TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

 

Atlantisz igaz története az Atyától


Forrás/Atya: Lélek Tanítások.

Atlantisz igaz története és egyebek

Forrás: www.whoneedslight.org (Ford: Láng Péter)

Kathryn E. May, 2015. március 11-14. New York

Atya:

Ez történelmi hét volt a Föld Bolygón. Ez az üzenet a mi drága Kathrynünkön keresztül rá fog világítani azokra a momentumokra, változásokra, amelyeket megteremtettünk fent és lent, amelyek közelebb hozzák a dimenziók közötti kapcsolatokat, mint valaha is voltak, mielőtt Atlantisz elsüllyedt. Azt szeretném, ha pontos áttekintésetek lenne bolygótok történetéről, és arról, milyen szerepet játszottatok ti, mindnyájan a sötétségbe történt lesüllyedésben és a Fénybe való visszatérésben. Ez egyben a ti lelkeitek története is.

Ez a számadás tartalmazni fogja annak igaz históriáját is, hogy mi történt Atlantiszon, és hogy mit tervezett megvalósítani a Mennyei Társaság a sötétség gyorsuló növekedésének ellensúlyozására a Földön, kik voltak az isteni szereplők és hogyan érte el tetőpontját ezen a héten a sötétség erői fölötti győzelem, amely rabságban tartotta a Földet évezredeken át.

Sokan tudtok arról, hogy Kathryn tervezett egy műhelymunkát, egy menedékhelyet, közel az ő otthonához, a Mid-Hudson-ön, New York államban. A menedék egy kis, környezetbarát relaxációs központ a Kristály Hegyen (Chrystal Mountain) – a hatalmas, frissen reaktivált kristály oldalában, amely az ikertársa az óriási Arkansas-kristály-vonulatnak. A kristályok újra összekapcsolódása a nyár végén történt, egy előzetes eljárás során, és energia átjátszóként biztosítják a felemelkedés folyamatának energiáit, központi helyzetükből az országon és az egész glóbuszon át.

A részvevők a világ minden tájáról érkeznek. Képviseltetik magukat a csoportban az inkarnálódott ikerlángok, Jézus/Sananda, Mihály Arkangyal és Sanaj Kumara. Ők éppen azok a személyiségek, akik régóta ismertek a csoport tagjai által. És közöttük fogják találni Sámuel Arkangyalt, Kwan Yint, Ezekiel Arkangyalt és más, egyaránt jelentős Mestereket, akik be lesznek azonosítva, mihelyt elérkezik az ideje.

A találkozót Athena és Ashtar Parancsnok biztosította és felügyelte. Vegyétek figyelembe, hogy főként a férfinevüket használom, mivel ezek azok, amelyek a legismertebbek számotokra, a ti patriarkális társadalmatok következtében. Az ő női ikerlángjaik épp olyan jelentősek és aktívak a Mennyei Társaságban, és mindig jelen vannak ők is.

Amint látjátok, gondosan válogattuk össze, így végül újra egyesül a család, újból szeretetben talál egymásra, és újraszervezik az Utolsó Vacsorát, de most azzal a tetőponttal, hogy Jézus végrehajtja küldetését. Most lefektetik a Feltámadás és Felemelkedés alapjait anélkül, hogy elszenvedné a keresztre feszítést.

Meglátjátok majd, hogyan állnak össze a szálak szövetté a Föld Bolygó kezdeteitől Lemurián és Atlantiszon át a jelen civilizációjáig és azon túl. Atlantisz történetével kezdem és az Archon Szövetség inváziójának kezdeteivel.

Az Atlantiszi civilizáció kifejlődése idején a Föld felszíne nagyon eltérő volt a maihoz képest. Lemuria még virágzott, gyarapodott a Csendes Óceán térségében, amelynek jelenlegi, kis maradványa a Hawaii Szigetek. Atlantisz tömege délen terjedt ki végig, az egész Atlanti tengerparton, sok ezer négyzetmérföldre, egy hatalmas sziget-kontinensként, hatalmasabb, mint Ausztrália és sokkal bujább élővilággal és sokkal lakhatóbban. Megáldott volt óriási természeti erőforrásokkal és otthont adott az óriás kristálynak, amely energiával látta el az egész bolygót.

Lemuriának magasan fejlett civilizációja volt, az 5. és magasabb dimenziók lényeivel. Ők békeszerető, boldog emberek voltak, szoros kapcsolatban a Földdel és velünk, a felsőbb dimenziókban. Az Ő rokonságuk más civilizációkkal, így különösen a Maldeken élő unokatestvéreikkel és barátaikkal, szoros kötődés volt a szeretetben és igazságban. Az volt szokásban, hogy családostól inkarnálódtak mindkét helyre, és testvériségük forró érzelmei egyre csak mélyültek.

Ezzel egyidőben az Atlantiszi civilizáció más irányban fejlődött. Mozgásterüket, amelyet a szabad akarat törvénye biztosított, kiterjesztették az Univerzális Jog előírásain túlra is. Ebbe beleértendő a genetikai kutatások és kísérletek gyakorlata is, ami szemben áll a törvényekkel, hogy olyan élőlényeket alkossanak, amelyek egésze lélek nélküli. Kreatúráik undorítóak voltak, rabszolgamunkák végzésére tervezettek, sőt a hatalmi elit szórakoztatására.

Ennek a sötét korszaknak és történetnek, amiről beszélek, a tetőzése, hozzávetőleg 26.000 évvel ezelőtt volt, Földi időszámítás szerint.

Atlantiszon voltak a hatalomban néhányan olyanok, akik bensőséges kapcsolatot ápoltak az Annunakival, és gyakorolni kezdtek megkérdőjelezhető technológiákat, amivel az Annunaki fizetett a bőséges nyersanyagokért, beleértve az aranyat, platinát és titániumot. A Magas Papság tajgai, akik a Mennyei Társaságból inkarnálódtak az Atlantiszi civilizációba, egyre növekvő mértékben aggódtak a vakmerő és haszontalan kísérletezés miatt, amely, úgy látták, elképesztően veszélyes volt a bolygóra és a Föld lakóira.

Mivel a Tanácsban erős ellentét alakult ki ezeknek a technológiáknak a meggondolatlan alkalmazása miatt, mindkét oldal elkezdett erős támogatókat szervezni. A Fehér Sipkások, ahogyan nevezni fogjuk őket, mélyen aggódtak azok növekvő hatalma miatt, akik pártfogolták a sötét gyakorlatot és annak várható gazdasági nyereségét. Megszilárdították természetes szövetségüket a Lemuriaiakkal és a Maldekiakkal szerződésekkel és formális megállapodásokkal, azt remélve, hogy  a hitehagyottakat elbátortalanítják és eltántorítják hatalmi alapjuk kiterjesztésétől. Ez az időszak volt a formálódása és megerősítése annak a szerződésnek, a galaxisnak ezen a részén, amit úgy ismertek, mint a Fény Galaktikus Szövetsége.

A sötétek felé hajló Atlantisziak úgy látták, hogy ez esetleg fenyegetést jelenthet próbálkozásaik ellen. Egyre inkább az Archon Szövetség – amely az Annunaki leghatalmasabb ereje volt – propagandájának és csábításának hatása alá kerültek. Ez a szomorúság és a konfliktus ama időszaka volt a Magas Papság számára, akik a Fényt hordozták, amikor azt látták, hogy néhány barátjuk és más szeretett lények a sötétség zászlaja alá állnak. A leghatalmasabb közülük Hope Arkangyal inkarnációja volt, Gábriel Arkangyal ikerlángja, akit egyre jobban elkábított  a nagy hatalom és dicsőség csalétke, amit felajánlottak neki. Ő, természetesen, óriási díj volt a sötét erők szemében.

A sötét klikk azzal érvelt, hogy a Lemuria/Maldek szövetség fenyegeti az ő szabad akaratukat és veszélyezteti az Atlantiszi emberek biztonságát, és hogy arra használnák az óriás kristály energiáját, hogy gondoskodjanak katonai védelmi erejükről. Hogy hitelt adjanak ennek az érvelésnek, az Archon titokban bázist hozott létre a Maldeken és lefektette egy támadás alapjait. Ez a cselszövés volt az első Hamis Zászlós támadás a Földön, anélkül irányítva és szervezve, hogy erről bármit is tudott volna az Atlantiszi Tanács.

A kristály felhasználásának végrehajtása az Atlantiszi beavatottak segítségével történt, akik áldozatul estek a paranoid, gyötrelem-kereskedő Archon propagandistáknak sokkal inkább, mint az összeesküvés által kooptált népesség az utóbbi években, az USA-ban és Európában. Az ő „9/11”-ük a Maldek titkos bázisáról indított támadást jelentette, egy kis várost célba véve Atlantiszon, ahol gazdag ásványi lelőhelyeket aknázott ki az Archon a rabszolgáival.

Megborzadva ettől, a Tanács összeült, hogy elhatározzák, mit tegyenek. A sötét erők a támadáshoz való visszatértésre agitáltak, miközben a Fehér Sipkások ragaszkodtak ahhoz a filozófiához, hogy a szent kristály soha nem használható fel katonai célokra. Hope volt az egyike azoknak, akik a megtorlásra szavaztak. Bár a kisebbség részesítette előnyben az akciót, a sötét erőknek nem állt szándékában megmaradni az Univerzális alapelvek előírásainál. Jogtalanul, az Archon „beszivárgói” hozzá akartak férni a kristály előnyeihez egy kis csoport akcióinak segítségével, akik elárulták a Tanácsot és egy mindent átfogó támadásra bujtogattak a Maldek ellen.

Ők valamelyest tudatlanok voltak a kristály energiája és hatóereje tekintetében. Amikor felvillant a sugárnyaláb a Maldeken, átlobbant a bolygó központján, olyan berobbanást idézve elő, amely percek alatt megsemmisítette a teljes bolygót. Bár a Maldek lakói elő voltak készítve az evakuálásra, a támadás oly hirtelen történt, hogy csak néhány ezren menekültek meg. A fegyver, akárcsak a skalár technológia ma, képes volt a lelkek megsemmisítésére is, csak úgy, mint az anyagi testére.

Amikor a rémtett megtörtént, és ismertté vált, hogy a Tanács mely tagjai szavaztak erre, a sötét erők fegyverhez jutottak ellenük. Ezáltal tudták fenyegetni és manipulálni a Tanács árulóit, emlékeztetve őket, hogy arra szavaztak, használják a fegyvert, ami elpusztítja a lelkeket és ezért keményen megbüntetik őket, ha megpróbálnak visszatérni a Fénybe. És íme, így született a modernkori összeesküvés.

Ha egyszer a halál szerephez jutott, az Annunaki már dolgozhatott az ő sötét programján, felhasználva minden hazugságot és elképzelhető trükköt, meggyőzve a bűnösöket, hogy csatlakozzanak hozzájuk dicsőséges hatalmi helyzetükben és igazságos hazafiságukban. Ők voltak, mindenekfölött, hazájuk kizárólagos védelmezői. A következő tudathasadás a Maldek-Lemuria szövetség elleni kavarás volt, és az újonnan egyesült Atlantiszi összeesküvés, amely az Archon szövetségen át hősként ünnepeltette magát, eldöntötték, hogy nem tesznek lehetővé más választást, mint a Lemuria elleni támadást, egy megsemmisítő csapásban. És így Lemuria szintén célponttá vált, és az egész kontinens elsüllyedt a tenger alá.

A túlélők közül néhányan a Belső Földre mentek, azt tervezve, hogy megalapítják titkos civilizációjukat, amit most úgy ismertek, mint Agarthaiakat. Folytatják a Fény hordozását és kibontakoztatását mindaddig az időkig, amíg végül újraegyesülhetnek az ő felszíni fivéreikkel és nővéreikkel.

A Magas Tanács fel volt dúlva az események ilyen alakulása láttán és elkezdte a menekülést Atlantiszról, megkönnyezve a gyalázatos, ördögi akciók következményeit. A Magas Papság maroknyi része a Himalájába vándorolt, ahol ők elrejtve maradtak évezredekig, egy másik csoport Közép-Amerikába menekült. Ők ott alapították meg a korai Maja kultúrát.

Megittasulva a hatalomtól, és megbizonyosodva arról, hogy a sötétek jobb esélyt ajánlottak nekik az életre, és hogy luxusban és varázslatban telhet az életük, Hope és disszidens csoportja egyetértett az Arkonokkal abban, hogy az ő hagyományaiknak megfelelően, a 4. dimenzión keresztül újrainkarnálódnak inkább, mint hogy visszatérjenek Istenhez, két életút között. Érezték, hogy dacolnak Isten hatalmával, és nem állt szándékukban visszatérni, így a Föld az Annunaki felügyelete alá került, a vezető, sötét felügyelők és kegyenceik, a Hüllők ellenőrzése alá. Ők ugyanazok a lelkek, akik aztán a 13 családdá váltak, amely a mai Illuminati.

Lemuria elsüllyedésével a Föld olyan kiegyensúlyozatlanná vált, hogy földrengésektől és vulkánkitörésektől rázkódott és rengett, és Atlantisz kontinense heteken belül elmerült a hullámokban, ismét rengeteg élet pusztulásával. Sokan hallottátok a történetet a papokról, akik a néppel maradtak, velük énekeltek, hogy megnyugtassák, lecsendesítsék őket, és emeljék rezgéseiket az átmenethez, mialatt Atlantisz a tengerbe veszett.

A Mennyei Társaság megdöbbent ezeknek az eseményeknek láttán, és összegyűltek egy terv kidolgozására, amely ellensúlyozza az új sötét elit hatalmát, akiket megnyugtatott a pusztítás, és azonnal reinkarnálódtak a földre csapatostul, hogy megalapozzák hatalmukat a Földön.

Így került sor arra a döntésre, hogy a Fehér Sipkások egyik tagja önkéntesen velük ölthetne testet, mint kettős ügynök, hogy megpróbálja mérsékelni a veszteséget és információkkal lássa el a Fehér Sipkásokat az összeesküvésen belülről. Gábriel, aki ellensúlyozni akarta az ikertársa által okozott rombolást és aki remélte, hogy talál módot az Ő meggyőzésére, hogy visszajöjjön a Fénybe, ajánlkozott, hogy elvégzi a feladatot, és így született a Lucifer Projekt.

Gábriel beszélt nektek erről a történetről a múlt heti adásban (2015. március 11-én, szerdán) a BlogTalkRadio.com/ChannelPanel, így én itt nem teszek rá kísérletet, hogy újramondjam az Ő perspektívájából. Kell, hogy beszéljek hálánkról és óriási szeretetünkről a mi Drága Gábrielünk iránt, aki évezredeken át inkarnálódott újra és újra a 4. dimenzión át az összeesküvőkkel, Lucifer álarcában, akit a sötét erők úgy láttak, mint saját vezérüket. Ő fenntartotta velünk bensőséges kapcsolatát, mindig segítettük szeretetünkkel és ez megtartotta Őt magányossága és vágyakozása ellenére, hogy hazatérjen a mi ölelő karjainkba.

Azt is tudta, hogy ahogyan az életutak telnek és Ikerlángja egyre inkább a sötétség hálójába bonyolódik, hogy elveszíti élete szerelmét, és hogy semmi sincs, ami visszahozhatná őt. Látta, hogy ez nem csak az ő szabad akaratának választásáról szól, de arról is, hogy nem leplezheti le magát neki, hogy Ő nem az igazi Lucifer, akit ismer, és hogy Ő igaz maradt a Fény iránt. Ha megteszi, ikertársa felfedheti valódi énjét, veszélyeztetheti a teljes projekt sikerét, mivel ikertársa megittasult a hatalomtól és vakon gyűlölködővé vált mindazok iránt, akik keresztezhették számításait. Megérthetitek, hogy a bukott angyal nem Lucifer volt. Az ő ikerlángja, Hope.

Kezditek megtanulni, Drágáink, a ti szeretett Mestereitek szolgálatainak kiterjedtségét, amit az egész alászállás és a Fénybe történő visszatérés időszakában véghezvisznek. Ti mindnyájan részei vagyok ennek az elhatározásnak és szolgálatnak, mindegyikőtök a maga útján, hordozva a Fényt, amint haladunk lépésről-lépésre, át a forgatagon és a dráma fordulatain, amely maga a küzdelem a Fény és a Sötétség között a Föld Bolygón. Mindnyájan fejlődtök és kiterjesztitek a érzelemvilágotokat a szeretetre,  és érezni a mély családi kapcsolatokat, amit megosztotok egymással, és még több felfedezés jön.       

Éppen a múlt héten láttuk a mi szeretett Jacques (ejtsd: Zsak) barátunkat, akit mi Harmadfénynek nevezünk, aki magában hozta a kulcsokat, amelyekkel lehetővé válik az Élet Fája szuverenitásának visszaállítása és meggyógyítása. Gábriel felszabadította a sötét cella sablonját, amit hordozott, véget vetett a Lucifer Projektnek és a szerződéseknek, amelyek fogva tartották az egész emberiséget.

A magas rezgésű hegyi visszavonulás során, amit Kathryn vezetett a Fény és a Sötétség közötti utolsó ütközetként, Ő és csoportja meghívott két tagot, akik a Mátrix programok testületének küldötteként érkeztek. A sötét programokban való teljes elmerültségükben ők újrajátszottak minden fázist, kiszámítható módon kifejezésre juttatva, lépésről-lépésre, a passzív és agresszív mozgások egész skáláját, amelyek a Programot jellemzik.

Meg fogom kérni Kathrynt, hogy másutt is mutassa be a Programot, így valamennyien látni fogjátok, valójában milyen kiszámítható és rugalmatlan is az. Az Ő sokévnyi gyakorlata következtében, képes megrajzolni a folyamatábrát, amely előre vetít minden mozgást, és ahol valaki, aki teljesen belemerült a Programba, végigmegy a kísérleteken, kudarcra vagy kisiklásra van kárhoztatva, aki megkérdőjelezi a sötétség hatalmát. Az eljárásban igazi szakértővé vált annak kitalálásában, melyek azok az utak-módok, amelyek „árnyékot vetnek a Programra” olyan kérdésekkel, amelyeket nem képes megválaszolni, mint pl. „Hol tanultad az agykontrollt?” Az eredmény mindig az volt, hogy a kérdés megválaszolása helyett szétbomlasztotta azt, egészen a teljes leállásig, úgy hogy képtelen beszélni vagy gondolkozni. Ez a jellemzője a sötét program „áldozat/gonosztevő” felfogásának.  

Ahogy a mi drága Lady Vénuszunk megfigyelte, a Fény lelkek összejövetele, az irányítói pozícióban, alárendeli magát az igazi, alapos vizsgálatnak. A Föld Bolygó most a Fény gondoskodására van bízva. Ez az a nap, amelyen az ő határozott kiállásuk a sötétség ellen, megfigyelhető az egész Kozmoszban. A Fény Temploma, amelyet a mi testet öltött Mestereink felügyelnek és vesznek körül, amint biztosan tartják magukat a Mátrix illúziói ellen, tudatosan visszaállítják magukat és a bolygót a Fény és a Szeretet új helyzetébe.

Amint a munkájuk befejeződik, Kathryn/Nada visszatér hozzánk annak bizonyságával, amit mindnyájan megtanultak ott: hogy a szervezett sötétség, amely lehetővé tette, hogy fenntartsák a befolyásukat a Föld Bolygón, még a Fény Mesterei számára is túl sok volt, hogy kitartsanak ellenük, amikor leszármaztak az emberi alakba. A szervezett támadás az emberi elme, test és lélek ellen, lehetővé tette, hogy lepusztuljon és felügyeletük akadálytalanul kiterjedjen, megteremtse a tűrhetetlen veszteséget az emberiség testei, lelkei számára. Ez olyan csata volt, amely nem volt megnyerhető, mert a kártyákat az egész emberiség ellen használták fel. Ez a Tapasztalat alátámasztja, hogy a sötétségnek ez a szervezett, módszeres formája, soha többé ne legyen megengedve a Föld Bolygón vagy bárhol másutt a mi Univerzumunkban.

A következmény nyilvánvaló és kényszerítő erejű. Még a mi nagyszerű Mesterünk is, a részvevők egyikének testében, az ő létidejében, a mi legjobb Fénymunkásaink segítsége és erőfeszítései ellenére sem tudta kiszabadítani magát annak a trenírozásnak a hatása alól, amit az összeesküvés kezei között elviselt.  A kérdezők csoportja, az iránta érzett szánalma ellenére, őt is erősen tartotta. Senkit nem engedünk kitenni a sötét, hipnotikus rezgéseknek, hogy bűnbe vigyen vagy tönkretegyen másokat.

Ez a határozott álláspontunk a Földön a sötétség irányában, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megerősítsük végső elhatározásunkat, egyszer s mindenkorra, hogy egyetértsünk a ti Földi Tanácsotok kívánságával. Ezentúl szervezett sötétség nem engedélyezhető többé semmilyen formában a Földön és a ti Univerzumotoknak semelyik részén. Nem engedélyezhető többé, hogy a módszeresen szervezett Mátrix és támogatói ellenőrzés nélkül működjenek a „szabad akarat” égisze alatt. Kinyilvánítjuk, hogy itt a vége a sötét gyakorlatnak és kezdete az Új Földnek, az Ő minden Fényében és dicsőségében.

Látni fogjátok majd a Mátrix fokozatos megsemmisülését, valamennyi formájában. Ez az eljárás mindazok határozott erőfeszítéseivel lesz felgyorsítva, akik olvassák ezt az üzenetet, hogy kiemelitek magatokat a sötét programokban, megtévesztésben és trükkökben történő esztelen elmerülésből. Mi úgy látjuk, hogy ez percről-percre koncentrált figyelmet és elhatározottságot kíván, hogy megmaradjatok elmétek és testetek középpontjában, lehorgonyozva a Fénybe.

Megkértem Kathrynt, hogy vezessen „hajónaplót” Terra végső vajúdásáról és győzelmeiről, mivel ő és Sanat Kumara a Mesterek, akik összekapcsolódnak, hogy a ti drága Terrátok lelkévé váljanak. Ők programot készítenek, hogy segítsék az Ő visszatérését, és a ti közreműködéseteket Terra gyógyításában, ami jelen idő szerint rendkívül fontos.

A ti részvételetek ebben a gyorsuló mozgásban, a Fény felé történő teljes Felemelkedésben, nagyrészt már megjelent itt az elmúlt hónapokban és években. Ne essetek a negativitás semmilyen formájába sem – fásultság, csalódottság, beképzeltség, kétségbeesés, elviselhetetlenség, harag, kétkedés, hiányérzet, türelmetlenség, amelyekkel oly bőségesen szoktak táplálni titeket. Ez volt a kelepce, amit a sötét erők ástak meg számotokra. Ez elkülönített tőlem és mindenki mástól. Átadtuk nektek az eszközöket és folytatjuk, hogy minden egyes héten többet és többet adjunk. Ez nem egyszeri „műszak”. Ez az élet útja, ez a tudatos személyiség építése, amit csak ti valósíthattok meg önmagatok számára.

Gyertek ölelő karomba, Drága Gyermekeim! Mindig a szívemben őrzöm hatalmas Fényetek emlékét. Amint egyre mélyebbre hatoltok a szívetekbe, hogy sokkal feljebb emelkedjetek, mint bármikor azelőtt, tudnotok kell, hogy itt vagyunk, hogy fogadjunk titeket, hogy segítsünk titeket és záporozzanak rátok örömkönnyeink, amikor beléptek a Mennyek legtisztább Fényébe. Ti, emberek, valóban a mi nagyszerű és dicsőséges Teremtményeink vagytok! Tudnotok kell, hogy soha nem vagytok egyedül!

Mi vagyunk számotokra az Anya és az Atya, Minden Létező Teremtői, az örök szeretetben.

Kathryn E. May, 2015. március 11-14. New York  Weblap látogatottság számláló:

Mai: 42
Tegnapi: 300
Heti: 1 260
Havi: 5 451
Össz.: 2 279 455

Látogatottság növelés
Oldal: Atlantisz igaz története az Atyától
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2024 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »