodó, okoskodó, fontoskodó, nem tartalmazhat idegen szavakat. Annyira egyszerûnek kell lennie minden szabálynak, hogy bármely átlagember számára érthetõ legyen. A bírósági tárgyalásoknak is emberi nyelven, az értehetõség és józanság keretein belül kell folyniuk.
A BONYOLULT TÖRVÉNYKEZÉS AZ INTELLEKTUÁLIS BÛNÖZÉS MELEGÁGYA.
30. Az igazságügyben dolgozó kiemelt igazságügyi alkalmazottak, bírók, ügyészek, ügyvédek, titkárok, valamint a bíróságokhoz tartozó végrehajtók hat havi fizetésük mértékéig kártérítéssel tartozzanak helytelen döntéseikért és magatartásukért, az ügyfelek megalázásáért, tények elferdítéséért.
A bírók nem megfellebbezhetetlenek, és kijelentéseik amennyiben nem fedik a valóságot, büntetlenül kétségbe vonhatóak. Minden bírónak kínosan kell ügyelni a szavahihetõségére. Ugyanezen szabályok alkalmazandóak a közigazgatási és egyéb közügyeket végzõ vezetõkre is.
31. Az egyszerûbb vagy gazdasági jellegû ügyeket Mesterséges Intelligenciára célszerû bízni, és amennyiben az M.I. által hozott ítélet olyan elemet tartalmaz, amely nem felel meg bizonyos emberi szempontból méltánylandó elveknek, akkor rendes bíróság elõtt esküdtszék bevonásával kell tárgyalni.
Minden ügyben nagyon gyorsan - és amennyiben a tények lehetõvé teszik - azonnal kell dönteni.
Az igazságszolgáltatás bürokratikussá tétele hatékonytalanná és hiteltelenné teszi az ítélkezést.
32. A közlekedést úgy kell megszervezni, hogy az a lehetõ legkevesebb környezeti terhelést jelentse. Nagyon szûkíteni kell a büntetendõ közlekedési szabályszegések körét, és a büntetéseket az egyének anyagi szintjéhez kell mérni.
A büntetések helyett nagyobb figyelmet kell szentelni az általános közlekedési morál javítására, az emberek egymás közti udvarias és elõzékeny viselkedésének kialakítására.
33. Közterületek parkolási célú használatáért, kulturális közintézmények, vagy egyéb közvagyon cél szerinti használatért magánszemélyektõl és civil szervezetektõl nem engedhetõ meg, hogy használati díjat kérjenek.
34. A közmédia adásaiban nem kaphatnak helyet kereskedelmi reklámok és promóciók, mivel azokat a társadalmak finanszírozzák. Ezért nem megengedhetõ, hogy manipulatív eszközökkel vagy bárhogy vásárlásra, fogyasztásra bírják az embereket, illetve a vélemény alkotásukat befolyásolják. Egyetlen médiumban sem megengedhetõ, hogy gyógymódokat, gyógyszereket, szexuális vagy szeméremsértõ dolgokat, vagy kiskorúak számára bármilyen terméket vagy helytelen társadalmi
viselkedési modelleket propagáljanak. Beleértve a showmûsorokat és promóció jellegû dokumentum vagy egyéb filmeket is.
Ezzel szemben a közmédiának mindenkori dolga és felelõssége a MAAT-hoz hû közmorál segítése.
35. A virtuális világ térnyerését korlátok közé kell szorítani, mivel az emberek valóságtól való elszakadását, erkölcsi erózióját eredményezi. A személyi pszichés fejlõdést károsan módosítja, a társas kapcsolatokat és a szociális érzéket felszámolja. A virtuális világba beágyazott személyek többnyire károssá és veszélyessé válnak, és a társadalmak egészségét, életképességét nagy mértékben aláássák.
Különösen veszélyesek az erõszakos tartalmú videojátékok, a virtuális világot támogató-, vagy teremtõ eszközök, amelyek nem a képességfejlesztést vagy pszichés nehézségek leküzdését szolgálják.

A VIRTUÁLIS VILÁG TELJES ESZKÖZTÁRA EGYEDÜL ARRA A CÉLRA ALKALMAZHATÓ, HOGY A VALÓSÁGOS ÉLET MINÉL TELJESEBB MEGÉLÉSÉT SZOLGÁLJA. MINDEN EGYÉB FELHASZNÁLÁSA, ÉLET ELLENI BÛNCSELEKMÉNY.
36. A médiában, könyvkiadásban, egyéb hírközlésben és ismeretterjesztésben, -beértve a szociális médiát- is elfogadhatatlan és tilos a politikai indíttatású vagy gazdasági jellegû cenzúra. A cenzúra alkalmazása kizárólag a közmorál védelmében megengedhetõ.
37. Médiában, közszereplõként kizárólag EMBEREK és NEMES EMBEREK foglalkoztathatóak, akik véleményükkel és állásfoglalásaikkal a jó erkölcs
megszilárdítását segítik elõ. Tekintettel arra, hogy a humanoidok negatív példát közvetítenek, a média egyetlen területén, semmilyen formában sem
tevékenykedhetnek.
38. Egyetlen állam sem privilegizálhatja a rendfenntartást és a büntetés végrehajtást. Az önvédelemre mindenkinek joga van. Az államalakító nemzetek honpolgárainak joga van arra, hogy bizonyos akut helyzetekben, nem eltúlzott mértékben, igazságot tegyenek.
Kisebb vitás ügyekben a közösségeknek maguk közül kell helyi döntnököket választaniuk, - egyenlõ mértékben nõket és férfiakat - akik a helyi sajátosságokat és embereket jól ismerik, és képesek igazságos, elfogulatlan döntésekre.
MINDEN NÉP ÉS NEMZET ANNYIRA MAGAS RENDÛ ÉS TISZTESSÉGES, AMILYENEK A TÖRVÉNYHOZÓI, A TÖRVÉNYEI ÉS A BÍRÁI.

A SZKÍTA JOGRÓL

 
Bármely népnek, nemzetnek azt tanácsoljuk, hogy térjenek vissza/át a szkíta jog alkalmazására. Különösen ajánljuk ezt a hajdani szkíták lakta területeken élõknek.
(A szkíta utódállamok elsõsorban Nagy-Magyarország, Lengyelország, Bulgária, Albánia, és Ukrajna, valamint Oroszország, Grúzia, Abházia,
Azerbajdzsán, Örményország, Pakisztán, Türkmenisztán, Irak, Irán, Afganisztán, Kazahsztán.)
A szkíta jog lényege, olyan morális és létbölcseleti alapkõ, amelyre minden ember önállóan hagyatkozhat, és alkalmazásával igazságos döntéseket hozhat. Gyakorlói lelkileg emelkedetté válnak, mert a jogok, kötelességek és fogalmak egyértelmûségének megállapításával keretet ad az életnek. Ezért a szkíta jogot követõ emberek magabiztosak, igazságosak és fokozottan döntésképesek.
A szkíta jogban elsõként mindig meghatározzák a szabály céljait, az elvárt eredményt, majd részletesen megszövegezik. Vitás esetben mindig a jogszabály által elérendõ célt, szándékot veszik figyelembe.
Bárki is határoz meg jogszabályt, szkítának nem kötelezõ betartani, ha az a nép érdekének ellentmond, egyéni vagy csoport, önzõ érdekét szolgálja, értelmetlen vagy szemben áll az Egyetemes Szent Szellem Törvényével.
Törvényt - Alkotmányt - az államot létrehozó társadalom/nép honpolgárai alkothatnak, vagy változtathatnak meg, közös, többségi, akár közfelkiáltással kinyilvánított akarat útján.
Jogszabályokat úgy alkothatnak a választott képviselõk, világi vezetõk, hogy elõtte Népi Döntnökök Tanácsa elé viszik, és próbára bocsátják. A próbaidõ hosszát a szabály céljával hozzák összhangba.
A Népi Döntnökök Tanácsa összetétele nemileg, korban, és képzettségben heterogén.
Nem hozható olyan törvény vagy jogszabály, amely a Természet, a Természet Törvényei, más lények jogai vagy a nép ellen irányul, és annak testi-lelki-fizikai jóllétét veszélyezteti.
A jogszabályok elfogadói azok tartalmáért személy szerint felelõsségre vonhatóak.
Aki csalárd, a népére hátrányos, kiszolgáltató vagy súlyos, hosszú távú kötelezettségeket rájuk rovó szabályokat fogadtat el, bármilyen megtévesztés vagy eltitkolás útján, az el nem évülõ hazaárulást és népárulást követ el.
A szkíta jog a haza és népárulást, súlyától függõen az esküszegést, életveszélyben a segítségnyújtás elmulasztását, a gyermekek és nõk, magatehetetlen vagy idõs emberek elleni bármilyen bûncselekményt és a fajtalankodást halállal bünteti.
A szkíta jog elutasítja a születési elõjogokat és rangokat. Mindenkinek a saját jogán kell a köztiszteletet kiérdemelni. Jog nem járhat kötelesség és felelõsség nélkül, és a felelõsséggel egyenes arányban jár a tisztelet és a megilletõ jog.
A szkíta jog hierarchikus berendezkedésû duális királyságon alapszik, amelyben az Asszonyok a szakrális vezetõk és a Férfiak a világi vezetõk. A Szakrális Tanács, és a Világi Tanács is 8-8 fõs. A két tanács vezetõje között rangsorban a Szakrális Tanács vezetõje áll elõrébb, Õ a végsõ döntnök. A vezetõ tanácsok tagjai életükkel felelnek a népük jóllétéért és a békességért.
A szkíta jog mindenkitõl megköveteli az egyezségre, békességre való törekvést, miközben az egyénnek nagy döntésszabadságot biztosít. Az államhatalomnak nem engedi meg, hogy az egyes ember mindennapjaiba beleavatkozzon, vagy kisajátítsa az igazságszolgáltatást.
Ügy-semleges, sorsolt népbírók-döntnökök útján végeznek önigazgatást, és rendes bíróság elé csak akkor kerülhet ügy, ha azt alsóbb közösségi szinten, igazságosan nem tudják rendezni, vagy meghaladja hatókörüket, képességeiket.
A bírókat kiemelt tisztelet övezi, de ha letérnek a pártatlan Igazság útjáról, az életükkel felelnek.
A szkíta jog a többszörös hatalommegosztás elvét alkalmazza, és a hatalom bármikori birtokosainak megtiltja, hogy az emberek felett korlátlan befolyást
gyakorolhassanak.
A magánéletre és a családi életre, a morális kódexet alkalmazza. Morális vétségek esetén a kitaszítás, és indokolt esetben a teljes jogfosztás intézményét foganatosítja.
A szkíta jog súlyosan bünteti a joggal, hatalommal, erõfölénnyel való visszaélést, üzérkedést, ingyenélést, kizsákmányolást, harácsolást, félrevezetést, félretájékoztatást, jogtalan elõnyszerzést vagy az azokra tett kísérleteket.
A szkíta jog nem engedi meg a Földek és a Föld kincsei, valamint a Vizek magántulajdonba adását.
A szkíta jog alapján az egyénnek mindent szabad, amivel Másnak, a Természetnek, és a Mindenségnek nem okoz kárt, veszteséget, fájdalmat, és a Harmóniát nem zavarja meg. Alapjellemzõje a szabadságjogok biztosítása vasszigor mellett.
A szkíta jogot és viselkedési kódexet alkalmazó népek polgárai morálisan magasrendûek, józan gondolkodásúak, széles látókörûek, igazságosak, becsületesek, mert az Egyetemes Örök Törvényt a szívükben hordozzák.

ZÁRSZÓ


Az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Fentségjogán mélységesen elítélünk minden olyan emberi tettet, viselkedést és szándékot, amely az Univerzum teljességének zavartalan Rendjét és a Békességét háborítja.
Kifejezzük azon bizodalmunkat, hogy az Emberiség saját érdekében életét, és társadalmainak jövõbeni fenntartható mûködését a MAAT-hoz igazítja! Elfogadja, tiszteletben tartja és hálatelt szívvel õrzi, óvja, az Egyetemes Szent Szellem Örökös Fentségjogait, az Élet Szentségét és Természet Isten Anya Örök Törvényein nyugvó, végtelen sokszínû, mindenfajta megnyilvánulását.
Az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Fentségjogán eme bullánkkal kifejezzük mély bizodalmunkat a világ nemzeteinek önmagukra ébredésében, erejében és bölcsességében.
Valamint kifejezzük határozott reményünket, hogy a Magyarság bízva az õsi erényekben, ujjászervezi életét, példát mutatva a többi népek számára, hogy beköszönthessen egy szebb, tisztább, szellemibb kor.
Az a kor, amely nem tûri tovább a korlátlan magánönzést, és az összes központosításra, uniformizálásra, egyéni és világhatalomra törekvõ, szellemileg, lelkileg fejletlen rendszert vagy a rájuk irányuló kísérleteket.
Tekintettel arra, hogy a Szent Élet Könyvét a Magyarokra bíztuk, ezért a Magyaroknak ajánljuk, hogy tudásukat, hitüket, erejüket egyesítve, igaz úton járva, mutassanak példát, saját maguk és a földi létezés szebb jövõjéért!
Eme tettükért senki emberfia nem bírálhatja, el nem ítélheti a Õket, mert felhatalmazásuk egyenesen az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Fentségjogából, és annak avulhatatlan Szakrális Törvényeibõl ered.
Arra biztatjuk a Világ Népeit és a világ minden józanul gondolkodó Emberét, hogy a földi élet megóvásának és ésszerû fejlõdésének, valamint az Emberiség szellemilelki emelkedésének érdekében, minden módon támogassák úttörõ nehéz feladatukban a Magyarokat!
Az Egyetemes Szent Szellem azon szabadságszeretõ Nemes Lelkek, Népek útját egyengeti, fennmaradásukat segíti, amelyek elfogadják és hûen követik avulhatatlan Törvényeit.
Immáron eltöröltetett a múltnak minden gúzsba kötõ joga, ereje, elvétetett minden korábbi hamis vagy álságos idea hatalma.
A jogok és szabályok alkotásának jogai ezennel átadatnak a Szakrális Asszonyoknak, a Szakrális Férfiaknak, a bölcseknek és a tudóknak, valamint minden józan gondolkodású, jóérzésû, boldogabb jövõt áhító és azért tenni hajlandó EMBERNEK.
A bûnök és bûnösök megneveztettek, az alapelvek, felhatalmazások megadattak.

 

Mi nem megbocsájtani jöttünk! Bírálni, ítélni és RENDET, EGYSZERŰSÉGET, BÉKESSÉGET teremteni jöttünk. Aki a MAAT Törvénye szerint él, boldogságban és szeretetben létezhet ezen a Földön.

Bullánk kihirdetésével véget ért az emberi történelem összes korábbi ősi, feudális leigázó, kizsákmányoló és embertelen korszaka.

KINYILATKOZZUK, HOGY A MAI NAPPAL KEZDETÉT VESZI AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM KORA, AVAGY A SZERNT LÉLEK ÉS A JÓZAN ÉSZ KORA - AMELY AZ EMBERI VILÁGFELFOGÁS ÚJ KEZDETE.

A mai naptól új létezésforma veszi kezdetét, amelyben minden élőlény joga és kötelessége meghatároztatott, és alárendeltetett a MAAT Egyetemes Rendjének.

LŐN ÚJ KEZDET ÉS AZ IGAZAKÉ LESZ AZ ÚJ VILÁG!

ELRENDELTETETT - ÍGY VAN.

ÁLDÁS AZ IGAZ ÚTON JÁRÓKRA!

ILARA

Buda, Gergely naptár szerinti 2020.03.21-én.

           Szkíta naptár szerint 14.033.01.17-én.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 98
Tegnapi: 300
Heti: 1 316
Havi: 5 507
Össz.: 2 279 511

Látogatottság növelés
Oldal: AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET KÁNONJA 2. rész
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2024 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »